برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

استخدام هیات علمی - پيوست 3 - فصل 4

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت و امور دانشگاهی تیر ماه 1380
باز نویسی مجموعه قوانین و مقررات استخدامی اعضای هیات علمی

پيوست 3 - فصل 4
مقررات برقراری فوق العاده روزانه و اشتغال خارج از مرکز و هزینه سفر موضوع ماده 22 آیین نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی
ماده 1) فوق العاده روزانه اعضا هیات علمی که در داخل کشور جهت انجام وظیفه ای موقت به خارج از محل خدمت خود اعزام می شوند و ناچار به توقف شبانه هستند به ترتیب زیر تعیین می شود:
مربی: 25000 ریال
استادیار: 30000ریال
دانشیار: 35000 ریال
استاد: 40000ریال
موضوع این گونه ماموریت ها برای هر یک از اعضا هیات علمی از 9 ماه در یک سال تقویمی اعم از متوالی و یا متناوب تجاوز نخواهد کرد. مگر آن که ماهیت کار بر اساس طرح ها و برنامه های پیش بینی شده ایجاب نماید که عضو برای مدتی بیش از 9 ماه به ماموریت اعزام شود که در این صورت با اجازه رییس دانشگاه این ماموریت قابل تمدید می باشد.
تبصره – در مورد اعضا هیات علمی گروه پزشکی قانونی که برای تحقیق محل و کشف جرایم و معاینه مقتولین و مصدومین که از طرف واحد های ذیربط از آنان دعوت به عمل می آید، حکم پس از خاتمه ماموریت صادرو فوق العاده ماموریت و هزینه های مربوط از واحد ماموریت پرداخت خواهد شد.
ماده 2) در صورتی که عضو یک روز تمام به خارج از محل خدمت خود که حداقل 30 کیلومتر با محل خدمت فاصله داشته باشد اعزام شود و در محل ماموریت ناچار به توقف شبانه نباشد به ماخذ یک دوم فوق العاده روزانه، موضوع ماده یک به وی پرداخت خواهد شد.
ماده3) به آن دسته از اعضای هیات علمی که شغل آن ها مستلزم مسافرت های متعدد به نقاط مختلف حوزه ماموریت باشد، فوق العاده روزانه مقرر در ماده 2 حداکثر به مدت 20 روز در ماه پرداخت می شود.
ماده 4) به مقامات مذکور در بندهای "الف" و "ب" تبصره 2 ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت 30% به مقامات مذکور در بند "ج" تبصره ماده مزبور 50% علاوه بر فوق العاده مقرر در ماده یک حسب مورد قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 5) فوق العاده روزانه اعضا هیات علمی که جهت انجام ماموریت به مناطق فاقد تسهیلات زندگی اعزام می گردند با احتساب ارقام مندرج در جول فوق العاده بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی و جذب اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی شهرستان ها بر اساس فوق العاده روزانه موضوع ماده یک محاسبه و پرداخت خواهد شد.
تبصره 1- چنانچه هزینه اقامت و خوراک عضو هیات علمی اعزامی از سوی دستگاه های دولتی ذیربط تامین نگردد در این صورت عضو، رقمی معادل 100% فوق العاده روزانه مرتبه علمی استحقاقی موضوع ماده یک این آیین نامه را علاوه بر فوق العاده ماموریت روزانه خود دریافت خواهد داشت.
تبصره 2- جهت عزیمت به ماموریت در صورتی که به تشخیص دانشگاه، مسافرت به وسیله هواپیما، راه آهن و یا اتوبوس انجام شود بلیط مسافرت توسط دانشگاه تهیه خواهد شد.
تبصره 3- در صورتی که برای عزیمت به ماموریت از وسیله نقلیه دولتی استفاده شود، از این بابت هزینه ای پرداخت نخواهد شد.
تبصره 4- دانشگاه ها موظفند اعزام اعضا هیات علمی خود را متناسب با بودجه مصوب خود تنظیم نمایند.
ماده 6) نظر به اهمیت آموزش پزشکی جامعه نگر، فوق العاده ماموریت اعضای هیات علمی که در بخش پزشکی اجتماعی، در فیلدهای آموزشی شرکت نمایند، به شرح زیر تعیین می گردد:
مدعوین سایر گروه ها:
مربی : 12000- 9000 ریال (به ازای هر ساعت )
استادیار : 13000- 10000 ریال (به ازای هر ساعت )
دانشیار : 15000- 13000 ریال (به ازای هر ساعت)
استاد : 18000-15000ریال(به ازای هر ساعت )
سقف پرداختی برای اعضا مبلغ یک میلیون ریال در ماه تعیین می شود.
عضو هیات علمی گروه پزشکی اجتماعی:
با توجه به عدم برخورداری اعضا هیات علمی گروه پزشکی اجتماعی از مزایای کلینیک (مطب) میزان بالای حضور در عرصه و سختی کار فوق العاده ماموریت هیات علمی گروه مذکور 20% بیشتر در نظر گرفته شده و به شرح زیر تعیین می گردد:
مربی : 12000- 10000 ریال (به ازای هر ساعت )
استادیار : 15000- 12000 ریال (به ازای هر ساعت )
دانشیار : 18000- 15000 ریال (به ازای هر ساعت)
استاد : 20000-18000ریال(به ازای هر ساعت )
سقف پرداختی برای این اعضا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال در ماه تعیین می شود.
بدیهی است برای اعضا هیات علمی مهمان و یا برای اعضای هیات علمی گروه پزشکی اجتماعی چنانچه فاصله محل برگزاری فبلدهای آموزشی با محل خدمت آنان بین 10 تا 30 کیلومتر باشد ارقام حداقل ذکر شده و چنانچه بیش از 30 کیلومتر باشد ارقام حداکثر ذکر شده قابل پرداخت می باشد.
ماده 7) فوق العاده روزانه اعضای هیات علمی که جهت انجام وظیفه ای موقت به خارج از کشور اعزام می شوند بر اساس جدول حداکثر فوق العاده ماموریت و سایر هزینه های روزانه مامورین اعزامی سازمان ها در ماموریت های کوتاه مدت تا 90 روز، پیوست تصویب نامه شماره 27395/ ت 14587 ه مورخ 1375/5/24 هیات وزیران پرداخت می شود و تابع تغییرات بعدی آن نیز خواهد بود.
ماده 8) به اعضا هیات علمی که برای استفاده از بورس به خارج از کشور عزیمت می نمایند فوق العاده روزانه داده نخواهد شد.
ماده 9) این مصوبه در 9 ماده و 5 تبصره در تاریخ         به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب جایگزین مقررات مندرج در پیوست شماره 5 آیین نامه استخدامی اعضا هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور و اصطلاحات بعدی آن، موضوع مصوبه به بیست و سومین جلسه هیات 3 نفری جانشین هیات های امنا مورخ 1362/7/26 و بخشنامه شماره 2563/15/24824 و مورخ 62/8/22 می گردد و در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قابل اجرا می باشد


مبنا: 
وزارت

بازگشت به فهرست