برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

استخدام هیات علمی - قسمت 1- فصل 10

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت و امور دانشگاهی تیر ماه 1380
باز نویسی مجموعه قوانین و مقررات استخدامی اعضای هیات علمی

قسمت 1- فصل 10
مقررات مربوط به طرز تشکیل و اختیارات هیٱت ممیزه دانشگاه های علوم پزشکی
ماده 1) به منظور رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صلاحیت علمی داوطلبان ورود به خدمت در مراتب دانشیاری و یا استادی و ارتقا هیات علمی به مراتب استادیاری، دانشیاری و استادی و ارزیابی کیفیت انجام وظایف آموزشی و پژوهشی اعضا هیات علمی و همچنین رسیدگی به سایر مواردی که در آیین نامه استخدامی اعضا هیات علمی به آن اشاره شده است هیات ممیزه در هر یک از دانشگاه ها و یا موسسات آموزش عالی واجد شرایط تشکیل می گردد.
ماده 2) ترکیب اعضا هیات ممیزه به شرح زیر است:
1-2- نمایندگان دانشکده ها و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دانشگاه به شرح زیر:
1-1-2- مدیریت هر دانشکده یا موسسه آموزشی و یا پژوهشی به ازای هر چهار نفر استاد مومن و متعهد و به ازای هر چهار نفر دانشیار نیز یک نفر دانشیار مومن و متعهد با مشورت اعضای هیات علمی انتخاب و به مدیریت دانشگاه معرفی می نماید.
تبصره – کسر چهار نفر محسوب می شود.
2-1-2- مدیریت دانشگاه از بین افرادی که معرفی شده اند حداقل 7 نفر از اعضا هیات علمی متعهد و مومن که لااقل بیش از نصف تعداد آن ها از بین اساتید انتخاب خواهند شد را به مدت 2 سال برای عضویت هیات ممیزه انتخاب و به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی می نماید هیات ممیزه پس از تایید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می گردد.
تبصره 1- در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که واجد شرایط تشکیل هیات ممیزه هستند با پیشنهاد رییس دانشگاه و تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر 2 نفر از استادیاران می توانند به عضویت هیات ممیزه انتخاب شوند.
تبصره 2- حداقل 2 نفر از اعضا باید از هر کمیته تخصصی موضوع ماده 7 که در آن دانشگاه تشکیل شده است انتخاب شوند.
تبصره 3- از هر دانشکده یا موسسه آموزشی یا پژوهشی وابسته به دانشگاه که 3 نفر یا بیشتر معرفی شده اند انتخاب لااقل یک نفر ضروری است.
تبصره 4- اگر با توجه به شرایط دانشگاه انتخاب حداقل تعداد نفرات به شرح فوق میسر نباشد در این صورت آن دانشگاه واجد شرایط تشکیل هیات ممیزه نبود و وظایف مندرج در ماده یک توسط هیات ممیزه مرکزی انجام خواهد شد.
تبصره 5- اگر یکی از اعضای هیات ممیزه به هر علت سه جلسه متوالی یا جمعا پنج جلسه غیبت نماید مستعفی شناخته خواهد شد و رییس دانشگاه می تواند از میان سایر معرفی شدگان عضو دیگری را برای بقیه مدت به جای وی منصوب نماید.
2-2 رییس و معاونان آموزشی و پژوهشی دانشگاه .
ماده 3) ریاست هیات ممیزه با رییس دانشگاه است. رییس دانشگاه می تواند یکی از استادان آن دانشگاه را به سمت جانشین خود در هیات ممیزه منصوب کند. جلسات هیات ممیزه در صورت وجود پرونده حداقل ماهی یک بار باید تشکیل شود. دعوت جلسات به وسیله رییس هیات ممیزه و یا جانشین وی انجام می گیرد.
تبصره 1- نماینده کارگزینی دانشگاه بدون حق رای در جلسات هیات ممیزه شرکت می نماید.
تبصره 2- هیات ممیزه مرکزی در صورت لزوم یک نفر نماینده بدون حق رای جهت شرکت در جلسات ممیزه دانشگاه به منظور برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی معرفی می نماید.
ماده 4) در اولین جلسه یکی از اعضا به عنوان دبیر هیات ممیزه انتخاب می گردد. مصوبات هیات ممیزه توسط دبیر تنظیم و به معاون آموزشی دانشگاه ارائه می شود.
ماده 5) جلسات هیات ممیزه با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می یابد رای هیات ممیزه همواره مخفی است و تصمیمات با اکثریت نصف به علاوه یک اعضا هیات ممیزه (حاضر و غایب) اتخاذ می گردد. مصوبات هیات ممیزه توسط معاون آموزشی دانشگاه به رییس دانشگاه گزارش می شود و به حکم رییس دانشگاه اجرا می گردد.
ماده 6) روسای دانشکده ها و موسسات مربوط مکلفند پرونده های مربوط به ارتقا اعضای هیات علمی را طبق ضوابط ارتقا تکمیل و برای قرار دادن در دستور جلسه هیات ممیزه برای رییس دانشگاه ارسال نمایند. این پیشنهاد ها قبل از طرح در جلسه عمومی هیات ممیزه در کمیته تخصصی مربوط از لحاظ رعایت ضوابط و مقررات و کامل بودن مدارک بررسی می شود.
ماده 7) کمیته های تخصصی در رشته های مربوط به شرح زیر خواهد بود:
1-7- کمیته تخصصی گروه پزشکی، پرستاری و مامایی.
2-7- کمیته تخصصی گروه دندان پزشکی
3-7- کمیته تخصصی گروه داروسازی
4-7- کمیته تخصصی گروه بهداشت و تغذیه و پیراپزشکی
ماده 8) تعداد اعضا هر کمیته تخصصی حداقل سه نفر خواهد بود که توسط هیات ممیزه با رعایت تخصص آنان از میان اعضا هیات علمی مومن و متعهد دانشگاه انتخاب می شوند.
تبصره – در هر کمیته تخصصی حداقل باید یک نفر از اعضا هیات ممیزه عضویت داشته باشد.
ماده 9) هیات ممیزه می تواند در صورت لزوم پرونده داوطلبان را برای تکنیل به دانشگاه ها و موسسات مربوط مسترد دارد و همچنین نظر سایر کارشناسان و استادان آن دانشگاه یا خارج از آن را در مورد فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی داوطلب استفسار نماید.


مبنا: 
وزارت

بازگشت به فهرست