برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

استخدام هیات علمی - پيوست 2 - فصل 4

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت و امور دانشگاهی تیر ماه 1380
باز نویسی مجموعه قوانین و مقررات استخدامی اعضای هیات علمی

پيوست 2 - فصل 4
قانون تسری افزایش ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
ماده واحده – به دولت اجازه داده می شود هرگونه افزایش درضریب حقوق موضوع ماده یک قانون اصلاح پاره ای ازمقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب 1368/12/16مجلس شورای اسلامی و حقوق قضات را به پیشنهاد هیاتی مرکب از وزرای فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دادگستری و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصویب و از تاریخ 1374/1/1 اعمال نماید. بار مالی ناشی از تفاوت اجرای قانون و تاریخ مذکور از محل صرفه جویی دانشگاه ها و قوه قضاییه تامین خواهد شد.
تبصره – مزایایی که به موجب تبصره 3 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/6/13 مجلس شورای اسلامی به مقامات موضوع تبصره 2 ماده 1 همان قانون تعلق می گیرد به نحوی در مورد اعضا هیات علمی واجد الشرایط محاسبه و مورد عمل قرار گیرد که از حقوق و مزایای بالاترین مرتبه هیات علمی برخوردار و مابه التفاوت حقوق و مزایای خود را با حفظ عنوان های دانشگاهی خود دریافت نمایند. بار مالی ناشی از اجرای این تبصره در سال 1374 از محل تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 و در سنوات بعد با درج در بودجه سالانه حداکثر از ده درصد (10%) افزایش وصولی ماده 25 قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین، تامین خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1374/8/17 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
علی اکبر ناطق نوری
رییس مجلس شورای اسلامی


مبنا: 
مجلس

بازگشت به فهرست