برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

استخدام هیات علمی - قسمت 2- فصل 6

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت و امور دانشگاهی تیر ماه 1380
باز نویسی مجموعه قوانین و مقررات استخدامی اعضای هیات علمی

قسمت 2- فصل 6
مرخصی استعلاجی
ماده 2)‌هرگاه عضو هیات علمی دانشگاه بیمار شود و آن بیماری مانع از خدمت او باشد باید بلافاصله به دانشکده یا موسسه متبوع اطلاع دهد و گواهی پزشک معالج را از طریق دانشکده یا موسسه به کارگزینی دانشگاه ارسال دارد.
ماده 3) کارگزینی دانشگاه مکلف است گواهی پزشک معالج عضو مذکور را برای اظهار نظر پزشک معتمد دانشگاه ارسال دارد و در صورتی که مفاد گواهی مورد تایید قرار گیرد حکم مرخصی استعلاجی را صادر نماید.
ماده 4)‌هرگاه گواهی پزشک معالج از لحاظ عدم توانایی عضو هیات علمی به انجام دادن خدمت یا مدت معذوریت مورد تردید پزشک معتمد باشد شخصا عضو مزبور را معاینه و از طریق مقتضی حقیقت را احراز خواهد نمود.
ماده 5) در صورتی که پزشک معتمد گواهی پزشک معالج را تایید نکند نظر خود را به عضو و کارگزینی دانشگاه اعلام خواهد کرد. اگر عضو به نظر پزشک معتمد معترض باشد اختلاف به کمیسیون پزشکی ارجاع می شود و تا وقتی که از نظر کمیسیون پزشکی اعلام نگردیده عضو باید طبق نظر پزشک معتمد عمل کند.
ماده 6)‌کمیسیون پزشکی حداقل مرکب از سه نفر پزشک خواهد بود که بر حسب مورد نوع بیماری به دعوت دانشگاه تشکیل خواهد شد.
ماده 7) تشخیص ابتلا عضو آموزشی به بیماری صعب العلاج و تعیین مدت معذوریت وی به عهده کمیسیون پزشکی است،‌حداکثر مدت این معذوریت در هر نوبت شش ماه و قابل تمدید خواهد بود.
ماده 8)‌در هر مورد که موضوع به کمیسیون پزشکی ارجاع می شود نظر کمیسیون که با اکثریت اتخاذ شود قاطع خواهد بود.
ماده 9) مدت مرخصی استعلاجی زنان باردار برای زایمان و نحوه استفاده از آن مطابق مقررات تعیین شده برای کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری خواهد بود.
ماده 10) به عضو هیات علمی که از مرخصی استعلاجی استفاده می نمایند تا جهار ماه حقوق و فوق العاده های مربوط و در صورتی که به علت ابتلا به بیماری صعب العلاج مرخصی استعلاجی وی بیش از چهار ماه باشد در مدت زائد بر چهار ماه تا هنگامی که با توجه به ماده (1) فصل هشتم آیین نامه استخدامی هیات علمی مشمول ماده 79 قانون استخدام کشوری قرار نگرفته است فقط حقوق پرداخت خواهد شد.
ماده 11) کلیه گواهی نامه هایی که در مورد بیماری عضو هیات علمی در خارج از کشور صادر شده باید از حیث صدور به تصدیق سفارتخانه یا کنسولگری یا نمایندگی ایران در محل برسد.
ماده 12)‌مرخصی استعلاجی عضو هیات علمی در صورتی که بیماری او ادامه یابد با رعایت مقررات این فصل قابل تمدید است.
ماده 13) حفظ پست سازمانی عضو هیات علمی که از مرخصی استعلاجی استفاده می نماید بیش از چهار ماه الزامی نیست.
ماده 14) مرخصی استعلاجی اعضا هیات علمی پیمانی تابع مقررات و آیین نامه های قانون استخدام کشوری در مورد کارکنان پیمانی دولت می باشد


مبنا: 
وزارت
دولت

بازگشت به فهرست