برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

استخدام هیات علمی – پيوست 1- فصل 1

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت و امور دانشگاهی تیر ماه 1380
باز نویسی مجموعه قوانین و مقررات استخدامی اعضای هیات علمی

پيوست 1- فصل 1
آئین نامه اجرایی نحوه انتخاب مربی آموزشیار*
ماده1) در اجرای تبصره 1 و 2 الحاقی به ماده 6 آیین نامه استخدامی هیات علمی برای مراتب 1و 2 موضوع مصوبه بیست و نهمین جلسه هیات سه نفری جانشین هیات های امنا مورخ 29/3/1364 ضوابط زیر از تاریخ 17/9/70 حداکثر به مدت سه سال که در صورت لزوم قابل تمدید خواهد بود، به مورد اجرا گذارده می شود و کلیه مقررات مغایر با آن لغو می شود.
ماده2) دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می توانند با رعایت ضوابط و شرایط این آیین نامه نسبت به تبدیل وضع کارشناسان آموزشی و پژوهشی رسمی خود به مربی آموزشیار و برای همکاری آموزشی، کارگاهی و آزمایشگاهی در مقطع کارشناسی و کاردانی اقدام نمایند:
1-  آیین نامه اجرایی نحوه انتخاب مربی آموزشیار از تاریخ 2/9/1372 لغو شده است.
2-  فهرست شهرهای گروه های مذکور در ماده 2 در صفحه 11 درج شده است.
ا- دارا بودن سابقه خدمت کار شناسى به شرح زیر:
1-1 در شهرهای گروه یک با10 سال سابقه خدمت آموزشى و پژوهشی تمام وقت دردانشگاهها و مؤسسات آمورش عالی یاپژوهشی
2-1 در شهرهای گروه 2 با 7 سال سابقه خدمت آموزشی و پژوهشی تمام وقت در انشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی
3-1 در شهرهاي گروه 3 با 5 سال سابقه خدمت آموزشي و پژوهشي تمام وقت در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي يا پژوهشي
تبصره1- سوابق خدمت فوق الذکر در احتساب ترفیعات منظور نخواهد شد و فقط از نظر بازنشستگی قابل احتساب است.
تبصره2- فقط کارشناسان رسمی می توانند به مربی آموزشیار تغییر وضعیت دهند و .ضعیت استخدامی ایشان به صورت رسمی آزمایشی خواهد بود.
ماده3) استخدام جدید مربی آموزشیار فقط به صورت رسمی آزمایشی و برای مناطق خیلی محروم و محروم به تشخیص معاون آموزشی وزارت انجام می شود و این اعضا مکلف به خدمت در محل استخدام حداقل برای مدت 7 سال در مناطق خیلی محروم و 10 سال در مناطق محروم می باشند و در صورت تغییر محل خدمت وضعیت استخدامی آنان به کارشناسی تبدیل خواهد شد.
ماده4) استخدام مربی آموزشیار برای همکاری در امور آزمایشگاهی، کارگاه ها، حل تمرین در مقطع کارشناسی و کاردانی و نیز تدریس نظری در مقطع کارشناسی به طور مستقل توسط مربی آموزشیاران مجاز نمی باشد موارد استثنا به تصویب هیات ممیزه دانشگاه و در دانشگاه هایی که هیات ممیزه ندارند، به تصویب هیات ممیزه   
مرکزی خواهد رسید.
تبصره1- تدريس دروس نظري در مقطع كارشناسي به طور مستقل توسط مربي آموزشياران مجاز نمي باشد موارد استثناء به تصويب هيات مميزه دانشگاه و در دانشگاه هايي كه هيـت مميزه ندارند به تصويب هيٱت مميزه مركزي خواهد رسيد.

تبصره 2 – سهمیه استخدام مربی آموزشیار سالانه توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی تعیین می شود.
ماده5) ضوابط و شرایط لازم برای استخدام مربی آموزشیار و یا تغییر وضعیت کارشناسی به مربی آموزشیار به ترتیب زیر است:
1-  دارا بودن معدل کل 14 از 20 و یا معادل آن در نظام واحدی
2-  دارا بودن معدل 14 به بالا در دروس اختصاصی رشته مربوط
3-  نداشتن نمره کمتر از 7 در کارنامه در دروس تخصصی یا نمره (ه- ) در 2 درس
4- صورت جلسه شورای عمومی گروه یا شورای آموزشی موسسه مبنی بر پیشنهاد عضو به عنوان مربی آموزشیار با تایید مدیریت دانشکده یا آموزشکده
تبصره – دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می توانند در موارد استثنایی که کارشناس رسمی متقاضی تبدیل وضعیت واجد کلیه شرایط به جز معدل دوره کارشناسی می باشد و ویژگی های علمی و تجربیات خاص وی مورد تایید هیات ممیزه (در دانشگاه هایی که وجود دارد) و رییس دانشگاه و گروه آموزشی مربوط می باشد، نسبت به ارسال پرونده و مدارک وی به هیات ممیزه مرکزی انجام خواهد شد و حداکثر 2 بار در سال انجام می گیرد، شرکت نمایند و در صورت قبولی در امتحان مزبور با رعایت سایر ضوابط مربوط به مربی آموزشیار تبدیل وضع یابند.
ماده 6) مراحل بررسی پرونده ها به ترتیب زیر است:
1- بررسی و تایید صلاحیت علمی متقاضی تبدیل وضع از کارشناسی به مربی آموزشیار توسط کمیته های تخصصی هیات ممیزه مرکزی انجام می شود
تبصره- تایید صلاحیت علمی توسط هیات ممیزه مرکزی مانع از انجام بررسی های اولیه در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و هیات های ممیزه مربوط نخواهد بود. در هر حال صدور حکم تبدیل وضعیت پس از تایید هیات ممیزه مرکزی انجام خواهد شد.
2- در مورد استخدام های جدید بررسی صلاحیت علمی توسط شورای عالی برنامه ریزی انجام می شود.
3- تایید صلاحیت عمومی متقاضیان بندهای 1و 2 این ماده توسط هیات مرکزی گزینش استاد و پس از تایید صلاحیت علمی انجام می شود.
ماده7) کارشناسان پژوهشی در موسسات پژوهشی وابسته به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که قسمتی از فعالیت آنان آموزشی بوده باشد، مشمول این آیین نامه می باشند.
ماده 8) دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مجاز به انعقاد قرار داد استخدام پیمانی و یا خرید خدمت تحت عنوان مربی آموزشیار نبوده و نیز لازم است از ارسال پرونده های مربوط به کارشناسان – پیمانی برای تبدیل وضعیت خودداری نمایند. همچنین در فاصله زمانی لازم برای بررسی صلاحیت های علمی و عمومی داوطلبان موضوع ماده 3و تبصره آن انعقاد قرار داد استخدامی هیات علمی پیمانی مجاز نمی باشد.
ماده 9) از تاریخ تصویب این آیین نامه، پرونده کلیه متقاضیان (اعم از این که قبل از این تاریخ ارسال شده باشد و یا بعدا ارسال گردد) با رعایت ضوابط این آیین نامه بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده 10) مربی آموزشیاران مشمول کلیه ضوابط و مقررات استخدامی سایر اعضای هیات علمی می باشند.
فهرست شهرهای مذکور در ماده (2) آیین نامه اجرایی نحوه انتخاب مربی آموزشیار
1- شهرهای گروه 1 عبارتند از: تهران- شیراز – مشهد – اصفهان – تبریز
2- شهرهای گروه 2 عبارتند از: همدان – کرمانشاه – کرمان – اهواز – یزد- رشت – ساری – سمنان – اراک – زنجان – ارومیه – قزوین – بابل – کاشان – شاهرود
3- شهرهای گروه 3 عبارتند از: شهرکرد- زاهدان – بندرعباس – سبزوار – لاهیجان – لنگرود – گرگان – مراغه – گلپایگان – بروجن – گناباد – فسا – جهرم – سنندج – ایلام – یاسوج – خرم آباد – بیرجند – رفسنجان – بوشهر – بم – جیرفت – زرند
مناطق محروم و خیلی محروم – موضوع ماده 3 آیین نامه مذکور به شرح زیر اعلام می گردد:
1- مناطق محروم عبارتند از: شهرهای گروه 2
2- مناطق خیلی محروم عبارتند از: شهرهای گروه 3
ضمنا یادآور می شود گروه شهرهایی که در لیست منظور نشده است بعدا تعیین خواهد شد
 پاورقی
* آیین نامه اجرایی نحوه انتخاب مربی آموزشیار از تاریخ 2/9/1372 لغو شده است.


مبنا: 
وزارت
شورای عالی انقلاب فرهنگی

بازگشت به فهرست