برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

استخدام هیات علمی - قسمت 1- فصل 6

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت و امور دانشگاهی تیر ماه 1380
باز نویسی مجموعه قوانین و مقررات استخدامی اعضای هیات علمی

قسمت 1- فصل 6
مرخصی استحقاقی 
ماده1) مرخصی استحقاقی اعضا هیات علمی رسمی (رسمی آزمایشی و رسمی قطعی) دو ماه در سال به نسبت ایام خدمت خواهد بود که استفاده از آن اصولا در تابستان بوده و صدور حکم مرخصی موکول به تایید مدیر گروه مبنی بر تکمیل برنامه های محوله می باشد.
در ایام مرخصی، حقوق و فوق العاده های موضوع ماده 6 فصل چهارم و فوق العاده های بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی، جذب و خارج از کشور و مزایای مستمر پرداخت خواهد شد.
تبصره 1- مازاد ایام تعطیلات نوروزی نسبت به کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری جز مرخصی سالیانه اعضا هیات علمی محسوب می شود به استثنا اعضای هیات علمی آموزش عالی نقاط محروم و جدید التاسیس به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تبصره 2- اعضا هیات علمی که شخصا از تمام یا قسمتی از مرخصی خود در تابستان استفاده ننمایند، در صورت ارائه دلیل قانع کننده (با تشخیص رییس دانشکده ) حداکثر نصف مدت مرخصی استفاده نشده آنان در طول سال تحصیلی بعد قابل استفاده خواهد بود مشروط بر آن که به برنامه های آموزشی دانشکده یا موسسه مربوطه لطمه ای نزند و درهر حال مرخصی استفاده نشده قابل ذخیره برای سال های بعد از آن یا بازخرید نمی باشد.
تبصره 3- در مواردی که دانشگاه / موسسه به دلیل نیاز به وجود عضو هیات علمی (برای انجام وظیفه ای که از طرف دانشگاه/ موسسه به وی محول شده یا می شود)‌ در تابستان با درخواست استفاده از تمام یا قسمتی از مرخصی استحقاقی عضو موافقت ننماید، از مرخصی استحقاقی وی که به علت عدم موافقت رییس دانشگاه / موسسه استفاده نشده حداکثر تا یک ماه قابل بازخرید و مازاد بر آن حداکثر تا 15 روز ذخیره خواهد شد مشروط بر این که در هر سال میزان بازخرید مرخصی استحقاقی اعضا هیات علمی از 20% کل اعضا هیات علمی هر دانشگاه / موسسه تجاوز ننماید.
ضمنا چنانچه مرخصی عضو طبق این تبصره بازخرید نگردد در صورتی که مرخصی ذخیره شده وی از 4 ماه تجاوز ننموده باشد مرخصی استفاده نشده قابل ذخیره خواهد بود. *
تبصره 4- مدت مرخصی استحقاقی اعضا هیات علمی که تصدی پست های مدیریت آموزشی و پژوهشی در دانشگاه / موسسه را که در مجموعه پست های سازمانی مصوب دانشگاه / موسسه خاص اعضا هیات علمی است و یا پست های مشترک بین کادر هیات علمی و کادر اداری را به عهده دارند حداکثر 2 ماه در سال می باشد و در صورتی که اعضای هیات علمی متصدی سایر پست های مدیریت اداری باشند مرخصی آن ها در سال یک ماه خواهد بود.
 تبصره 5- اعضا هیات علمی می توانند با موافقت رییس دانشکده / موسسه مشروط به آن که به برنامه های آموزشی دانشکده / موسسه مربوطه لطمه ای وارد نشود از مرخصی استحقاقی سالانه و مرخصی ذخیره شده خود در هر سال تحصیلی حداکثر 4 ماه استفاده نمایند.
تبصره 6- مرخصی استحقاقی که اعضا هیات علمی تا تاریخ 1363/5/6 ذخیره کرده اند محفوظ کرده اند محفوظ است و از این تاریخ به بعد عضو نمی تواند بیش از چهار ماه مرخصی ذخیره نماید.
تبصره 7- استفاده از تبصره های 2و 3 این ماده منوط به صدور حکم مشخص از طرف مقامات مجاز دانشگاه / موسسه می باشد در غیر این صورت مرخصی عضو هیات علمی استفاده شده تلقی خواهد شد.
تبصره 8- چنانچه عضو هیات علمی بنا به دعوت دانشگاه / موسسه برای تدریس در کلاس های تابستانی بار کامل آموزشی را بدون دریافت حق التدریس تقبل نماید مشمول تبصره 3 خواهد بود.
تبصره 9- در مواردی که عضو هیات علمی در حین استفاده از مرخصی استحقاقی تابستانی نیاز به مرخصی استعلاجی یا زایمان دارد با تشخیص مسئول واحد و تصویب رییس دانشگاه حداکثر نصف مرخصی استحقاقی وی ذخیره خواهد شد.
تبصره 10- مرخصی استحقاقی اعضا هیات علمی مامور به تحصیل و بورسیه قابل بازخرید و ذخیره نخواهد بود.
تبصره 11- مرخصی استحقاقی سالانه اعضا هیات علمی پیمانی و قراردادی یک ماه می باشد و از لحاظ سایر شرایط مشمول مقررات این ماده و تبصره های آن می
پاورقی
*مرخصی استحقاقی استفاده نشده مقامات موضوع ماده 32 قانون استخدام كشوری مقاماتی كه طبق قوانین موضوعه همتراز آن ها شناخته شده اند در مدت تصدی مقامات مذكور كلا قابل ذخیره شدن می باشد. تصویب نامه شماره 19990/ ت 228 مورخ 68/3/29 هیات وزیران.مبنا: 
وزارت
دولت

بازگشت به فهرست