برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

استخدام هیات علمی – پيوست 2- فصل 1

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت و امور دانشگاهی تیر ماه 1380
باز نویسی مجموعه قوانین و مقررات استخدامی اعضای هیات علمی 

پيوست 2- فصل 1
مقررات مربوط به اعضا نیمه وقت*
1- ساعات کار اعضا هیات علمی نیمه وقت لااقل (20) ساعت در هفته می باشد که در آغاز هر نیم سال تحصیلی طبق برنامه گروه مربوطه که به تصویب رییس دانشکده یا موسسه می رسد تعیین و صرف آموزش و پژوهش و راهنمایی دانشجویان و سایر امور و وظایف محوله می شود و به هر حال ساعات تدریس نظری در هفته بیش از 6 ساعت نخواهد بود.
2- به لحاظ تعیین پایه هر دو سال خدمت نیمه وقت یک سال خدمت تمام وقت محسوب می شود.
3- با رعایت مواد 3 و 4 فصل سوم آیین نامه استخدامی (این مجموعه) استادیار نیمه وقت برای ارتقا به دانشیاری حداقل 6 سال توقف در مقام استادیاری یا معادل آن در موسسات آموزش عالی و یا تحقیقاتی مورد قبول دانشگاه و برای استادی حداقل 7 سال توقف در مرتبه دانشیاری لازم است.
خدمت نیمه وقت فقط مختص خانم ها می باشد.
4- اعضای رسمی نیمه وقت هیات علمی مشمول مواد 4، 5، 6، 7، 8،9، فصل چهارم و ماده 1، 2، 3و 4 فصل پنجم قسمت های اول، دوم و سوم فصل ششم،‌فصل هفتم و فصل هشتم می باشند.
5- فوق العاده مخصوص اعضای هیات علمی نیمه وقت 50% فوق العاده اعضای هیات علمی تمام وقت است.
6- ضریب جدول مربوط به پایه حقوق ماهانه اعضای رسمی نیمه وقت نصف ضریب جدول حقوق مزبور تعیین می شود
پاورقی
* خدمت نيمه وقت فقط مختص خانم ها است.


مبنا: 
وزارت
شورای عالی انقلاب فرهنگی

بازگشت به فهرست