برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

استخدام هیات علمی - فصل 8

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت و امور دانشگاهی تیر ماه 1380
باز نویسی مجموعه قوانین و مقررات استخدامی اعضای هیات علمی

فصل 8
بازنشستگی و وظیفه
ماده 1) اعضای رسمی هیات علمی (آموزش و پژوهشی) و بازماندگان آن ها جز در مواردی که در این آیین نامه تصریح گردیده از لحاظ بازنشستگی و وظیفه تابع قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مستخدمین رسمی کشوری می باشند.
ماده2) مقررات موضوع ماده 30 لایحه قانونی استخدام هیات آموزشی دانشگاه مصوب 42/6/18 هیات وزیران کماکان معتبر و قابل اجرا است. *
ماده 3) دانشگاه مکلف است هر یک از اعضای رسمی هیات علمی را که به سن 65 سال تمام رسیده باشند بازنشسته کند.
رییس دانشگاه می تواند استثناْ در مواردی که استفاده از خدمات علمی هر یک از اعضای هیات علمی ضروری باشد تا 70 سالگی از خدمات آنان استفاده نماید.
ماده 4) شرط استفاده از بازنشستگی با حقوق تمام وقت برای کسانی که به موجب این آیین نامه تمام وقت می شوند لااقل ده سال خدمت تمام وقت در دانشگاه است.
ماده 5) بازنشستگی اعضا رسمی هیات علمی که به امر تدریس اشتغال دارند با رعایت مقررات مربوط در پایان هر نیم سال امکان پذیر است.
پاورقی
* ماده 30 لایحه قانونی استخدام هیات آموزشی دانشگاه تهران مصوب 1342/6/18: هیات وزیران استادان و دانشیاران و پزشكان بیمارستانی كه قبل از رسیدن به 65 سالگی تقاضای بازنشستگی نماید یا دانشگاه ایشان را به علت حذف ماده تدریس یا انحلال یك رشته بازنشسته نماید هر گاه سابقه خدمت آنان به سی سال نرسد حداكثر تا پنج سال از دوران تحصیلات عالی آنان جز خدمت رسمی محسوب می شود.


مبنا: 
وزارت

بازگشت به فهرست