برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

استخدام هیات علمی - فصل 4

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت و امور دانشگاهی تیر ماه 1380
باز نویسی مجموعه قوانین و مقررات استخدامی اعضای هیات علمی

فصل چهارم
حقوق و مزایا
ماده 1) از اول فروردین ماه سال 1369 شمسی حقوق مرتبه و پایه اعضا هیات علمی رسمی به ترتیب زیر محاسبه می گردد.*
(پایه*5 + عدد مبنا) ضریب حقوق = حقوق
تبصره – عدد مبنا برای مربی آموزشیار، مربی، استادیار، دانشیار و استاد به ترتیب برابر 90، 100، 125، 145 و 170 تعیین می شود.
ماده 2) از اول فروردین ماه سال 1369 ضریب حقوق موضوع ماده یک این قانون از چهارصد ریال به یک هزار و دویست ریال افزایش داده می شود. **
ماده3)‌ اشخاصی که به خدمت هیات علمی دانشگاه پذیرفته می شوند در پایه یک مرتبه مربوطه قرار می گیرند. مگر آن که سوابق خدمت قابل قبول بر اساس مقررات این آیین نامه داشته باشند که در این صورت پایه آنان در هر یک از مراتب طبق مقررات این آیین نامه تعیین خواهد شد.
ماده4) به اعضا هیات علمی رسمی (آموزشی و پژوهشی)‌ در قبال هر یک سال خدمت قابل قبول در امور آموزشی و پژوهشی و یا مشاغل مدیریت یک پایه ترفیع اعطا می گردد و در ارتقا اعضا پایه های قبلی محفوظ خواهد ماند.
خدمت قابل قبول عبارت است از حضور فعال عضو هیات علمی در موسسه متبوع و انجام امور آموزشی و پژوهشی و مدیریت و شرکت در کمیته ها و شوراهای موسسه و سایر امور اجرایی که از طرف موسسه به وی محول می شود.
تبصره 1- به ایام تعلیق و معذوریت بیش از چهار ماه و مرخصی بدون حقوق ترفیع تعلق نمی گیرد و به همان میزان تاریخ استحقاق ترفیع به تعویق می افتد.
تبصره 2- به دوران استفاده از بورس کوتاه مدت (کمتر از یک سال ) و ماموریت علمی و فرصت مطالعاتی ترفیع تعلق می گیرد . در این مورد گزارش پیشرفت کار ملاک بررسی می باشد.
تبصره 3- به اعضای هیات علمی رسمی دانشگاه ها به ازای انجام خدمت وظیفه عمومی یک پایه ترفیع تعلق می گیرد.
تبصره 4- احتساب طول مدت تحصیل بورسیه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که متعهد خدمت به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت مذکور می باشند حداکثر به مدت سه سال (حداکثر سه پایه) پس از انجام تحصیلات و اشتغال به کار آموزشی و پژوهشی در دانشگاه و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و در هنگام صدور حکم استخدام رسمی قطعی موافقت می شود. این تبصره در مورد کلیه بورسیه ها اعم از قدیم و جدید و داخل و خارج از کشور که به وزارت متبوع و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور به وزارت مذکور و یا هر دو موسسه تعهد خدمت سپرده اند قابل اجرا است. ***
تبصره 5- در صورتی که ادامه تحصیلات در دو مقطع جداگانه انجام شده باشد و هر مقطع منتهی به اخذ یک درجه تحصیلی شده باشد ترفیعات موضوع تبصره 4 با توجه به سنوات تحصیلی در هر دو مقطع قابل احتساب است.
ماده 5) اعضای هیات علمی رسمی (آموزشی و پژوهشی) که به مرتبه بالاتر ارتقا می یابند در همان پایه ای که در مرتبه قبلی داشته اند قرار خواهند گرفت.
ماده6) دانشگاه می تواند به اعضای هیات علمی اعم از این که مشاغل آموزشی یا پژوهشی یا مدیریت به عهده داشته باشند بر اساس مراتب دانشگاهی و ارزش شغل و سختی و نحوه انجام کار فوق العاده مخصوص پرداخت نماید . تعیین میزان این فوق العاده و تخصیص آن به سمت ها و رشته های اعضا هیات علمی و همچنین ازدیاد یا تقلیل و یا حذف این فوق العاده به پیشنهاد دانشگاه،‌ تصویب هیات امنا و تایید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.****و *****
تبصره – دانشگاه مجاز است در قبال تالیف و ترجمه و سایر خدمات مشابهی که در مقررات مربوط به سلسله انتشارات دانشگاه و آیین نامه پذیرش و نشر کتاب پیش بینی شده است به اعضای هیات علمی حق الزحمه پرداخت نماید میزان حق الزحمه به موجب آیین نامه که به تصویب شورای دانشگاه می رسد تعیین می گردد.
ماده7) دانشگاه می تواند برای تدریس در کلاس های تابستانی یا انجام امور دیگر دانشگاه در مدت مرخصی اعضای هیات علمی بر اساس مقرراتی که به تصویب شورای دانشگاه می رسد از آنان دعوت نماید و فوق العاده تابستانی پرداخت کند.
از هیچ یک از اعضای هیات علمی نمی توان دو سال متوالی دعوت نمود مگر در موارد کاملا استثنایی به پیشنهاد مستند رییس دانشکده و رییس دانشگاه که برای هر مورد موضوع ضروری است.
ماده 8) برقراری فوق العاده روزانه و اشتغال خارج از مرکز و خارج از کشور و هزینه های سفر و نقل مکان به اعضای هیات علمی دانشگاه به موجب مقررات پیوست شماره 3 خواهد بود.
ماده 9) هر گاه عضو هیات علمی دانشگاه در کارهای تحقیقاتی و یا علمی به اکتشافات یا ابداعات ارزنده ای نائل شود به طرق زیر می توان او را مورد تشویق قرار داد.
الف- مبلغ مناسبی به عنوان جایزه علمی به وی پرداخت نمود. در صورتی که جمع جوایز پرداختی به یک عضو درهر سال تا دو برابر مجموع حقوق و مزایای مستمر یک ماه او باشد پرداخت آن به پیشنهاد مدیر گروه و تایید رییس دانشکده یا موسسه و تصویب رییس دانشگاه صورت می گیرد و پرداخت جوایز علاوه بر مبلغ مذکور در فوق با تصویب هیات امنا امکان پذیر است.
ب- یک پایه ترفیع علاوه بر ترفیع مذکور در ماده 4 آیین نامه به وی اعطا نمود.
ماده 10) به اعضا هیات علمی شهرستان ها امتیازاتی به شرح زیر تعلق می گیرد.
1-    به اعضای هیات علمی بهازای هر دو الی 3 سال خدمت در دانشگاه های شهرستان ها به غیر از تهران، شیراز، اصفهان، مشهد و تبریز یک پایه تشویقی اعطا خواهد شد. شهرستان های مشمول این مصوبه و میزان خدمت در هر کدام برای دریافت پایه به موجب آیین نامه ای ******که به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید، تعیین می شود. تاریخ شروع احتساب سوابق خدمت برای اعطا پایه تشویقی از تاریخ 63/1/1 به بعد خواهد بود.
2- اعضا هیات علمی شاغل در دانشگاه های شهرستان ها پس از 5 سال خدمت تمام وقت در شهرستان ها می توانند بر اساس آیین نامه ای که به تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید با توافق دانشگاه مقصد به شهر دلخواه خود انتقال یابند. مدت مذکور برای انتقال به تهران هشت سال خواهد بود. دانشگاه مبدا موظف خواهد بود با انتقال آنان موافقت  به عمل آورد. اعضا هیات علمی بورسیه پس از پایان مدت تعهد خدمت خود می توانند از این مقررات استفاده نمایند.
نبصره 1- میزان انتقال سالانه اعضا هیات علمی هر دانشگاه بر اساس اولویت های تعیین شده در آیین نامه اجرایی مربوط خواهد بود.
تبصره 2- کلیه اعضا علمی شاغل در تهران از تاریخ تصویب این مصوبه می توانند بدون در نظر گرفتن میزان سابقه خدمت از این مقررات جهت انتقال به شهرستان ها استفاده نمایند.
تبصره 3- تاریخ اجرای این مصوبه برای انتقال اعضا هیات علمی شهرستان ها 1365/7/1خواهد بود
پاورقی
* اين تغييرات بر اساس قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به پايه حقوق اعضا رسمي هيات علمي شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و آيين نامه هاي مربوط صورت گرفته كه متن كامل آن در پيوست شماره 1  فصل 4 آمده است.
** قانون تسري افزايش ضريب حقوق كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت به قضات و اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مصوب 1374/8/10مجلس شوراي اسلامي در پيوست شماره 2 فصل 4 آمده است. ضمنا ضريب حقوق اعضا هيات علمي براي سال 1380 به ميزان (3504) ريال مي باشد (مصوبه 2775 / ت 24466 ه مورخ 80/1/29 هيات وزيران) .
*** احكام پايه مربوط به احتساب سابقه بورسيه ها از تاريخ 67/9/30 قابل اجراست و بار مالي آن به گذشته بر نمي گردد.
**** ضرايب فوق العاده شغل اعضا هيات علمي رسمي از تاريخ 1377/1/1به شرح زير مي باشد:
مربي آموزشيار 77/1، مربي 1/2، استاديار 6/2، دانشيار 87/2، استاد 98/2 مصوبه  14445 / 18993 ه   77/3/10هيات محترم وزيران.
***** پرداخت حق سختي كار به آن عده از اعضا هيات علمي گروه آناتومي كه حسب تشخيص هيات رييسه دانشگاه صرفا با جسد سر و كار دارند به ميزان 50% حقوق و فوق العاده مخصوص در ماه بلامانع است.
****** آيين نامه اجرايي ترفيع تشويقي در پيوست 4 فصل 4 درج شده است.


مبنا: 
وزارت
شورای عالی انقلاب فرهنگی

بازگشت به فهرست