برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

استخدام هیات علمی - پيوست فصل 5

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت و امور دانشگاهی تیر ماه 1380
باز نویسی مجموعه قوانین و مقررات استخدامی اعضای هیات علمی

پيوست فصل 5
مقررات مربوط به آماده ساختن اعضای هیات علمی دانشگاه و ماموریت ها و مبادلات علمی موضوع ماده 3 آیین نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه
ماده 1) دانشگاه مکلف است به منظور بالا بردن کفایت علمی و فنی اعضای تمام وقت هیات علمی و همچنین مبادله نتایج فعالیت های علمی و پژوهشی وسایل لازم را برای شرکت آنان در کنفرانس ها و سمینار ها و یا کنگره ها و یا نظایر آن که در زمینه رشته تحصیلی هر یک در داخل یا خارج کشور تشکیل می شود و شرکت آنان را ضروری تشخیص می دهد فراهم سازد و برای شرکت در اینگونه مجامع ماموریت هایی برای مدت لازم در هر برنامه به ایشان بدهد و فوق العاده مخصوص ماده (6) فصل چهارم آیین نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه و فوق العاده اشتغال خارج از مرکز و خارج از کشور و در صورت ضرورت فوق العاده روزانه و هزینه رفت و برگشت و عوارض خروج از کشور و ثبت نام آنان قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 2) دانشگاه می تواند به منظور آشنا ساختن اعضای تمام وقت هیات  علمی با پیشرفت علمی و فنی و تکمیل مطالعاتی که در داخل کشور انجام آن مقدور نیست و همچنین برای شرکت در دوره های آموزشی پیشرفته بورس های کوتاه مدت که حداکثر از یک سال تجاوز نکند به آنان اعطا نماید. به این قبیل اعضا علاوه بر حقوق و فوق العاده مخصوص در صورت ضرورت هزینه رفت و برگشت و عوارض خروج از کشور و ثبت نام و شهریه دانشگاهی پرداخت خواهد شد.
ماده3) دانشگاه می تواند به منظور بالا بردن کفایت علمی و فنی اعضای هیات علمی به تعدادی از مربیان استادیاران و دانشیاران رسمی و تمام وقت که حداقل 3 سال در دانشگاه خدمت کرده باشند بورس بلند مدت برای طی دوره های آموزشی و اخذ مدارک تحصیلی بالاتر یا جدید در داخل یا خارج از کشور در رشته ها و دانشگاه ها و موسساتی که مورد تایید و قبول دانشگاه باشد اعطا نماید. مدت اینگونه بورس ها حداکثر 4 سال است و بنا به پیشنهاد دانشگاه یا موسسه محل تحصیل و موافقت دانشگاه محل خدمت (و با تصویب شورای بورس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد بورس های خارج از کشور که ارز تحصیلی استفاده می کنند) برای یک سال دیگر قابل تمدید و افزایش است. به اعضا هیات علمی که از این بورس ها استفاده می کنند علاوه بر حقوق، فوق العاده مخصوص موضوع ماده (6) فصل چهارم آیین نامه استخدامی، کمک هزینه عائله مندی و اولاد و در صورت ضرورت هزینه رفت و برگشت، عوارض خروج از کشور، ثبت نام و شهریه دانشگاهی قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره : مدت ماموریت تحصیلی این اعضا جز ایام توقف در وضعیت رسمی آزمایشی آنان محسوب نمی گردد.
ماده 4) دانشگاه در فواصل معین در مورد پیشرفت علمی اعضای هیات علمی که به بورس های خارج از کشور اعزام می شوند از دانشگاه ها و تضمینات مورد قبول دانشگاه را بسپارند.
تبصره: در موارد استثنایی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می تواند نسبت به انتقال تعهد خدمت اعضای هیات علمی بورسیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از دانشگاهی به دانشگاه دیگر و با تمایل عضو بورسیه اقدام نماید.
ماده 5)‌دانشگاه می تواند به استادیاران و دانشیاران و استادان و در شرایط استثنایی مربیان تمام وقت خود را پس از حداقل چهار سال خدمت متوالی علمی در دانشگاه فرصت مطالعاتی به مدت حداکثر یک سال به طور متوالی یا متناوب برای تکمیل اطلاعات علمی و آگاهی از تحقیقات پیشرفته داخل یا خارج از کشور و شرکت در این گونه تحقیقات، طبق برنامه ای که مورد تصویب رییس دانشگاه قرار گیرد با پرداخت حقوق و فوق العاده مخصوص اعطا نماید. ولی در هر حال پرداخت هزینه های مربوط به مسافرت و اقامت به عهده داوطلبان خواهد بود، به غیر از موارد استثنایی که در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد شد. آیین نامه اجرایی این ماده پس از تصویب وزیر بهداشت، درمان و اموزش پزشکی به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 6) استفاده کنندگان از بورس و فرصت مطالعاتی موظفند ریز نمرات یا گزارش پیشرفت مطالعات خود را به فواصل معین که در هنگام اعزام در هر مورد تعیین خواهد گردید و رد هر حال از 6 ماه تجاوز نخواهد کرد به دانشگاه ارسال دارند و حداکثر 2 ماه پس از پایان مطالعات خود گزارش جامعی درباره فعالیت های علمی و پژوهشی خود به دانشگاه تسلیم نمایند.
ماده 7) اعضایی که از بورس خارج از کشور استفاده می کنند باید متعهد شوند که در پایان مدت مطالعات به ایران مراجعت کرده و لااقل معادل سه برابر مدت استفاده از بورس برای دانشگاه خدمت نمایند و بدین منظور باید یک سال از آغاز دوره های تحصیلی تجاوز نخواهد کرد با تایید مدیر گروه و رییس دانشکده یا موسسه و تصویب ریییس دانشگاه به وزارتخانه یا موسسه متقاضی اعزام نماید. حقوق و مزایای این گونه مامورین طبق توافق با رعایت مقررات مربوطه از اعتبار موسسه محل ماموریت پرداخت خواهد شد. این قبیل اعضا در مدت ماموریت ازهر لحاظ به استثنا مقررات مربوط به بازنشستگی مدت مذکور را شخصا بپردازند مدت مزبور جزو سابقه خدمت رسمی آن ها منظور خواهد شد.
ماده 8) مدت استفاده از بورس های مواد 3، 2، 1و همچنین فرصت مطالعاتی موضوع ماده 5 این مقررات به شرط رعایت ماده 7 جزو سابقه خدمت دانشگاهی اعضا هیات علمی محسوب می شود.
ماده 9) دانشگاه می تواند با موافقت مدیر گروه و تایید رییس دانشکده یا موسسه مربوط اعضا رسمی خود را به دانشگاه ها یا موسسات آموزش عالی یا پژوهشی داخل کشور که با آن ها قرارداد همکاری منعقد خواهد کرد برای مدتی که در قرارداد ذکر خواهد شد اعزام نماید.
حقوق و فوق العاده های اینگونه مامورین در مدت ماموریت به موجب قرار داد همکاری از طرف دانشگاه یا موسسه محل ماموریت پرداخت نخواهد شد و در صورتی که کسور بازنشستگی مدت مذکور را شخصا بپردازند مدت مزبور جزو سابقه خدمت رسمی آن ها منظور خواهد شد.
ماده 10) در صورتی که وزارتخانه ها یا موسسات دولتی یا موسسات عام المنفعه مستقل مندرج در جداول بودجه کل کشور به خدمت یکی از اعضا رسمی هیات علمی دانشگاه نیاز داشته باشد دانشگاه می تواند با موافقت عضو مزبور و به شرط آن که خدمت مورد نظر با رشته دانشگاهی عضو ارتباط داشته باشد و کسب تجربه در آن زمینه برای وظایف آموزشی و یا پژوهشی او در دانشگاه مفید باشد و گروه اموزشی مربوط بتواند وظایف خود را بدون مشارکت او انجام دهد عضو مذکور را برای مدتی که حداکثر از موسسات علمی محل مطالعه اطلاعات لازم را کسب خواهد نمود و رد صورتی که بر مبنای گزارش های واصله معلوم شود که عضو قادر به پیشرفت در رشته مورد مطالعه نیست با تصویب رییس دانشگاه حکم ماموریت وی لغو خواهد شد.
ماده 11) اعزام مجدد اعضای رسمی هیات علمی، به عنوان مامور به سایر دانشگاه ها و موسسات عالی آموزشی و پژوهشی در صورتی امکان پذیر است که عضومذکور پس از پایان ماموریت قبلی خود حداقل یک سال متوالی در دانشگاه خدمت کرده باشد. این مدت در مورد اعزام به وزارتخانه ها و سایر موسسات موضوع ماده 10 این مقررات حداقل سه سال است.
تبصره: در مواردی ضروری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تمدید ماموریت اعضای هیات علمی اتخاذ تصمیم می نماید.
ماده 12) اعزام اعضا رسمی هیات علمی دانشگاه به دانشگاه ها یا موسسات عالی پژوهشی خارج از کشور برای تصدی مقامات آموزشی یا پژوهشی در رشته هایی که کسب تجربه در آن زمینه برای دانشگاه مفید تشخیص داده شود پس از تایید مدیر گروه و رییس دانشکده یا موسسه مربوط و تصویب رییس دانشگاه مجاز است. حداکثر این قبیل ماموریت ها دو سال است و ترتیب پرداخت حقوق و مزایای این گونه ماموران طبق توافقی است که بین دانشگاه و دانشگاه ها و موسسات عالی پژوهشی خارج از کشور صورت می گیرد و رد صورتی که کسور بازنشستگی مدت مذکور را شخصا بپردازند مدت مزبور جز سابقه خدمت رسمی آنها منظور خواهد شد.


مبنا: 
وزارت

بازگشت به فهرست