برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

استخدام هیات علمی - پيوست 4 - فصل 4

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت و امور دانشگاهی تیر ماه 1380
باز نویسی مجموعه قوانین و مقررات استخدامی اعضای هیات علمی

پيوست 4 - فصل 4
آیین نامه اجرایی موضوع ماده 10
ترفیع تشویقی
1- به اعضا هیات علمی شاغل در دانشگاه های شهرستان ها مندرج در این آیین نامه به ازای 2 الی 3 سال خدمت یک پایه ترفیع تشویقی اعطا خواهد شد. *
2- تاریخ شروع احتساب سوابق خدمت برای اعطا پایه تشویقی 63/1/1 به بعد خواهد بود.
3- شهرستان های مشمول این مصوبه و میزان خدمت در هر کدام برای دریافت پایه تشویقی به شرح جدول پیوست می باشد
57300-law.jpg

پاورقی
* از تاريخ 69/1/1 ترفيعات تشويقي به حداكثر 2 پايه در طول خدمت عضو هيات علمي در شهرستان ها محدود مي شود.


مبنا: 
وزارت

بازگشت به فهرست