برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

استخدام هیات علمی - پيوست 1 -فصل 4

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت و امور دانشگاهی تیر ماه 1380
باز نویسی مجموعه قوانین و مقررات استخدامی اعضای هیات علمی 

پيوست 1 -فصل 4
قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضا رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
ماده1) از اول فروردین ماه سال 1369 شمسی جدول حقوق مرتبه و پایه هیات علمی موضوع ماده 15 آیین نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه تهران به شرح زیر اصلاح می گردد.
(پایه * 5 + عدد مبنا) ضریب حقوق = حقوق
تبصره 1- عدد مبنا برای آموزشیار،‌ مربی، استادیار، دانشیار و استاد به ترتیب برابر 90، 100، 125، 145 و 170 تعیین می شود.
تبصره 2- به اعضای رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) در قبال هر یک سال خدمت قابل قبول در امور آموزشی و پژوهشی و یا مشاغل مدیریت یک پایه ترفیع اعطا می گردد.
ماده 2) از اول فروردین ماه سال 1369 ضریب حقوق موضوع ماده یک این قانون از چهارصد ریال به یک هزار و دویست ریال افزایش داده می شود.
ماده3) دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه ازتاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فوق العاده شغل اعضای هیات علمی مشمول این قانون را بر اساس مراتب دانشگاهی و ارزش شغل و سختی و نحوه انجام کار آنان تعیین نماید.
ماده4) حقوق بازنشستگی مشمولین این قانون که از تاریخ اجرای این قانون به بعد بازنشسته می شوند مطابق آخرین مرتبه و پایه هنگام بازنشستگی مشمول قانون استخدام کشوری کمتر نخواهد بود.
تبصره – حقوق بازنشستگی اعضای هیات علمی که قبل از تاریخ اجرای این قانون بازنشسته شده اند ونیز حقوق وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث انان ار تاریخ اجرای این قانون به میزان بیست درصد افزایش می یابد.
ماده 5) از درآمد مشمول مالیات حقوق اعضای هیات علمی موضوع این قانون با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم حداکثر ده درصد به عنوان مالیات کسر خواهد شد.
ماده 6) از تاریخ اجرای این قانون،‌ قانون استفاده از خدمت خارج از وقت اداری اعضای هیات علمی و اعضای غیر هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور مصوب 1365/5/7 مجلس شورای اسلامی لغو می گردد اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای قانون مزبور جهت اجرای این قانون منظور خواهد شد.
تبصره – وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می توانند از خدمت خارج از وقت اداری اعضای غیر هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی استفاده و در ازا آن حق الزحمه ای حداکثر برابر حقوق و مزایای مستمر به آنان پرداخت نمایند.
ماده7) آیین نامه های لازم تبصره 2 ماده 1 و تبصره ماده 6 این قانون توسط وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی تهیه خواهد شد.
ماده8)کلیه قوانین مغایر با این قانون لغو می شود.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه شانزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1368/12/26 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
ماده 9) کلیه موسسات آموزش عالی و تحقیقات وابسته به وزارتخانه ها و سازمان های دولتی که براساس ضوابط قانونی تاسیس شده یا می شوند در صورتی که آیین نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه تهران را در مورد اعضای هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) خود اجرا و وضعیت استخدامی و علمی آنان را با مقررات آیین نامه مزبور و آیین نامه ارتقا اعضای هیات علمی دانشگاه ها تطبیق نمایند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
تبصره – وزارت خانه های مشمول ماده (9) موظفند از وزارتخانه ها و موسسات مشمول مواد 7 و3 نظر خواهی نمایند*.
پاورقی
* ماده 9 به استناد مورخ 1372/2/22مجلس شوراي اسلامي به عنوان ماده 9 به قانون الحاق شده است


مبنا: 
وزارت
شورای عالی انقلاب فرهنگی

بازگشت به فهرست