برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

استخدام هیات علمی – فصل 2

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت و امور دانشگاهی تیر ماه 1380
باز نویسی مجموعه قوانین و مقررات استخدامی اعضای هیات علمی

فصل دوم
شرایط عمومی ورود به خدمت دانشگاه
ماده1) شرایط عمومی استخدامی هیٱت علمی دانشگاه به قرارزیر است: 
الف:
1- ‌تابعیت‌ایران‌.
2-  ‌انجام‌خدمت‌وظیفه‌عمومی‌یا داشتن‌معافیت‌قانونی‌.
3- ‌عدم‌محرومیت‌از تمام‌یا بعضی‌از حقوق‌اجتماعی‌که‌مستلزم‌محرومیت‌از استخدام‌دولتی‌باشد.
ب:
داوطلب باید حائز شرایط خاص (اخلاقی) استخدام اعضا هیات علمی دانشگاه ها به شرح زیر باشد:
1- عدم‌اشتهار به‌فسق‌و فجور و عمل‌به‌مناهی‌اخلاقی‌و اعمال‌و رفتار خلاف‌حیثیت‌و شرافت‌و شئون‌شغلی‌.
2- وفاداری به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی
3- التزام عملی به احکام اسلام (انجام واجبات و پرهیز از محرمات)
توضیح: در تشخیص التزام متقاضیان به احکام اسلامی ملاک وضع کنونی آنان در هنگام استخدام است.
تبصره1- در صورت ضرورت (هیأت‌مرکزی‌گزینش استاد) می‌تواند  از میان متقاضیانی که معاند با اسلام نباشند، با رعایت‌سایر مواد این آیین نامه افرادی را در كلیه رشته های دانشگاهی به استثنا رشته هایی كه بعدا به تصویب شورای عالی خواهد استخدام نماید.  *
تبصره 2- اقليت هاي ديني رسمي مندرج در قانون اساسي از اين ماده مستثني هستند، به شرط آنكه متجاهر به نقض احكام اسلامي نباشند.
4- نداشتن سابقه فعالیت مؤثر در تحکیم رژیم گذشته و عضویت در ساواک و فراماسونری و نداشتن سابقه وابستگی به گروهک های محارب یا معاند با رژیم جمهوری اسلامی و نداشتن سابقه فعالیت مؤثر علیه نظام جمهوری اسلامی و نداشتن گرایش (در وضع کنونی) به گروهک های یاد شده.
تبصره الحاقی:‌ صلاحیت عمومی اعضای هیٱت علمی اهل سنت حسب مورد از نمایندگان رهبری در امور اهل سنت نیز استعلام شود.
ج- نحوه گزینش
صلاحیت متقاضیان عضویت در هیٱت علمی دانشگاه ها از دو لحاظ مورد ارزیابی قرار می گیرد: 1) از لحاظ اخلاقی، 2) از لحاظ علمی
در ارزیابی صلاحیت اخلاقی:
هیٱتی به نام "هیٱت مرکزی گزینش استاد"‌ مرکب از 3 یا 5 نفر از شخصیت های علمی به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل می گردد.
این هیات زیر نظر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به وظایف خود عمل خواهد کرد.
اعضا هیات مذکور مرکب خواهد بود از:
1) حداقل یک نفر از میان اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی
2) یک نفر از نمایندگان مقام رهبری در دانشگاه ها
3) سه نفر از شخصیت های علمی به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی
2- در هر دانشگاهی کمیته ای به منظور ارائه اظهار نظر اولیه در مورد صلاحیت اخلاقی متقاضی به هیات مرکزی تشکیل می گردد.
3- تقاضای متقاضیان عضویت در هیات علمی هر دانشگاه به شورای عالی برنامه ریزی تسلیم می شود، شورای عالی از طریق کمیته های ذیربط صلاحیت علمی را بررسی می کند و کمیته ها در صورت ضرورت می توانند از دانشگاه ها و گروه های آموزشی کمک بگیرند، اخذ تصمیم در نهایت امر به عهده شورای عالی برنامه ریزی است. **
تبصره1- بررسی صلاحیت علمی هر متقاضی زمانا مقدم بر بررسی صلاحیت اخلاقی آن خواهد بود.
4- کسانی که با رعایت ضوابط مندرج در این آیین نامه به استخدام رسمی آزمایشی کشور درآمده باشند پس از طی دوره آزمایشی به مدت سه سال، با نظر هیات های ممیزه دانشگاه ها یا هیات ممیزه مرکزی (در صورتی که دانشگاه فاقد هیات ممیزه باشد) می توانند به استخدام رسمی قطعی درآیند.
5- صلاحیت اخلاقی متقاضیان تغییر وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی به رسمی قطعی توسط کمیته های گزینش استاد دانشگاه ها مورد رسیدگی قرار می گیرد.
تبصره- چنانچه صلاحیت اخلاقی متقاضیان تغییر وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی به رسمی قطعی مورد تایید کمیته گزینش استاد دانشگاه قرار نگیرد، پرونده متقاضی برای رسیدگی و دادن حکم نهایی به هیات مرکزی گزینش استاد ارسال می شود. ***
ماده2) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می تواند برای انجام خدمات آموزشی و یا پژوهشی دانشگاه ها از اتباع بیگانه صلاحیت دار با رعایت قوانین و مقررات راجع به کار اتباع بیگانه در ایران به طور موقت و بدون تعهد استخدام رسمی به صورت خرید خدمت استفاده نماید.
ماده3) دانشگاه ها مجازند که اعضا هیات علمی مورد نیاز خود را راسا به صورت قراردادی و به مدت یک سال استخدام کنند و در طول این مدت کمیته مرکزی گزینش استاد موظف است که به پرونده این اشخاص رسیدگی کند و صلاحیت یا عدم صلاحیت آنان را برای استخدام رسمی به دانشگاه های مربوطه اعلام نماید. ****
پاورقی
* بر اساس مصوبه هفتاد و ششمین جلسه مورخ 65/4/24 شورای عالی انقلاب فرهنگی هیات علمی مركزی گزینش استاد فعلا می تواند از میان رشته های مختلف علوم انسانی رشته های زبان های خارجی غیر از زبان و ادبیات عرب و حسابداری و جغرافیا را مستثنی نموده و شرط عامل به احكام بودن اساتید مربوط را علاوه بر سایر شروط تعیین شده حتمی و قطعی ندانسته و از رشته های پزشكی در حال حاضر دو رشته روان پزشكی و زنان و زایمان را (در صورتی كه متقاضی مرد باشد) با قید ضرورت شرط عامل به احكام مورد عمل قرار دهد.
**  ارزیابی صلاحیت علمی متقاضیان در دانشگاه هایی كه دارای هیات ممیزه هستند توسط هیات ممیزه دانشگاه مربوطه انجام می شود.
*** مفاد بند ب و ج عینا بر اساس مصوبات شماره 22، 23، 37 و 320 شورای عالی انقلاب فرهنگی تنظیم شده است.
**** بر اساس مصوبه 199 مورخ 68/7/4 شورای عالی انقلاب فرهنگی تنظیم شده است.


مبنا: 
وزارت
شورای عالی انقلاب فرهنگی

بازگشت به فهرست