برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

استخدام هیات علمی – فصل 1

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت و امور دانشگاهی تیر ماه 1380
باز نویسی مجموعه قوانین و مقررات استخدامی اعضای هیات علمی

فصل اول
کلیات
ماده1‌- منظور از دانشگاه‌در این‌آیین‌نامه‌دانشگاه‌تهران‌و مؤسسات‌تابعه‌و وابسته‌به‌آنهاست.
 ماده‌2-شاغلین‌خدمات‌آموزشی‌وپژوهشی‌دانشگاه‌در این‌آیین‌نامه‌اعضای‌هیأت‌علمی‌دانشگاه‌نامیده‌می‌شوند و مراتب‌خدمات‌آنان‌عبارتست‌از: *
 1- مربی‌                   1- پژوهشیاری(معادل مربی)      
 2- استادیاری‌          2- پژوهشگری (معادل استادیاری)
 3- دانشیاری     ‌     3- رهبری پژوهش (معادل دانشیاری)
 4- استادی‌             4- استادی پژوهش (معادل استادی)
1- مرتبه مربی آموزشیاری نیز بر اساس تبصره 1 و 2 الحاقی به ماده 6 آئین نامه استخدامی هیات علمی برای مراتب 1 و2 مصوبه بیست و سومین جلسه هیات سه نفری جانشین هیات های امنا مورخ 29/3/64 به این مراتب اضافه شده است و آئین نامه نحوه انتخاب این اعضا در پیوست یک همین فصل آمده است.
تبصره: تا تدوین آئین نامه های اجرایی استخدامی، ترفیعات و ارتقاء و سایر امور ویژه اعضاء هیات علمی پژوهشى، این اعضاء مشمول مفاد این آیین نامه خواهند بود.
ماده 3 )اعضاى هیات علمى دانشگاه از لحاظ وضع استخدامى (تمام وقت) و به دو صورت رسمی و پیمانی خواهند بود و باید حداقل هفته ای 40 ساعت طبق برنامه و وظایفى که از طرف دانشگاه  تعیین مى شود در خدمت دانشگاه باشند.
تبصره 1 - اعضاى هیات علمى متعهدند که خارج محل خدمت خود به کار دولتی و یا غیردولتى (بخش خصوصی) نپردازند.
تبصره 2- بانوان عضو هیات علمی می توانند براساس قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب سال 1362 مجلس شوراى اسلامى و قانون نحوه اجرا قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب سال 1364 و با توجه مقررات آئین نامه استخدامی هیات علمى به صورت نیمه وقت خدمت نمایند و نحوه اعطاء ترفیعات و ارتقاء و مرخصی این اعضاء تابع مقررات مندرج درپیوست شماره 2 این فصل مى باشد. ضمنا در صورت پرداخت کشور، بازنشستگى بر مبنای حقوق و مزایای تمام وقت( قبل از تبدیل) مدت خدمت نیمه وقت فقط از لحاظ بازنشستگی جزء خدمت تمام وقت محسوب خواهد شد.
تبصره 3- استخدام اعضاء هیات علمى پیمانى با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در این آیین نامه انجام شده و از لحاظ شمول سایر مقررات اسخدامی مشمول مقررات مندرج در پیوست شماره 3 این فصل می باشند.
 تبصره 4- دانشگاه مى تواند براساس مقررات این آیین نامه به اعضاء هیات علمى پیمانى مسؤولیتها و وظایف پژوهشى و آمورش اعضاء رسمى را محول نماید.
ماده4) اعضا هیٱت علمی موضوع این آئین نامه از طرف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برای خدمت در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی با رعایت شرایط زیر استخدام می گردند و هر یک از اعضا هیٱت علمی عضو یک گروه آموزشی یا پژوهشی می باشند.
الف- نیاز دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی یا پژوهشی به خدمات علمی (آموزشی و پژوهشی ) فرد در رشته های مورد نیاز
ب- دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی عضویت هیات علمی بر اساس مفاد مذکور در این آیین نامه (آئین نامه استخدامی اعضا هیات علمی)
ج- تایید صلاحیت علمی و اخلاقی فرد توسط مراجع ذیصلاح مطابق آیین نامه گزینش هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی
پاورقی
* مرتبه آموزشیار نیز بر اساس تبصره 1 و 2 الحاقی به ماده 6 آیین نامه استخدامی هیات علمی برای مراتب 1 و 2 مصوبه بیست و سومین جلسه هیات سه نفری جانشین هیات های امنا مورخ 29/3/64 به این مراتب اضافه شده است و آیین نامه نحوه انتخاب این اعضا در پیوست یك همین فصل آمده است.

مبنا: 
وزارت
شورای عالی انقلاب فرهنگی

بازگشت به فهرست