برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

استخدام هیات علمی - قسمت 3- فصل 6

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت و امور دانشگاهی تیر ماه 1380
باز نویسی مجموعه قوانین و مقررات استخدامی اعضای هیات علمی 

قسمت 3- فصل 6
مرخصی بدون حقوق
ماده 15)‌استفاده از مرخصی بدون حقوق عضو رسمی است موقوف به اختتام مدت آزمایشی است و فقط در موارد زیر ممکن خواهد بود:
1-    عضو هیات علمی پس از استفاده از چهار ماه مرخصی استعلاجی سالانه به سبب ادامه همان بیماری یا ابتلا به بیماری دیگر قادر به خدمت نباشد و بیماری او هم صعب العلاج تشخیص داده نشود.
2-    احتیاج عضو برای استفاده از مرخصی بدون حقوق به تشخیص دانشگاه علوم پزشکی مسلم شود.
تبصره: به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود که در مواقع اضطراری با تایید رییس دانشگاه و یا موسسه مربوطه و بر اساس ضوابط (فصل مرخصی بدون حقوق) در خصوص مرخصی بدون حقوق اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی اتخاذ تصمیم و اقدام نماید.
ماده 16) عضو هیات علمی باید تقاضانامه استفاده از مرخصی بدون حقوق را با ذکر علت و مدت آن از طریق گروه مربوطه به دانشکده یا موسسه متبوع ارسال نماید. دانشکده یا موسسه تصمیم لازم را در این باره اتخاذ و در صورت موافقت مراتب را به منظور صدور حکم مرخصی بدون حقوق به کارگزینی دانشگاه پیشنهاد می نماید.
ماده 17) در مورد احتساب مدت مرخصی بدون حقوق از لحاظ بازنشستگی و سوابق خدمت مقررات مندرج در قانون استخدام کشوری مورد عمل خواهد بود.
ماده 18)‌حداکثر مدتی که عضو هیات علمی در طول مدت خدمت خود می تواند از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید سه سال خواهد بود مشروط به این که در سازمان دیگری شغل موظف نداشته باشد.


مبنا: 
وزارت
دولت

بازگشت به فهرست