برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

استخدام هیات علمی – فصل 3

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت و امور دانشگاهی تیر ماه 1380
باز نویسی مجموعه قوانین و مقررات استخدامی اعضای هیات علمی 

فصل سوم
شرایط اختصاصی ورود به خدمت و تغییر مرتبه
ماده1) مدارج علمی برای ورود به خدمت در مرتبه یک (مربی)
الف- آشنایی کافی به یک زبان خارجی
ب- دارا بودن حداقل مدرک فوق لیسانس (کارشناسی ارشد) اعم از پیوسته و ناپیوسته در رشته تخصصی مربوطه برای کلیه رشته های دانشگاهی غیر از گروه پزشکی
ج- دارا بودن درجه دکتری (دکترای حرفه ای) در گروه پزشکی برای ورود به خدمت در مرتبه یک گروه پزشکی
تبصره1- منظور از گروه پزشکی مذکور در بند ب و ج، رشته های پزشکی بالینی است که در حال حاضر عبارتند از پزشکی، دندان پزشکی،‌داروسازی و دامپزشکی
تبصره2- برای تدریس در دوره های کاردانی و نیز کمک به تدریس دروس کارگاهی و آزمایشگاهی می توان از دارندگان درجه لیسانس (کارشناسی) که در تدریس دروس عملی مربوط تبحر کافی دارند استفاده نمود. این گونه اعضا هیات علمی عنوان مربی آموزشیار حواهند داشت.
تبصره3- دارندگان مدرک تحصیلی معادل فوق لیسانس در مرتبه مربی آموزشیار پایه 2 استخدام می شوند و در صورت داشتن سه سال سابقه کار خدمت آموزشی و پژوهشی در مرتبه آموزشیار و احراز شرایط دیگر به مرتبه مربی ارتقا می یابند و ارتقا آن ها به مراتب بالاتر (استادیاری به بالا) برابر مقررات آیین نامه ارتقا امکان پذیر است.
تبصره4- دارندگان مدرک تحصیلی معادل فوق لیسانس که بر اساس تبصره 3 استخدام می شوند برای استخدام مشمول شرط 3 سال سابقه خدمت آموزشی و پژوهشی مربوط به مربی آموزشیاران نمی باشند.
تبصره 5- دارندگان درجه تحصیلی (برتر از کارشناسی ارشد و کمتر از دکتری) در مرتبه پایه 3 استخدام می شوند.
تبصره 6- دارندگان درجه تحصیلی (معادل دکتری) در مرتبه مربی پایه 5 استخدام می شوند و پس از 3 سال خدمت در مرتبه مربی می توانند بر اساس آیین نامه مربوط به مراتب بالاتر ارتقا یابند. ارتقا بعدی این افراد از استادیاری به دانشیاری و استادی نیاز به ارائه مدرک دکتری جدید ندارد.
تبصره7- فارغ التحصیلان دانشگاه تربیت مدرس با توجه به دوره آموزشی و سوابق تدریس در طی دوره تحصیل در دانشگاه مزبور در پایه 3 مرتبه مربی استخدام می شوند. احتساب سابقه خدمت فقط به هنگام صدور حکم استخدام رسمی آزمایشی امکان پذیر خواهد بود.
تبصره 8- فارغ التحصیلان دوره دکتری عمومی رشته های گروه پزشکی در پایه (4) مرتبه مربی استخدام می شوند .
ماده 2) مدارج علمی برای ورود به خدمت در مرتبه دو (استادیاری)
الف- تسلط کافی به یک زبان خارجی و آشنایی به یک زبان خارجی دیگر
ب- دارا بودن درجه دکتری با رساله تحقیقی برای کلیه رشته های دانشگاهی غیر از گروه پزشکی
ج- دارا بودن درجه تخصصی (دانشنامه تخصصی) در گروه (گروه پزشکی)
برای ورود به خدمت در مرتبه دو در گروه پزشکی*
تبصره 1- برای رشته هایی که در مواد 1و 2 دارای مدارک علمی نمی باشند و نیز در شرایط استثنایی (هیات مرکزی) می تواند معادل مراتب یک و دو دانشگاهی (مربی و استادیاری) را برای دانشمندان،‌محققین، فضلا و صاحب نظران تعیین نماید. ضوابط مربوط به این قسمت به پیشنهاد گروه های تخصصی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین خواهد گردید.
تبصره 2- در موارد استثنایی و برای رشته های دانشگاهی که مدارک علمی عنوان شده در موارد 1و 2 اصولا در دانشگاه ها ارائه نمی گردد،‌ مدرک لیسانس برای ورود به مرتبه یک (مربی) و مدرک فوق لیسانس برای ورود به مرتبه دو (استادیاری) به عنوان حداقل مدرک مورد نیاز تلقی خواهد گردید. تعیین رشته های مذکور با توجه به مدارک دانشگاهی ارائه شده در جهان به عهده معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.
تبصره 3- علاوه بر شرایط علمی مندرج در موارد 1و2 (هیات مرکزی) می تواند برای برخی رشته ها به تناسب موضوع اختصاصی دیگر نظیر سابقه کار علمی، قبولی در امتحان کتبی، مصاحبه و امتحان عملی (آزمایشی بالینی، تدریس....) را در نظر بگیرد.
ماده3) دانشیاران از میان اشخاصی که دارای شرایط زیر باشند انتخاب می شوند:
1-    داشتن درجه دکتری و در صورت لزوم مدارک تخصصی
2-    داشتن حداقل چهار سال سابقه خدمت آموزشی و یا پژوهشی در مقام استادیاری یا معادل آن در موسسات آموزش عالی و یا پژوهشی مورد قبول دانشگاه
3- تسلط به یک زبان خارجی و آشنایی کافی به یک زبان خارجی دیگر در حدی که برای استفاده از آثار و مدارک علمی کافی باشد.
تبصره1- داوطلبانی که به تشخیص هیات ممیزه دارای آثار علمی و تالیفات و تحقیقات ارزنده و مقالات تحقیقی منتشر شده در مجلات علمی معتبر هستند حق تقدم خواهند داشت.
تبصره2- دانشگاه می تواند با رعایت مقررات آیین نامه ارتقا اعضا هیات علمی و با تصویب شورای دانشگاه کسانی را نیز که طبق تبصره 1و 2 ماده 2 به مقام استادیاری نائل شده اند و به جز درجه دکتری واجد سایر شرایط مذکور در ماده فوق هستند به مرتبه دانشیاری ارتقا دهد .
تبصره3 – دانشگاه می تواند با رعایت آیین نامه ارتقا اعضای هیات علمی کسانی را که قبل از تصویب آیین نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه با داشتن درجه معادل دکتری به استادیاری دانشگاه تهران پذیرفته شده اند و به جز دکتری واجد شرایط مذکور در ماده 2 می باشند به مرتبه داشیاری ارتقا دهد.
تبصره 4- ارتقا مرتبه کلیه استادیاران و داشیاران دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که تا تاریخ 58/6/1 مراتب استادیاری یا دانشیاری را طبق آیین نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه تهران احراز نموده اند و جز درجه دکتری (تخصص برای رشته های بالینی گروه پزشکی و دامپزشکی) دارای سایر شرایط مندرج در این آیین نامه می باشند منوط به طی امتحان در رشته مربوط بوده و تشخیص ضرورت انجام امتحان و یا عدم انجام آن به عهده هیات ممیزه دانشگاه مربوط و یا هیات ممیزه مرکزی حسب مورد می باشد.
در مورد اعضا هیات علمی پژوهشی با توجه به تاریخ تطبیق وضع آنان با آیین نامه هیات علمی دانشگاه تهران تاریخ 1361/1/1ملاک عمل می باشد.
ماده4) استادان از میان دانشیارانی که حداقل 5 سال تمام عملا و به نحو رضایت بخش در مرتبه دانشیاری خمت کرده و دارای تالیفات و تحقیقات علمی و مقالات تحقیقی منتشره در مجلات علمی مورد قبول دانشگاه و همچنین فعالیت های  علمی در مجامع و سازمان های تحقیقی یا بین المللی باشند انتخاب می گردند.
ماده5) دانشگاه می تواند خدمت کسانی را که بر اساس مواد 1و 2و 3 این آیین نامه واجد شرایط احراز مرتبه مربی آموزشیاری، مربی، استادیاری، دانشیاری و یا استادی بوده یا می باشند و قبلا در دانشگاه یا یکی از دانشگاه ها و یا موسسات معتبر به تدریس یا تحقیق اشتغال داشته و در رشته مربوط  خدمت کرده باشند و تجربه کسب کرده اند و یا دارای تالیفات و تحقیقات ابتکاری و یا تخصصی مورد قبول در آن رشته باشند بابت تمام یا قسمتی از مدت توقف در مرتبه آموزشیاری،‌مربی، استادیاری،‌دانشیاری یا استادی محسوب کند.
تشخیص تناسب تدریس و تحقیق و تجربه داوطلب با رشته مورد نظر و همچنین تخصص مورد قبول و تعیین پایه آنان در مراتب مذکور به پیشنهاد مدیر گروه و تایید رییس دانشکده یا موسسه و هیات ممیزه و تصویب رییس دانشگاه خواهد بود.
تبصره- دانشگاه می تواند از کسانی که در موضوع معینی تخصص و صلاحیت برای ایراد سخنرانی دارند دعوت نموده و در این مورد به ازای ساعات سخنرانی بر طبق آیین نامه مخصوصی که به تصویب شورای دانشگاه می رسد حق التدریس منظور و پرداخت خواهد شد.
سابقه ایراد سخنرانی به هیچ وجه سابقه خدمت آموزشی در دانشگاه محسوب نمی گردد.
ماده6) دانشگاه می تواند ایرانیانی را که در یکی از دانشگاه ها یا موسسات علمی که اعتبار علمی آن ها در رشته مورد نظر مورد تایید دانشگاه باشد و به  یکی از مراتب استادیاری یا دانشیاری و یا استادی نایل شده و حداقل یک سال به تصدیق مؤسسه محل خدمت به طور رضایت بخش در آن سمت خدمت کرده باشند به پیشنهاد مدیر گروه و تٱیید رئیس دانشکده یا مؤسسه و هیٱت ممیزه و تصویب رئیس دانشگاه در همان مرتبه به خدمت بپذیرد سوابق و سنوات تدریس یا تحقیق این قبیل اشخاص را می توان در هر یک از مراتب مذکور، فقط در تعیین پایه و ارتقاء به مرتبه بالاتر طبق مقررات این آئین نامه منظور نمود. هرگاه دانشگاه یا مؤسسه عالی آموزشی یا پژوهشی محل خدمت سابق این افراد و دانشگاه تهران مشمول مقررات بازنشستگی واحدی باشند سوابق خدمت آنان از لحاظ بازنشستگی نیز محسوب خواهد شد.
ماده7- در صورتی که داوطلبان ورود به خدمت در هیٱت علمی دانشگاه مستخدم رسمی دولت باشند، ورود به خدمت آنان با رعایت شرایط مندرج در این آئین نامه منوط به موافقت سازمان محل خدمت آنان خواهد بود. **
ماده 8) داوطلبانی که با رعایت مقررات مربوط در مراتب یک و دو قبول و استخدام می شوند و یا تغییر وضعیت می یابند یک دوره آزمایشی به مدت حداقل 2 سال و حداکثر 3 سال را طی خواهند نمود. برای افرادی که در دوره آزمایشی لیاقت و کاردانی و علاقه مندی خود را به آموزش و تحقیق و کسب معلومات جدید و انجام وظایف مندرج در ماده 2 فصل هفتم را نشان داده و کلیه شرایط مندرج در این آئین نامه را احراز نمایند به پیشنهاد دانشکده یا مؤسسه مربوط و تٱیید دانشگاه و تصویب هیٱت ممیزه دانشگاه یا هیٱت ممیزه مرکزی حسب مورد اجازه صدور حکم رسمی قطعی داده خواهد شود و دوره آزمایشی با رعایت مقررات مربوط جز دوران خدمت رسمی آنان محسوب می شود. به خدمت آزمایشی افرادی که ضمن دوره آزمایشی کلیه شرایط را برای مرتبه مورد نظر با تٱیید مورد نظر با تٱیید مراجع یاد شده احراز ننمایند خاتمه داده خواهد شد.
تبصره 1- در مورد آن دسته از اعضای هیٱت علمی رسمی آزمایشی که در طی دوران خدمت آزمایشی تصدی سمت های اجرایی موضوع ماده 6 فصل نهم آئین نامه استخدامی هیٱت علمی را به عهده می گیرند و یا مٱمور خدمت در سایر سازمان ها و یا مٱمور به تحصیل می شوند، مدت مزیبور جزء ایام خدمت رسمی آزمایشی آنان محسوب نمی شود و بررسی صلاحیت علمی و عمومی آنان برای وضع به رسمی قطعی پس از خاتمه مٱموریت و حداقل دو سال خدمت آموزشی و پژوهشی مستمر در دانشگاه انجام خواهد شد.
تبصره 2- عضو رسمی آزمایشی موظف است پس از پایان 2 سال، حداکثر ظرف مدت 6 ماه فرم های مربوط به تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی را تکمیل و به همراه مدارک لازم برای بررسی پرونده به مراجع ذیربط تحویل دهد. عدم تکمیل و ارائه به موقع فرم ها و مدارک به منزله عدم تمایل عضو به ادامه خدمت در دانشگاه بوده و در پایان 2/5 سال به خدمت وی در دانشگاه خاتمه داده می شود و مجوزی برای ادامه خدمت نخواهد داشت. در موارد استثنایی و وجود عذر موجه با تٱیید هیٱت رئیسه دانشگاه عضو می تواند به خدمت خود تا پایان مهلت تعیین شده ادامه دهد مشروط بر اینکه وضعیت استخدامی عضو از نظر بررسی صلاحیت علمی و عمومی قبل از پایان مهلت 3 سال مشخص و اعلام گردد.
تبصره 3- پس از تحویل مدارک توسط عضو، دانشگاه مکلف است به درخواست وی رسیدگی کرده و تا پایان 3 سال در مورد قطعیت استخدام و یاخاتمه خدمت نظر قطعی خود را اعلام نماید. دانشگاه می تواند در موارد استثنایی که به تشخیص رییس دانشگاه یا هیات ممیزه یا هیات ممیزه مرکزی حسب مورد ادامه خدمت آزمایشی عضو برای مدت بیش از 3 سال ضروری باشد، اجازه دهد که عضو به خدمت رسمی آزمایشی خود ادامه دهد و در هر صورت نباید دوران خدمت رسمی آزمایشی از 5 سال تجاوز کند و چنانچه دانشگاه یا هیات ممیزه یا هیات ممیزه مرکزی حسب مورد در پایان 5 سال نظر قطعی خود را اعلام ننماید وضعیت عضو به رسمی قطعی تبدیل خواهد شد. ***
تبصره4- کلیه اعضای هیات علمی که در تاریخ ابلاغ این اصلاحیه در حالت استخدام رسمی ازمایشی هستند نیز مشمول مفاد تبصره های 2و 3 فوق می باشند و به کلیه اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی که در تاریخ تصویب این اصلاحیه خدمت آزمایشی آنان از مهلت های مقرر در تبصره های 2و3 تجاوز کرده باشد نیز شش ماه مهلت موضوع تبصره 2 داده می شود. این مهلت فقط برای یک بار بوده و قابل تمدید نمی باشد.
تبصره5 – به افرادی که طبق مقررات این ماده به خدمتشان خاتمه داده می شود به ازای هر سال خدمت معادل 20 روز حقوق بر اساس آخرین حقوق و مزایای دریافتی آنان پرداخت خواهد شد و برای کسب کمتر از 6 ماه، 10 روز و برای بیشتر از 6 ماه، 20 روز حقوق دریافتی پرداخت می گردد.
تبصره 6- وضعیت استخدامی کلیه اعضا هیات علمی قراردادی و رسمی آزمایشی دانشگاه ها که طبق مقررات مربوط به استخدام درآمده اند مطابق این آیین نامه بررسی و در صورت واجد شرایط بودن در مرتبه مربوط به استخدام رسمی آزمایشی یا رسمی قطعی نایل خواهند شد. حکم استخدام رسمی آزمایشی و قرارداد هایی که دارای شرایط مندرج در فصل دوم و ماده یک و دو فصل سوم نباشند لغو می گردد.
تبصره7- کسانی که مطابق تبصره 6 ماده 8 به استخدام رسمی آزمایشی درمی آیند در صورتی که کلیه شرایط لازم را برای رسمی قطعی شدن دارا باشند به پیشنهاد دانشگاه متبوع مدت خدمت قراردادی (پیمانی) یا رسمی آزمایشی قبلی آنان جز دوران آزمایشی مندرج در این ماده محسوب گردیده و حکم قطعی را دریافت خواهند نمود.
ماده9) نحوه ارتقا اعضا هیات علمی گروه پزشکی به موجب آیین نامه ارتقا می باشد.
پاورقی
* در ارتباط با گروه پزشكي رجوع شود به تبصره 1 – ماده 1 .
** به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود نسبت به تبديل وضع كاركنان رسمي دولت كه به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي انتقال مي يابند و يا در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي در سمت غير هيات علمي خدمت مي نمايند به عضو هيات علمي با رعايت شرايط مذكور در ماده 4 فصل اول اقدام نمايد.
*** بخشنامه شماره 16827/4 آ مورخ 74/9/20 معاون آموزشي.


مبنا: 
وزارت
شورای عالی انقلاب فرهنگی

بازگشت به فهرست