برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

استخدام هیات علمی - پيوست 2 - فصل 7

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت و امور دانشگاهی تیر ماه 1380
باز نویسی مجموعه قوانین و مقررات استخدامی اعضای هیات علمی

پيوست 2 - فصل 7
آیین نامه نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشی
مقدمه
واحد معادل آموزشی که در این آیین نامه واحد معادل نامیده می شود به خدمتی اطلاق می شود که ارزش آموزشی آن معادل واحدهای تدریس موظف دانشگاهی باشد. چگونگی معادل سازی اینگونه خدمات با واحدهای موظف تدریس و نحوه محاسبه آن به منظور تعیین میزان حق التدریس به شرح زیر می باشد:
فصل اول: چگونگی معادل سازی
ماده1) واحد معادل برای هر پروژه یا پایان نامه دوره کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته با رعایت شرایط تبصره های 1و2 به طریق زیر محاسبه می شود:
تعداد دانشجو + 3 / تعداد دانشجو * واحد پروژه یا پایان نامه = واحد معادل
تبصره 1- تدریس درس تئوری مربوط به پروژه (در صورت وجود داشتن) و سرپرستی پروژه به طور توام باید توسط عضو هیات علمی در یک ترم انجام گیرد.
تبصره 2- اگر پروژه و یا پایان نامه توسط بیش از یک نفر سرپرستی می شود و تعداد واحد معادل فوق بر تعداد مدرسی تقسیم می شود.
تبصره 3- واحد معادل درس سمینار کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته برابر یک سوم واحد معادل پروژه موضوع این ماده محسوب می گردد و حداکثر 3 واحد قابل احتساب است.
ماده 2) واحد معادل برای هر پروژه یا پایان نامه یا رساله دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته با رعایت تبصره های 1 و2 ماده 1 برای عضو هیات علمی راهنما (استاد راهنما) به طریق زیر محاسبه می شود:
2 / واحد پروژه یا پایان نامه = واحد معادل
تبصره 1- در هر حال برای یک پروژه بیشتر از 6 واحد معادل قابل احتساب نیست.
تبصره 2 – واحد معادل رساله های دوره های دکترای تخصصی مساوی واحد رساله بوده و حداکثر 20 واحد برای هر رساله در کل دوره دکتری قابل احتساب است.
حداکثر تعداد رسالاتی که یک عضو هیات علمی می تواند سرپرستی کند توسط شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تعیین می شود.
تبصره 3- واحد معادل برای هر عضو هیات علمی مشاور (استاد مشاور) رساله با توجه به میزان مشارکت وی حداکثر یک ششم واحد معادل مربوط به راهنمای (استاد راهنما) آن راله و حداقل یک دوم واحد خواهد بود. (برای هر رساله کارشناسی ارشد نا پیوسته 1 نفر استاد مشاور و هر رساله دکترای تخصصی 2 نفر استاد مشاور منظور می گردد.)
تبصره 4 – واحد معادل درس سمینار کارشنناسی ارشد ناپیوسته با رعایت  تبصره های 1 و 2 ماده 1 برابر یک ششم واحد درس سمینار و حداکثر 2 واحد محسوب می گردد مشروط بر این که موضوعات ارائه شده همانند نباشند.
ماده 3) واحد معادل عملیات صحرایی با رعایت تبصره های 1و2 ماده 1 به طریق زیر محاسبه می شود:
12 / 5+ تعداد دانشجو * واحد درس عملیات صحرایی = واحد معادل
تبصره 1- واحد معادل عملیات صحرایی در صورتی منظور می گردد که عضو هیات علمی به طور کامل و در طول درس به ازا هر واحد حداقل 51 ساعت در هر ترم در محل عملیات حضور داشته باشد.
تبصره 2- سرپرستی کارآموزی و کارورزی و اظهار نظر در مورد گزارش های مربوط جز خدمت موظف هفتگی و قابل قبول عضو است و دانشکده ها موظفند امور مربوط را به نحو احسن بین اعضا هیات علمی تقسیم نمایند.
ماده 4) برای هر درس کارگاهی گروه هنر و آزمایشگاهی و بخش عملی درس رسم فنی (هر واحد 34 ساعت کار آزمایشگاهی و 51 ساعت کار عملی درس رسم فنی) واحد معادل برابر چهارسوم واحد آن درس محسوب خواهد شد.
تبصره – واحد معادل سایر دروس کارگاهی یک می باشد.
ماده 5) اگر ساعات اضافه بر میزان واحد به عنوان کلاس تمرین مصوب یا درس آزمایشگاهی مصوب توسط عضو هیات علمی مسئول درس ارائه شود حداکثر دوسوم واحد در نظر گرفته خواهد شد.
ماده 6) تعداد واحد معادل دروس مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی یک و نیم برابر می باشد.
تبصره 1- تعداد واحد معادل دروس کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری که برای اولین بار توسط عضو هیات علمی ارائه می گردد 2 برابر خواهد بود.
تبصره 2- دانشگاه می تواند در موارد خاص در مورد دروس تخصصی سال آخر کارشناسی ارشد پیوسته (دکترای حرفه ای، فوق لیسانس) ضریب 25/1 را اعمال نماید.
تبصره 3- تعداد واحد معادل برای آموزش بالینی در بیمارستان ها در روز و شب بر حسب رشته مربوط به شرط حضور حداقل 2 نفر دانشجو یا دستیار به شرح زیر می باشد:
1-    درمانگاه  / 3 ساعت معادل یک ساعت نظری
2-    راند (در بخش بیماران بستری) / 2 ساعت معادل یک ساعت نظری
3-    کنفرانس پزشکی (هر موضوع) /  یک ساعت نظری
4-    اداره سمینار (هر موضوع) /  یک ساعت نظری
5-    کشیک شب برای گروه ها / 15 شب یک واحد
6-    کشیک شب برای گروه های داخلی (به صورت آنکال)/ 30 شب یک واحد
ماده 7) تعداد واحد معادل هر درس بر اساس تعداد دانشجویان کلاس حداکثر 5/1 برابر واحد درس به شرح جدول پیوست می باشد
استخدام هیات علمی - پيوست 2 - فصل 7

تبصره – کلاس های مربوط به دروس نظری اصلی و تخصصی به کمتر از 50 نفر و دروس نظری پایه به کمتر از 75 نفر و دروس نظری عمومی به کمتر از 100 نفر قابل شکستن نبوده و فقط در یک گروه قابل احتساب است.


مبنا: 
وزارت

بازگشت به فهرست