برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

استخدام هیات علمی - فصل 5

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت و امور دانشگاهی تیر ماه 1380
باز نویسی مجموعه قوانین و مقررات استخدامی اعضای هیات علمی

فصل 5
  ماموریت ها و مبادلات علمی و انتقالات
ماده1) دانشگاه مکلف است به منظور بالا بردن کفایت علمی و فنی اعضای تمام وقت هیات علمی و همچنین مبادله نتایج فعالیت های علمی و پژوهشی وسایل لازم را برای شرکت آنان در کنفرانس ها و سمینارها و یا کنگره ها و یا نظایر آن که در زمینه رشته تحصیلی هر یک در داخل یا خارج از کشور تشکیل می شود و شرکت آنان را ضروری تشخیص می دهد فراهم سازد و برای شرکت در این گونه مجامع ماموریت هایی برای مدت لازم در هر برنامه به ایشان بدهد و در صورت لزوم برای طی ذوره های آموزشی پیشرفته اعضای هیات علمی خود را جهت استفاده از بورس های دانشگاهی و یا بورس هایی که در اختیار دانشگاه می باشد اعزام دارد.
ماده 2) اعزام اعضای رسمی هیات علمی دانشگاه به طور موقت به دانشگاه ها یا موسسات آموزش عالی یا موسسات عالی پژوهشی داخل یا خارج از کشور یا به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و موسسات عام المنفعه مستقل مندرج در جداول بودجه کل کشور و سازمان های بین المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران عضویت آن ها را پذیرفته یا سازمان هایی که دولت  جمهوری اسلامی ایران شرکت در آن ها را مقتضی بداند و همچنین مبادله استاد و دانشیار با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و یا موسسات عالی پژوهشی داخلی و خارجی مجاز است.
ماده 3) نحوه اجرای مواد 1و 2 و همچنین ترتیب پرداخت حقوق و فوق العاده ها و هزینه ها به اعضای هیات علمی در مدت ماموریت به موجب مقررات مندرج در پیوست این فصل خواهد بود.
ماده 4) انتقال اعضای رسمی هیات علمی دانشگاه به موسسات دیگر با موافقت دانشگاه امکان پذیر است در این صورت رابطه استخدامی آنان با دانشگاه قطع می گردد.
تبصره  - به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده شده است که به پیشنهاد اعضای هیات علمی در دوران خدمت آزمایشی از یک دانشگاه و موسسه آموزش عالی دانشگاه یا موسسه آموزش عالی دیگر، بر حسب ضرورت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. در صورت موافقت با انتقال، این گونه اعضا بقیه مدت خدمت رسمی آزمایشی خود را در دانشگاه یا موسسه آموزش عالی که به آن منتقل شده اند برابر مقررات آیین نامه استخدامی هیات علمی انجام خواهند داد.


مبنا: 
وزارت

بازگشت به فهرست