برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

استخدام هیات علمی - آیین نامه اجرايی تبصره ماده 6

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت و امور دانشگاهی تیر ماه 1380
باز نویسی مجموعه قوانین و مقررات استخدامی اعضای هیات علمی

آیین نامه اجرايی تبصره ماده 6
آیین نامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضا رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب 68/12/16 مجلس شورای اسلامی
ماده1) دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی می توانند در قالب اعتبارات مربوط با تعدادی از اعضا غیر هیات علمی واجد شرایط مورد نیاز که تمایل داشته باشند بیش از 14 ساعت در هر هفته اضافه کاری نمایند قرارداد شش ماهه یا یک ساله منعقد نموده و متناسب با تعداد هفته و میزان اضافه کار انجام شده به صورت ماهانه حق الزحمه آنان را پرداخت نمایند.
ماده2) مبلغ اضافه کاری 14 ساعت اول در هفنه مطابق مقررات اضافه کاری ساعتی کارکنان و مازاد بر آن برابر یک هفتاد و پنجم حقوق و مزایای مستمر می باشد.
ماده 3) جمع حق الزحمه موضوع این آیین نامه نباید از جمع حقوق و مزایای مستمر ماهانه عضو تجاوز نماید.
ماده 4) پرداخت حق الزحمه در هنگام مرخصی استحقاقی، استعلاجی، ماموریت های اداری، به استثنا ماموریت تحصیلی به میزان پرداختی در ماه قبل بلامانع است.
این آیین نامه در 4 ماده تنظیم و از تاریخ 69/1/1 قابل اجرا است.
دکتر ایرج فاضل   وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دکتر مصطفی معین  وزیر فرهنگ و آموزش عالی


مبنا: 
وزارت
مجلس

بازگشت به فهرست