برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

استخدام هیات علمی – پيوست 3- فصل 1

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت و امور دانشگاهی تیر ماه 1380
باز نویسی مجموعه قوانین و مقررات استخدامی اعضای هیات علمی

پيوست 3- فصل 1
مقررات استخدامی اعضای پیمانی هیات علمی دانشگاه
ماده1) دانشگاه می تواند برای انجام امور پژوهشی و یا آموزشی و برای مدت معین به موجب این مقررات اشخاص مورد نیاز خود را از میان داوطلبان واجد شرایط با رعایت مقررات مواد 1،2،3،4و 5 فصل سوم آیین نامه استخدامی هیات علمی به صورت پیمانی تمام وقت استخدام کند.
تبصره- انتصاب اعضا هیات علمی پیمانی به سمت های مدیریت پژوهشی دانشگاه موکول به آنست که عضو مزبور لااقل 3 سال سابقه خدمت علمی در دانشگاه داشته باشد.
ماده 2) دانشگاه در موارد لزوم می تواند دانشجویان شایسته را با توجه به برنامه تحصیلی آنان برای کمک به امور آموزشی یا پژوهشی دانشگاه با رعایت آیین نامه ای که به تصویب رییس دانشگاه می رسد برای مدت مشخص به کار گمارد.
ماده 3) استخدام اعضای پیمانی هیات علمی به پیشنهاد مدیر گروه و تایید رییس دانشکده یا موسسه مربوط و به حکم رییس دانشگاه طبق قراردادی خواهد بود که نمونه آن بر اساس این مقررات قبلا به تصویب رییس دانشگاه رسیده باشد. شرایط استخدامی این اعضا در قرارداد مشخص خواهد شد.
ماده4 ) حقوق و فوق العاده مخصوص (فوق العاده شغل) اعضای هیات علمی پیمانی که به موجب این مقررات به استخدام دانشگاه پذیرفته می شوند در هر یک از مراتب دانشگاهی به میزان 5% کمتر از مبلغ حقوق پایه مربوط و فوق العاده مخصوص همان مرتبه پرداخت می شود.
تبصره – به حقوق اعضای هیات علمی پیمانی و قراردادی سالانه 5% (پنج درصد) حداکثر تا 2 سال بر مبنای حقوق پایه آنان اضافه می شود.
ماده 5) دانشگاه می تواند مواد 6 و 8 و بند الف ماده 9 فصل چهارم، ماده یک پیوست فصل پنجم و مواد 1و2 فصل هفتم آیین نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه را در مورد اعضای پیمانی تمام وقت هیات علمی اجرا نماید.
ماده 6) عدم حضور اعضای پیمانی هیات علمی در محل کار که توسط دانشگاه تعیین می شود در صورتی که از یک هفته تجاوز کند و مسبوق به اجازه قبلی و یا مستند به عذر موجه نباشد ترک خدمت محسوب است و دانشگاه می تواند قرارداد آن را از تاریخ ترک خدمت فسخ کند.
تبصره1- اعضای پیمانی هیات علمی که به امر تدریس اشتغال دارند چنانچه بیش از دو جلسه در طی مدت قرارداد بدون اجازه قبلی یا عذر موجه غیبت نمایند دانشگاه می تواند قرار داد آنان را فسخ نماید.
تبصره2 – اعضای پیمانی هیات علمی در سایر موارد تخلفات از لحاظ تعیین تنبیهات انتظامی مشمول قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور می باشند.
ماده7) در صورتی که صلاحیت اعضا هیات علمی پیمانی توسط هیات مرکزی گزینش استاد مورد تایید قرار نگیرد به ازای هر سال خدمت پانزده روز بر مبنای آخرین حقوق و مزایای دریافتی به آن هاپرداخت خواهد شد


مبنا: 
وزارت
شورای عالی انقلاب فرهنگی

بازگشت به فهرست