برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

استخدام هیات علمی - قسمت 4- فصل 6

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت و امور دانشگاهی تیر ماه 1380
باز نویسی مجموعه قوانین و مقررات استخدامی اعضای هیات علمی

قسمت 4- فصل 6
مقررات مختلف
ماده 19) در احتساب مرخصی روز و ماه و سال مطابق تقویم رسمی کشوری است و در مرخصی روزانه سی روز حساب می شود.
ماده 20) روزهای تعطیل که حین مرخصی واقع است جزو مرخصی محسوب می شود.
ماده21) حقوق و فوق العاده های مدت مرخصی پس از صدور حکم مرخصی قابل پرداخت است.
ماده 22)‌عدم حضور عضو هیات علمی در پست خود که مدت آن از سه روز تجاوز ننماید و مستند به عللی از قبیل آنچه که ذیلا درج می شود باشد موجه شناخته خواهد شد.
1- بیماری او
2- صدمات ناشی از حوادثی که به او یا پدر و مادر یا همسر یا فرزندان او وارد آمده باشد.
3- بیماری شدید پدر یا مادر یا همسر یا فرزندان
4- فوت خویشاوندان تا درجه 2 از طبقه 2
5- دارا شدن فرزند
6- ازدواج او و فرزندانش
تشخیص صحت و سقم جهات ادعای عضو هیات علمی به عهده رییس دانشکده یا موسسه است در صورتی که ادعا تصدیق شود غیبت عضو مذکور بر حسب علت جزو مرخصی استحقاقی یا استعلاجی وی محسوب و پیشنهاد لازم جهت صدور حکم به کارگزینی دانشگاه ارسال خواهد شد.


مبنا: 
وزارت
دولت

بازگشت به فهرست