برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

استخدام هیات علمی - قسمت 2- فصل 10

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت و امور دانشگاهی تیر ماه 1380
باز نویسی مجموعه قوانین و مقررات استخدامی اعضای هیات علمی

قسمت 2- فصل 10
مقررات مربوط به طرز تشکیل و اختیارات هیات ممیزه مرکزی
ماده1) به منظور رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صلاحیت علمی داوطلبان ورود به خدمت در مراتب مربی، استادیار، دانسیار، استاد و معادل آنها در موسسات پژوهشی و همچنین ارتقا اعضا هیات علمی به مراتب استادیاری، دانشیاری و استادی و رسیدگی به موارد دیگر مذکور در آیین نامه استخدامی اعضا هیات علمی بر اساس ارزیابی کیفیت انجام وظایف آموزشی و پژوهشی اعضا هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی که مطابق مقررات استخدام هیات علمی نمی توانند گروه ها و کمیته های رسیدگی برای انتخاب و انتصاب و ترفیع و ارتقا و همچنین هیات ممیزه را تشکیل دهند. هیات ممیزه مرکزی که در این مقررات هیات نامیده می شود تشکیل می گردد.
ماده 2) ترکیب اعضا هیات به شرح زیر است:
1-2- اعضای هیات از میان اعضای علمی مومن و متعهد دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی گروه پزشکی از مرتبه دانشیاری به بالا در رشته های مختلف دانشگاهی با توجه به تعداد کمیته های تخصصی برای یک دوره 2 ساله با انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و منصوب می شوند.
تبصره – چنانچه به تعداد کافی در یکی از رشته های تخصصی استاد و دانشیار وجود نداشته باشد عضو مورد نظر از میان استادیاران همان رشته انتخاب می شوند.
2-2- معاونت آموزشی و پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیات می باشند.
تبصره – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می تواند حسب ضرورت یک نفر صاحب نظر در امور اداری را به عنوان مشاور هیات انتخاب و منصوب نماید، مشاور در جلسه های هیات بدون حق رای شرکت خواهد کرد.
ماده 3) تعداد اعضای هیات بین دو تا چهار نفر برای هر کمیته تخصصی با توجه به کمیته های موضوع ماده 10 خواهد بود که حداقل نیمی از آنان باید در مرتبه استادی باشند.
ماده 4) ریاست هیات با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی می تواند یک نفر را به جانشینی خود انتخاب نماید.
ماده 5) جلسه های هیات حداقل هر ماه یک با رتشکیل میشود.
ماده 6) برای تشکیل جلسه های هیات دعوت از طرف رییس هیات یا جانشین او به عمل خواهد آمد. همراه دعوت، صورتجلسه پیشین و دستور جلسه و مواردی که باید رسیدگی شود یک هفته قبل از تشکیل برای اعضا هیات ارسال خواهد شد.
ماده7) جلسات هیات با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می یابد.
رای هیات همواره مخفی است و تصمیمات با اکثریت نصف به علاوه یک اعضا (تعداد کل اعم از حاضر و غایب) اتخاذ می گردد.
ماده 8) در صورتی که به جهاتی حضور عضو هیات در جلسه ها میسر نباشد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می تواند عضو دیگری برای بقیه مدت انتخاب نماید.
ماده 9) غیبت بدون عذر موجه عضو هیات در دو جلسه متوالی یا 3 جلسه متناوب در یک سال استعفا تلقی می شود و عضو دیگری برای بقیه مدت انتخاب و منصوب خواهد شد.
ماده 10) هیات دارای کمیته های تخصصی در رشته های مربوط به شرح زیر خواهد بود:
1-10- کمیته تخصصی علوم پایه پزشکی، بهداشت و پیراپزشکی.
2-10- کمیته تخصصی پزشکی بالینی.
3-10- کمیته تخصصی دندان پزشکی.
4-10- کمیته تخصصی داروسازی.
تبصره 1- حداقل یک نفر از اعضای کمیته تخصصی موضوع بند 1-10 از اعضا هیات علمی گروه بهداشت انتخاب می شوند.
تبصره 2- مسائل مربوط به گروه پرستاری و مامایی در کمیته تخصصی پزشکی بالینی مطرح می شود.
تبصره 3- کمیته ها می توانند در صورت لزوم به تشکیل کمیته های فرعی تخصصی اقدام نمایند و یا از کمیته های تخصصی هیات ممیزه دانشگاه ها نظرخواهی نمایند.
ماده 11) تعداد اعضای هر کمیته حداکثر 5 نفر خواهد بود که به تشخیص هیات با رعایت تخصص از میان صاحب نظران و اشخاص ذیصلاح مومن و متعهد انتخاب می شوند. حداقل دونفر از اعضای کمیته ها با رعایت تخصص آنها از میان اعضای هیات برگزیده می شوند که با تشخیص و تعیین رییس هیات یکی از آن ها رییس کمیته و یک نفر دیگر مخبر کمیته خواهد بود.
ماده 12) برای تشکیل جلسه کمیته ها دبیر هیات از اعضای کمیته مربوط دعوت به عمل خواهد آورد.
تبصره – در صورت لزوم و به تشخیص هر کمیته رییس یا نماینده تام الاختیار دانشگاه موسسه آموزش عالی، موسسه پژوهشی پیشنهاد دهنده و یا داوطلب احراز مرتبه علمی جهات ادای توضیحات به جلسه کمیته مربوط دعوت خواهد شد. در هر حال اتخاذ تصمیم تنها با حضور اعضای کمیته و دبیر هیات به عمل می آید.
ماده 13) پیشنهاد های رسیده از دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی و یا پژوهشی باید مستند به مواد مربوط آیین نامه استخدامی هیات علمی و متضمن نظر مقام های مربوط دانشگاه یا موسسه پژوهشی پیش بینی شده در آیین نامه استخدامی و همچنین نظر صریح رییس دانشگاه یا موسسه آموزش عالی و یا پژوهشی باشد. این پیشنهاد ها پس از طرح و بررسی در کمیته های تخصصی همراه با خلاصه پرونده و نظر کمیته برای صدور رای نهایی به هیات ارائه می شود.
ماده 14) غیبت اعضای کمیته های تخصصی بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی یا 3 جلسه متناوب در یک سال استعفا تلقی شده و به جای آنان اشخاص دیگری انتخاب خواهند شد.
ماده 15) دفتر هیات های امنا و هیات ممیزه مرکزی عهده دار انجام کلیه امور اداری و مکاتبات و خدمات لازم مربوط به هیات ممیزه مرکزی و کمیته های تخصصی آن زیر نظر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود. مدیر کل دفتر مزبور سمت دبیری هیات را خواهد داشت. *
ماده 16) وظایف دبیر هیات به شرح زیر است:
1- شرکت درکلیه جلسات هیات و کمیته های تخصصی
2-  تهیه گزارش از چگونگی فعالیت و نظرهای کمیته ها و ارسال آن به هیات
3-  تنظیم و نگهداری صورت جلسه های هیات و نیز ارسال تصمیمات متخذه در هر جلسه برای اعضا
ماده 17) صورتجلسه های هیات باید به امضا رییس یا جانشین او و دبیر هیات برسد.
ماده 18) مصوبات هیات با امضا رییس هیات یا جانشین او به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و یا پژوهشی مربوط ابلاغ خواهد شد.
پاورقی
* در حال حاضر دفتر هيات هاي امنا از هيات مميزه مركزي منفك و هيات مميزه مركزي جزو يكي از دفاتر معاونت آموزشي است.


مبنا: 
وزارت

بازگشت به فهرست