برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

استخدام هیات علمی - آیین نامه اجرايی تبصره 1 - ماده 1

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت و امور دانشگاهی تیر ماه 1380
باز نویسی مجموعه قوانین و مقررات استخدامی اعضای هیات علمی

آیین نامه اجرايی تبصره 1 - ماده 1
آیین نامه تبصره (2) ماده (1) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضا رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و مووسات آموزش عالی مصوب سال 1368 مجلس شورای اسلامی
ماده1) به اعضای رسمی هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مشمول آیین نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه تهران که در تاریخ 69/1/1 یک سال یا بیشتر از ترفیع قبلی آنان گذشته باشد، یک پایه ترفیع با رعایت ضوابط این آیین نامه اعطا خواهد شد.
ماده2) به اعضای رسمی هیات علمی (آموزش و پژوهشی) در قبال هر یک سال خدمت قابل قبول در امور آموزشی و پژوهشی و یا مشاغل مدیریت یک پایه ترفیع اعطا می گردد و در ارتقا اعضا پایه های قبلی محفوظ خواهند ماند.
خدمت قابل قبول عبارت است از حضور هیات علمی در موسسه متبوع و انجام امور آموزشی و پژوهشی و مدیریت و شرکت در کمیته ها و شوراهای موسسه و سایر امور اجرایی که از طرف موسسه به وی محول می شود.
تبصره1- برای آن عده از اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات  آموزش عالی و پژوهشی که بر اساس آیین نامه ارتقا اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و با رعایت کامل مفاد آن تا پایان سال 1368 به مراتب استادیاری یا دانشیاری یا استادی ارتقا یافته اند آخرین پایه مرتبه علمی قبل از مرتبه جدید (آخرین ارتقا مرتبه) به اضافه پایه هایی که از زمان آخرین ارتقا به بعد دریافت داشته اند، ملحوظ خواهد شد.
در هر حال حداکثر پایه این اعضا در تاریخ 69/1/1 از سقف های تعیین شده در بند های زیر تجاوز نخواهد کرد:
الف- اعضایی که از مرتبه مربی به مرتبه استادیاری ارتقا یافته اند حداکثر پایه 11
ب- اعضایی که از مرتبه استادیاری به مرتبه داشیاری ارتقا یافته اند حداکثر پایه 13
ج- اعضایی که ار مرتبه دانشیاری به مرتبه استادی ارتقا یافته اند، حداکثر پایه 15
بار مالی این ترفیعات از تاریخ 69/1/1 قابل پرداخت است و ترفیعات بعدی با رعایت مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره 2- ترفیعات معوقه که در زمان استحقاق ترفیع عضو به دلایل مختلف از جمله عدم تصویب انتصابات و ترفیعات و یا عدم فعالیت در زمان تعطیل دانشگاه ها اعطا نشده است و نیز ترفیعاتی که به علت مسدود بودن جدول حقوقی از جمله ترفیعات تشویقی و سابقه بورس تا تاریخ 69/1/1 به عضو تعلق نگرفته است، قابل احتساب نمی باشد.
ماده3) کمیته منتخب که در هر یک از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به ترتیب زیر تشکیل می گردد، پیشنهاد گروه آموزشی و یا پژوهشی مربوط به عضو هیات علمی را در طی سال در مورد ترفیع هر یک از اعضا بررسی و پس از تصویب جهت صدور حکم به کارگزینی موسسه ارسال می دارد.
1-3- در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پیشنهاد ترفیع اعضای هیات علمی از طریق مدیر گروه و با تایید رییس دانشکده به کمیته منتخب ارسال می شود. اعضای کمیته عبارتند از معاونین آموزشی و پژوهشی و یک نفر نماینده از طرف رییس دانشگاه یا موسسه آموزش عالی از میان اعضای هیات علمی.
تبصره 1- با تشخیص کمیته منتخب، رییس دانشکده می تواند به عنوان ناظر در جلسات کمیته شرکت کند.
تبصره 2- در آن دسته از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که دارای یک پست معاون آموزشی و پژوهشی می باشند،‌رییس دانشگاه یا موسسه عضو کمیته خواهد بود.
2-3- اعضای کمیته منتخب در موسسات پژوهشی مستقل عبارتند از رییس و معاون پژوهشی و یک نفر از میان اعضای هیات علمی پژوهشی به انتخاب رییس موسسه
3-3- برای بررسی ترفیعات اعضای هیات علمی شاغل در پست های سازمانی مصوب وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی، کمیته منتخب حسب مورد زیر نظر معاونت مربوط تشکیل خواهد شد.
تبصره- در مورد مشاغل مدیریت،‌رضایت بخش بودن خدمت عضو می بایستی به تصویب بالاترین مقام دستگاه (صادر کننده حکم) برسد.
ماده4) در صورتی که به دلیل غیر قابل قبول بودن فعالیت عضو در طی سال،‌با تصویب کمیته منتخب ترفیع سالانه به عضوی تعلق نگیرد، این پایه بعدا نیز قابل احتساب نخواهد بود.
ماده5) ترفیعات سالانه استحقاقی اعضای هیات علمی که در مشاغل سیاسی موضوع ماده 44 آیین نامه استخدامی دانشگاه تهران خدمت می کنند،‌ بدون حفظ رابطه آموزشی و در مورد شاغلین سایر سیستم های مدیریت با حفظ رابط آموزشی با موسسه متبوع اعطا می شود.
ماده 6)‌ به آن دسته از اعضای هیات علمی که دوران خدمت ضرورت خود را در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی گذرانده اند، به ازا دوران مذکور فقط یک پایه ترفیع در هنگام صدور حکم استخدام رسمی آزمایشی اعطا خواهد شد.
ماده 7)‌ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی که اعضای هیات علمی دانشگاه تهران بوده و تطبیق وضع اعضای هیات علمی آنان با آیین نامه مذکور حسب مورد به تایید هیات ممیزه مرکزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، مشمول مقررات این قانون می باشند.
دکتر ایرج فاضل   وزیر بهداشت، درمان و آموزش کشور
دکتر مصطفی معین   وزیر فرهنگ و آموزش عالی


مبنا: 
وزارت
مجلس

بازگشت به فهرست