برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

استخدام هیات علمی - فصل 7

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت و امور دانشگاهی تیر ماه 1380
باز نویسی مجموعه قوانین و مقررات استخدامی اعضای هیات علمی

فصل 7
تکالیف عمومی اعضای هیات علمی
ماده 1) مسئولیت و وظایف عضو هیات علمی تمام وقت بر چهار فعالیت اساسی آموزشی (نظری – عملی)، پژوهشی، راهنمایی دانشجو و خدمات دانشگاه استوار است.
ماده 2) تعداد واحد موظف تدریس برای اعضای هیات علمی که وظایف مدیریت به عهده ندارند 12-8 واحد نظری می باشد. سایر وظایف آنان عبارت است از پژوهش، راهنمایی و پاسخگویی به سوالات دانشجویان، سرپرستی و انجام امور مربوط به کارآموزی و کارورزی دانشجویان، راهنمایی پایان نامه های دوره کارشناسی، خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی و آماده سازی آنها و یا عملیات صحرایی، حضور در شوراها و کمیته ها، هیات های ممتحنه و قبول دعوت مربوط به دانشگاه یا دانشکده ها و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دانشگاه و سایر وظایفی که از طرف مدیر گروه و رییس دانشکده و یا رییس دانشگاه محول می شود.
تبصره 1- تعداد واحد موظف تدریس بین 12 – 8 واحد بر اساس آیین نامه ای که با توجه به مراتب دانشگاهی، فعالیت های علمی و پژوهشی و اجرایی ، سن و سابقه خدمت دانشگاهی عضو، تدریس دروس جدید، تنوع دروس، تکرار  درس و مقاطع تحصیلی (به نحوی که متوسط واحد موظف تدریس اعضا هیات علمی در هر دانشگاه کمتر از 10 واحد نباشد) تعیین می شود. آیین نامه مربوط به اجرای این تبصره با نظر خواهی از دانشکده های مربوط به پیشنهاد رییس دانشگاه به تصویب شورای دانشگاه خواهد رسید.
تبصره 2- اعضای هیات علمی تمام وقت که طرح های پژوهشی ارزنده در دست اجرا دارند و باید وقت بیشتری را صرف امور پژوهشی بنمایند بنا به پیشنهاد مدیر گروه و تایید رییس دانشکده و تصویب شورای پژوهشی دانشگاه می توانند قسمتی از ساعات مربوط به آموزش را صرف امور پژوهشی نمایند مشروط بر این که ساعات تدریس و آموزش موظف از نصف میزان حداقل مندرج در این ماده کمتر نباشد.
تبصره 3- واحد موظف تدریس اعضا هیات علمی که سمت های اجرایی دارند به شرح زیر می باشد
واحد موظف تدریس سمت اجرایی ردیف
مقامات موضوع ماده (6) فصل نهم آیین نامه      0 واحد1
روسای دانشگاه های علوم پزشکی1واحد2
معاونین دانشگاه ها2واحد3
روسای دانشکده ها   2واحد4
معاونین دانشکده ها3واحد5
روسای بیمارستان ها3واحد6
مشاورین و مدیران و معاونان ادارات کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
2-5 واحد7
با توجه به میزان فعالیت تعیین شده با نظر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا معاون مربوطه واحد موظف تدریس روسا و معاونین موسسات پژوهشی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با سمت های فوق الذکر همطراز و پس از تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجرا خواهد شد.
واحد موظف تدریس سایر مسئولین اجرایی در دانشگاه ها و دانشکده ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی با توجه به ساعات موظف تدریس رییس و معاونین همان دانشگاه توسط شورای انشگاه تعیین می شود.
حداقل واحد موظف تدریس این اعضا 3 واحد می باشد و در هر حال نباید کمتر از واحد موظف تعیین شده برای مقام مافوق وی باشد.
منظور از سمت های اجرایی در این تبصره پست های ستاره دار (یک یا دو ستاره) مندرج در مجموعه پست های سازمانی مصوب می باشد.
تبصره 4- اعضا هیات علمی نمی توانند وظایف محوله را به دیگری واگذار کنند. دانشگاه می توانند وظایف اعضا هیات علمی را به طور موقت در موارد مرخصی، ماموریت و بیماری به سایر اعضا هیات علمی ارجاع نماید.
تبصره 5- اعضا هیات علمی شاغل (اعم از این که سمت اجرایی داشته و یا نداشته باشند) می توانند حداکثر تا 8 واحد نظری به صورت حق التدریسی تدریس نمایند و در موارد استثنایی به پیشنهاد روسای دانشکده ها و تصویب شورای دانشگاه می توانند 4 واحد اضافی نیز تدریس نمایند (مجموعا 12 واحد حق التدریسی) واحدهای مربوط به پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی جز حداکثر تعیین شده در این تبصره نمی باشد.
ماده 3) هر گاه رییس دانشگاه به نحوی از انحاء از رکورد علمی و عدم کفایت و صلاحیت هر یک از اعضا هیات علمی دانشگاه برای اجرای وظایف آموزشی و یا پژوهشی محول مطلع گردد کمیسیونی مرکب از سه نفر از استادانی که صلاحیت رسیدگی در مورد کار های آموزشی و پژوهشی وی دارند ترتیب خواهد داد تا تحقیق به عمل آورند و گزارش کامل و موجهی بدهند.
تشکیل و گزارش کمیسیون مذکور به طور محرمانه خواهد بود و در صورتی که این گزارش حاکی از رکورد علمی عضو یا عدم کفایت و یا صلاحیت او برای اجرای وظایف محوله باشد رییس دانشگاه مراتب را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیات ممیزه دانشگاه ارجاع می نماید چنانچه هیات ممیزه پس از رسیدگی به کلیه فعالیت های علمی و پژوهشی عضو و اخذ توضیحات لازم از او رکورد علمی یا عدم
کفایت و صلاحیت عضو را محرز دانست به خدمت دانشگاهی او خاتمه داده می شود و به ترتیب زیر با وی رفتار می شود:
الف- در صورتی که عضو واجد شرایط بازنشسته شدن باشد بازنشسته می شود
ب- در صورتی که عضو شرایط بازنشسته شدن را دارا نباشد کلیه وجوهی که بابت کشور بازنشستگی پرداخته است به او مسترد خواهد شد.
تصمیم هیات ممیزه پس از تصویب رییس دانشگاه قطعی و لازم الاجرا است.
ماده 4) ترتیب رسیدگی به تخلفات و تعیین تنبیهات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه به موجب قانون مقررات اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مندرج در پیوست شماره 2 همین فصل می باشد.


مبنا: 
وزارت
دولت

بازگشت به فهرست