برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

استخدام هیات علمی - پيوست 1 - فصل 7

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت و امور دانشگاهی تیر ماه 1380
باز نویسی مجموعه قوانین و مقررات استخدامی اعضای هیات علمی

پيوست 1 - فصل 7
آیین نامه تدریس موقت و پرداخت حق التدریس (با فوق العاده جذب برای مناطق محروم و برخی شهرستان ها)
مقدمه
نظر به این که در بعضی از واحد های آموزشی عضو هیات علمی به تعداد کافی وجود ندارد و یا ساعت تدریس برخی از دروس در حدی نیست که برای تدریس آن احتیاج به استخدام عضو جدید باشد، لذا در این گونه موارد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور (که از این پس در این آیین نامه دانشگاه نامیده می شوند) بر اساس این آیین نامه می توانند از بین اعضا هیات علمی شاغل یا بازنشسته یا افراد غیر عضو هیات علمی که دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی هستند و یا کسانی که در رشته های خاص صلاحیت و مهارت و تجربه داشته ولی مدارک تحصیلی دانشگاهی ندارن برای انجام امور آموزشی نظری یا عملی محوله (آزمایشگاهی، بالینی، کارگاهی و یا مانند آن) کمبود نیروی انسانی مورد نیاز را پس ازتامین اعتبار با پرداخت  حق التدریس از میان افراد واجد صلاحیت تامین نمایند.
ماده 1) دانشگاه می تواند از وجود استادان، دانشیاران، استادیاران و مربیان و مربی آموزشیاران دانشگاه ها با موافقت کتبی دانشگاه متبوع برای تدریس استفاده نماید.
ماده 2) حق التدریس یک ساعت تدریس نظری یا یک و نیم ساعت تدریس عملی هیات علمی رسمی و پیمانی در دروه های روزانه و شبانه برابر است با یک چهلم حقوق مرتبه و پایه به اضافه فوق العاده مخصوص عضو هیات علمی ذیربط
40/ فوق العاده مخصوص (فوق العاده شغل) + حقوق مرتبه و پایه=حق التدریس یک ساعت نظری
یا 5/1 ساعت تدریس عملی در دوره های روزانه و شبانه
تبصره 1- در محاسبه حق التدریس اعضای هیات علمی هر یک از دانشگاه های عضو منطقه فقط برای تدریس اضافی در دانشگاه متبوع عضو، حقوق و فوق العاده مخصوص و فوق العاده جذب وی مبنای محاسبه می باشد.
تبصره 2 – حق التدریس اعضای هیات علمی هر دانشگاه برای تدریس در خارج از دانشگاه متبوع خود به صورت عضو مدعو در ازای تدریس هر یک ساعت درس نظری یا یک و نیم ساعت درس عملی به میزان یک پنجاهم حقوق مرتبه و پایه و فوق العاده مخصوص آنان قابل پرداخت است.
تبصره 3- پرداخت حق التدریس به اعضای هیات علمی دانشگاه ها بر اساس این آیین نامه فقط در ازای ساعات تدریس مازاد بر ساعت موظف قانونی تدریس آنان در هفته (روزانه و شبانه) مجاز خواهد بود.
تبصره 4- میزان ساعات مجاز پرداخت حق التدریس به اعضای هیات علمی بازنشسته حداکثر تا 16 ساعت نظری یا معادل عملی آن در هفته می باشد و حق التدریس آنان با رعایت این ماده و بر مبنای آخرین مرتبه و پایه آنان در هنگام بازنشستگی و بر اساس حقوق و فوق العاده مخصوص شاغلین در همان مرتبه و پایه قابل پرداخت است.
تبصره 5- در مواردی که میزان ساعات موظف تدریس عضو هیات علمی در دانشگاه متبوع کامل نشده است نصف مابه التفاوت ساعات موظف و تعداد ساعاتی که در دانشگاه متبوع تدریس می نماید از تعداد ساعات حق التدریسی وی در دانشگاه های دیگر کسر و به مابقی آن حق التدریس پرداخت خواهد شد.
تبصره 6- اعضای هیات علمی می توانند در فصل تابستان به موجب ابلاغ رسمی دانشگاه مربوط جمعا تا میزان 6 واحد نظری یا معادل عملی آن برای مدت 6 هفته تدریس نمایند. به علت کوتاه بودن مدت دوره تابستانی ساعات تدریس دروس آنان در هفته 3 برابر ساعات تدریس در طی نیم سال تحصیلی عادی خواهد بود. پرداخت حق التدریس در تابستان به یکی از دو صورت زیر انجام می شود:
الف- در صورتی که عضو هیات علمی از مرخصی استحقاقی استفاده نماید به ازای هر واحد تدریس تابستانی حق التدریس تا یک و نیم برابر حق التدریس موضوع این ماده با تشخیص دانشگاه قابل پرداخت است.
ب- چنانچه مرخصی استحقاقی عضو در ایام تابستان طبق مقررات بازخرید و ذخیره گردد از تعداد واحدهای تدریس شده وی در تابستان 33/3 واحد کسر و بابت مازاد آن حق التدریس موضوع ماده 2 پرداخت خواهد شد.
در مورد آن دسته از اعضای هیات علمی که سمت اجرایی دارند به جای 33/3 واحد، یک سوم واحد موظف تدریس آنان کسر می شود.
تبصره 7- حداکثر واحد تدریس حق التدریس اعضای هیات علمی مجموعا در دوره های روزانه و شبانه برای کلیه واحد های درسی نظری و عملی و واحدهای پایان نامه و رساله مازاد بر واحدهای موظف نباید از 24 واحد نظری یا معادل عملی آن در هر نیم سال تحصیلی وبا رعایت تبصره 5 ماده 2 فصل هفتم آیین نامه استخدامی هیات علمی تجاوز نماید و در هر حال حداکثر ساعات حق التدریس قابل پرداخت برای پایان نامه ها و رساله ها 16 ساعت و برای دروس نظری 12 ساعت یا معادل عملی آن در هر نیم سال می باشد.
ب- دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی غیر عضو هیات علمی: گواهی نامه های تحصیلی حوزوی و متخصصین بدون مدرک دانشگاهی
ماده 3) دانشگاه ها می توانند از کسانی که صلاحیت تدریس آنان در یکی از رشته های تحصیلی به تایید کمیته ای مرکب از رییس و یا معاون آموزشی دانشکده پیشنهاد دهنده و دو تن از اعضای هیات علمی در رشته مربوط رسیده باشد پس از تصویب کمیسیون آموزشی دانشگاه برای تدریس در دوره های روزانه، شبانه یا تابستانی دعوت نماید. میزان حق التدریس اینگونه مدرسی برای هر ساعت درس نظری یا معادل عملی آن به ماخذ یک شصتم حقوق و فوق العاده مخصوص مرتبه مربی آموزشیار پایه یک، مربی پایه یک و یا استاد یار پایه یک حسب مورد با توجه به اتمام دوره های سطح خارج و یا داشتن درجه اجتهاد به تایید معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و با رعایت طبقه بندی گواهی نامه های مزبور موضوع مصوبه جلسه 368 مورخ 74/11/3 شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر اساس ضوابط این ماده قابل پرداخت است.
تبصره 2- به کسانی که برای آموزش فنی، عملی، هنری و آزمایشگاهی، ... دعوت می شوند و مدرک تحصیلی خاص یا مرتبه دانشگاهی ندارند، هرگاه صلاحیت و مهارت و تجربه و پیشینه خدمات آنان مورد تایید کمیسیون های ذیصلاح دانشگاه مربوط باشد پس از تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه تدریس داده می شود. میزان حق التدریس آنان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معادل 80 تا 100 درصد حق التدریس مقرر در این ماده با توجه به مدارک علمی و تجربه مدرس ارزیابی و تعیین خواهد شد.
تبصره 3- حداکثر تعداد ساعات تدریس اینگونه افراد در کلیه دانشگاه ها نباید جمعا از 16 ساعت درس نظری یا معادل عملی آن در هفته تجاوز نماید.
تبصره 4- اعضای غیر هیات علمی واجد شرایط دانشگاه ها که مشمول قانون استخدام کشوری هستند فقط در ساعات غیر اداری می توانند از این ماده استفاده نمایند.
ج- ضوابط کلی
ماده 4) حق التدریس های تعیین شده در این آیین نامه برای تدریس در مقاطع دانشگاهی و برای دروس دانشگاهی براساس برنامه آموزشی مصوب شورای عالی برنامه ریزی می باشد.
ماده 5) تمام مدرسان مشمول این آیین نامه موظفند از دروسی که برای تدریس آن حق التدریس دریافت نموده اند به عمل اورند و اوراق امتحانی را به ضمیمه نمرات مربوط در مهلت مقرر (که به هر حال از دو هفته پس از امتحان تجاوز نخواهد کرد) تحویل امور آموزشی دانشکده ذیربط بنمایندد که در این صورت با توجه به اوقاتی که اعضای هیات علمی و مدرسین برای طرح سوالات، برگزاری امتحانات، تصحیح اوراق و سایر مسایل جانبی آن صرف می نمایند برای هر نیم سال حداکثر تا 18 هفته حق التدریس قابل پرداخت است. برای نیم سال تابستانی نیز حق التدریس برای هر درس معادل 18 هفته نیم سال عادی قابل پرداخت است.
ماده 6) چنانچه فاصله محل کار از محل موسسه آموزشی ذیربط بیش از 40 کیلومتر و کمتر از 150 کیلومتر باشد 50% بر میزان حق التدریس موضوع مواد 2و3 آیین نامه اضافه خواهد شد.
ماده7) دانشگاه ها می توانند در صورت وجود اعتبار به مدرسانی که بر طبق این آیین نامه برای تدریس دوره های روزانه، شبانه و یا تابستانی دعوت می شوند و محل کار اصلی آن ها از محل موسسه آموزشی دعوت کننده بیش از 150 کیلومتر فاصله دارد علاوه بر حق التدریس تعیین شده در مواد 2و3 هزینه ایاب و ذهاب و اقامت و نیز حداکثر معادل درصدهای تعیین شده برای فوق العاده های بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی و جذب اعضای هیات علمی برای دانشگاه دعوت کننده را بر مبنای حق التدریس یک ساعت بپردازند مشروط بر این که هر نوبت مسافرت برای اقلا 4 ساعت تدریس باشد، و میزان حق التدریس از حداکثر دو برابر تعیین شده در دانشگاه متبوع تجاوز ننماید.
تبصره – در مورد افراد غیر شاغل که برای تدریس موضوع مواد 6و 7 دعوت می شوند، به جای محل کار مندرج در این ماده، محل اقامت مدرس ملاک محاسبه قرار خواهند گرفت.
ماده 8) پرداخت هر نوع حق التدریس مندرج در این آیین نامه موکول به قراردادی خواهد بود که (طبق فرم پیوست) بین مدرس و رییس دانشگاه محل تدریس یا مقام مجاز از طرف وی تنظیم می شود.
تبصره – دانشگاه می تواند به جای تنظیم و امضا قرارداد با هیات علمی شاغل د رهمان دانشگاه در هر نیم سال لیستی حاوی مشخصات اعضای هیات  علمی حق التدریسی خود را تهیه و بر همان اساس پرداخت نماید.
ماده 9) کلیه مقررات مغایر با این آیین نامه از تاریخ اجرا ملغی می باشد.
این آیین نامه مشتمل بر 9 ماده و 14 تبصره در جلسات هیات امنای به تصویب رسیده است و تاریخ 76/7/1 قابل اجرا می باشد*.
پاورقی
* طي بخشنامه شماره 1277/4 آ معاون آموزشي ابلاغ شده است.
 


مبنا: 
وزارت

بازگشت به فهرست