برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

استخدام هیات علمی - فصل 9

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت و امور دانشگاهی تیر ماه 1380
باز نویسی مجموعه قوانین و مقررات استخدامی اعضای هیات علمی

فصل 9
مقررات مختلف
ماده 1) عضو رسمی هیات علمی دانشگاه می تواند از خدمت دانشگاه مستعفی شود. قبول استعفا موکول به آن است که عضو لااقل دوماه قبل از شروع نیم سال تحصیلی بعد قصد خود را کتبا اعلام دارد.
استعفا از تاریخی تحقق می یابد که دانشگاه به موجب نامه رسمی با آن موافقت کند.
تبصره –وجوهی که عضو مستعفی بابت کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت کرده است به او مسترد خواهد شد.
ماده 2) دانشگاه می تواند راسا یا طبق تقاضای موسسات دولتی یا ملی یا اشخاصی حقیقی یا حقوقی یا سازمان های بین المللی برای انجام امور فنی یا تخصصی یا تحقیقاتی به اعضای عیات علمی تمام وقت خود که هیچگونه و به هیچ عنوان اشتغالی خارج از دانشگاه نداشته و در موضوع مربوط تخصص دارند ماموریت دهد که آن امر را در غیر اوقات موظف انجام دهند و از محل کمک ها و کارمزدی که در مقابل اجرای آن به دانشگاه پرداخت می گردد و یا در بودجه عمومی دانشگاه منظور می شود طبق مقرراتی که به پیشنهاد رییس دانشگاه به تصویب رییس هیات امنا می رسد حق الزحمه مناسبی علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی به آن ها پرداخت نماید.
تبصره 1- برای تشویق اعضای هیات علمی تمام وقت به امر پژوهش، دانشگاه می تواند به طرح هایی که به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه رسیده باشد از محل اعتبارات طرح ها بنا به تشخیص مرجع تصویب کننده طرح درصد مناسبی به عنوان حق التحقیق منظور نماید که طبق ضوابط مندرج در طرح به پژوهش کننده یا پژوهش کنندگان پرداخت گردد.
تبصره 2- برآورد تقریبی ساعات کار پژوهشی اعضا هیات علمی تمام وقت با رعایت تبصره 2 ماده (2) فصل هفتم در طرح های پژوهشی مشخص گردد و به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه برسد.
تبصره 3- اعضای هیات علمی تمام وقت می توانند راسا نسبت به انجام خدمات خارج از دانشگاه که متناسب با تخصص و صلاحیت و شئون دانشگاهی آنان است اعلام آمادگی و تمهید مقدمه نمایند و پس از جلب موافقت دانشگاه انجام امور را عهده دار شوند و طبق ضوابطی که به تصویب رییس دانشگاه برسد حق الزحمه یا سهمیه خود را از طریق دانشگاه دریافت دارند.
تبصره 4- کلیه درآمدهای مستمر و غیر مستمر ناشی از خدمات خارج از دانشگاهی اعضا تمام وقت در قبال هر نوع خدمت به هر صورت و عنوان از طریق دانشگاه یا موسسه آموزش محل خدمت عضو وصول و سهم عضو طبق آیین نامه ای که به تصویب رییس دانشگاه می رسد به او پرداخت می گردد. بدیهی است اینگونه خدمات به هیچ وجه نباید مانع از انجام وظایف اصلی عضو هیات علمی گردد.
تبصره 5- اعطای بورس برای گرفتن درجات علمی و شرکت در کنفرانس ها و مجامع بین المللی و استفاده از ماموریت مطالعاتی، مخصوص  اعضای هیات علمی تمام وقت است. *
ماده 3) دانشگاه می تواند به اشخاصی که در رشته ای از معارف بشری به مقام شامخی رسیده و یا خدمات بزرگی به عالم انسانیت کرده باشند عنوان استادی افتخاری اعطا کند استاد افتخاری مشمول مقررات استخدامی هیات علمی دانشگاه نمی باشد.
ماده 4) دانشگاه مکلف است در فواصل معین شایستگی و استعداد و پیشرفت های علمی و تجربی اعضای رسمی هیات علمی را مورد بررسی قرار دهد و نتیجه را در پرونده استخدامی آنان منعکس سازد. این سنجش که نتیجه آن به اطلاع عضو مربوط نیز می رسد باید به نحوی صورت گیرد که موجب ارشاد عضو مربوط نیز می رسد باید به نحوی صورت گیرد که موجب ارشاد عضو و معرف استحقاق او برای ترفیع یا ارتقا مرنبه بالاتر یا گذراندن دوره آموزشی جدید باشد.
عواملی که در این سنجش باید مورد توجه قرار گیرد و همچنین وظایف گروه و دانشکده یا موسسه در این مورد و حداقل فاصله برای این بررسی ها و تعیین مراجعی که رسیدگی نهایی را معمول خواهد داشت طبق مقرراتی خواهد بود که به پیشنهاد رییس دانشگاه به تصویب هیات امنا می رسد.
ماده 5) کلیه پست های مدیریت که باید به اعضای تمام وقت هیات علمی دانشگاه واگذار می شود. اینگونه پست ها و همچنین پست هایی که برای تصدی آن ها می توان از اعضای رسمی هیات علمی استفاده نمود در سازمان تفصیلی دانشگاه تعیین خواهد شد. تصدی بیش از یک پست سازمانی علاوه بر سمت آموزشی یا پژوهشی برای هر یک ازاعضای هیات علمی
دانشگاه ممنوع است.
ماده 6) اعضا هیات علمی دانشگاه با رعایت
ی اصل یک صدو چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می توانند تصدی مشاغل سیاسی از قبیل ریاست جمهوری، معاون اول،معاونین معاون اول، معاونت وزارت، سفارت، استانداری، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، ریاست سازمان برنامه و بودجه، دبیر کلی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و یا سمت شهرداری را بپذیرد.
تبصره 1- به مشمولان این ماده در مدت تصدی مقامات مذکور حقوق و مزایا فقط از محل اعتبارات یک سازمان و بابت یک سمت قابل پرداخت است. تبصره 2- ارتقا مرتبه هیات علمی موضوع این ماده با رعایت کامل آیین نامه ارتقا اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی انام خواهد شد.
تبصره 3- اعضا هیات علمی موضوع این ماده در صورتی که حقوق ومزایای خود را براساس مقررات این آیین نامه از محل اعتبارات دانشگاه یا موسسه آموزش عالی یا موسسه پژوهشی متبوع دریافت دارند و یا ارتباط آموزشی خود را با موسسه متبوع حفظ نمایند مشمول مقررات مربوط به ترفیع و مرخصی اعضا هیات علمی خواهند بود.
تبصره 4- پایه اعضا هیات علمی موضوع این ماده که به نمایندگی مجلس شورای اسلامی انتخاب می شوند با توجه به مقررات ماده 6 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوران نمایندگی قابل احتساب می باشد.
ماده 7) به اعضای بازنشسته هیات علمی دانشگاه به استثنای حقوق بازنشستگی هیچ نوع پرداختی مجاز نمی باشد.
تبصره – در موارد ضروری واستثنایی دانشگاه می تواند به پیشنهاد دانشکده یا موسسه مربوط وموافقت رییس دانشگاه از اعضای هیات علمی بازنشسته برای انجام تالیف و تحقیق استفاده از استادان بازنشسته برای تدریس با رعایت شرایط فوق فقط در دوره های شبانه یا مدارس وابسته به دانشگاه (خارج از تهران و کرج ) مجاز است. استادان ممتاز علاوه بر دوره ها ومدارس فوق می توانند در دوره های فوق لیسانس دانشگاه نیز تدریس کنند و راهنمایی رساله دوره های فوق لیسانس و دکتری را نیز عهده دار گردند.
حق تحقیق یا تالیف و یا تدریس این گونه از اعضای هیات علمی طبق مقررات دانشگاه پرداخت خواهد شد **.
پاورقی
* در حال حاضر عضو هيات علمي تمام وقت وجود ندارد.
** اين ماده با توجه به آيين نامه تدريس موقت و پرداخت حق التدريس (پيوست شماره 1 فصل 7 ) اصلاح شده است.مبنا: 
وزارت

بازگشت به فهرست