برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

استخدام هیات علمی - آیین نامه فرصت مطالعاتی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت و امور دانشگاهی تیر ماه 1380
باز نویسی مجموعه قوانین و مقررات استخدامی اعضای هیات علمی
آیین نامه اجرایی فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش پزشکی و پژوهشی
بر اساس موضوع ماده 5 پیوست فصل پنجم آیین نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی کشور و تحقیق در زمینه های تخصصی از طریق آشنایی با دستاوردها و دانش فنی جدید آموزشی و تحقیقاتی، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش پزشکی و پژوهشی (که در این آیین نامه دانشگاه نامیده می شوند) می توانند طبق مقررات این آیین نامه از فرصت مطالعاتی استفاده نمایند.
ماده 1) استادان – دانشیاران – استادیاران تمام وقت رسمی قطعی و نیز پژوهشگران همطراز مراکز آموزشی یا پژوهشی مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می توانند از فرصت های مطالعاتی در هر نوبت تا مدت 6 ماه با رعایت سایر مقررات این آیین نامه استفاده نمایند.
تبصره 1- استفاده از فرصت مطالعاتی به طور یک جا یا متناوب به ازای حداقل 5 سال یک بار برای خارج از کشور و هر 4 سال یک بار برای داخل کشور امکان پذیر می باشد.
تبصره 2- آن عده از اعضا هیات علمی که در سنین بازنشستگی مشغول خدمت می باشند به شرط سپردن تعهد به منظور انجام تعهدات مندرج در ماده 5 آیین نامه، دانشگاه می تواند درخواست آنان را مورد بررسی قرار داده و اتخاذ تصمیم نماید.
ماده 2) تقاضای استفاده از فرصت مطالعاتی متقاضی پس از کسب نظر مدیر گروه آموزشی مربوطه و تایید رییس دانشکده و یا موسسه برای بررسی کارشناسی به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال و نتیجه کارشناسی جهت اخذ تصمیم به رییس دانشگاه اعلام می گردد. رییس دانشگاه در صورت موافقت با اعطای فرصت مطالعاتی باید مراتب را جهت تصمیم نهایی به معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارش نماید.
تبصره 1- مدت فرصت مطالعاتی در موارد استثنایی بنا به پیشنهاد رییس دانشگاه و پس از کسب موافقت معاونت پژوهشی وزارت متبوع می تواند تا حداکثر یک سال افزایش یابد.
تبصره 2- عضو هیات علمی در طی دوره فرصت مطالعاتی موضوع این آیین نامه مجاز به ثبت نام و ادامه تحصیل در دوره های تحصیلی برای اخذ مدرک دانشگاهی نمی باشد.
ماده 3)‌دانشگاه یا موسسه ای به عنوان موسسه میزبان در داخل یا خارج از کشور برای فرصت مطالعاتی قابل قبول است که مورد تایید دانشگاه محل خدمت عضو هیات علمی باشد به نحوی که عضو هیات علمی بتواند به پیشنهاد های علمی و فنی و تحقیقاتی که در منطقه دانشگاهی وی امکان دسترسی به آن نیست دست یابد، صلاحیت موسسه خارج از کشور می بایستی به تایید معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برسد.
1-3- لازمست معاونت پژوهشی دانشگاه در هنگام بررسی و تصمیم گیری، سوابق علمی استاد و یا محققی را که متقاضی جهت گذراندن فرصت مطالعاتی به عنوان استاد راهنما معرفی نموده و نیز فعالیت های پژوهشی دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی که متقاضی قصد عزیمت به آنجا را دارد مورد توجه قرار دهد.
ماده4) استفاده از فرصت مطالعاتی برای تمام داوطلبان واجد شرایط بر اساس امتیازات مندرج در مواد 1،2،3 آیین نامه ارتقا اعضای هیات علمی و با رعایت حداقل امتیازات مکتسبه از تاریخ آخرین فرصت مطالعاتی (تاریخ استخدام برای کسانی که از فرصت مطالعاتی تاکنون استفاده ننموده اند) به شرح زیر ممکن خواهد بود:
1-4- در صورتی که تعداد واجدین شرایط استفاده از فرصت مطالعاتی بیش از سهمیه مربوط باشند در آن صورت اولویت بر اساس موارد زیر تعیین خواهد شد.
الف- ارتباط فرصت مطالعاتی با فعالیت های پژوهشی داوطلب در جهت رفع نیاز های کشور (حداکثر 15 امتیاز)
ب- ارتباط فرصت مطالعاتی با پیشبرد برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه متبوع (حداکثر 15 امتیاز)
ج- میزان مشارکت عضو هیات علمی در فعالیت های الف- آموزشی، ب- پژوهشی، ج- خدماتی، اجرایی در دانشگاه هر کدام حداکثر 10 امتیاز (جمعا 30 امتیاز) امتیازات مربوط به مدت زمان فعالیت تمام وقت آموزشی و پژوهشی داوطلب از تاریخ استخدام مازاد بر حداقل سال های تعیین شده به ازای تعیین شده به ازای هر سال 10 امتیاز.
د- خدمت در مناطق محروم دانشگاهی که به صورت ماموریت تمام وقت باشد به ازای هر سال تحصیلی 30 امتیاز
2-4- در هرسال حداکثر 10% اعضا هیات علمی دانشگاه یا مرکز آموزشی و پژوهشی می تواند از فرصت های مطالعاتی استفاده نمایند.
3-4- خدمت در مراکز تحقیقاتی صنعتی تولیدی و خدماتی در مناطق محروم کشور که به صورت ماموریت تمام وقت باشد به ازای هر سال کامل 5 امتیاز(حداکثر 20امتیاز)
4-4- میزان مشارکت عضو هیات علمی در فعالیت های اجرایی، برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ازای هر سال فعالیت تمام وقت حداکثر 10 امتیاز و یا هر 50 ساعت شرکت در جلسات 5 امتیاز (حداکثر 20 امتیاز)
ماده5) متقاضیان در قبال استفاده از فرصت مطالعاتی در خارج از کشور باید به موجب سند رسمی تعهد نمایند که به مدت سه برابر زمان استفاده از فرصت مطالعاتی در دانشگاه متبوع خدمت کنند و برای تحقق این هدف، داوطلبان سند وثیقه ملکی به میزان 2 برابر کل هزینه های ارزی و ریالی که قرار است در طول استفاده از فرصت مطالعاتی دریافت دارند و مبلغ آن توسط دانشگاه متبوع تعیین خواهد شد تعهد خواهند نمود تا در صورت تخلف از مفاد تعهد، موسسه متبوع بتواند بدون هیچ گونه تشریفات و بدون نیاز به اثبات تخلف و یا حتی اعلام به دفترخانه، و صرفا از طریق صدور اجراییه به میزان 2 برابر کلیه وجوه هزینه های ارزی و ریالی پرداختی بابت وجه التزام و بابت دیون خسارات دولت از متعهد و ضامن یا متضامنا وصول و دریافت نمایند.
تبصره 1- اعضا هیات علمی که از فرصت مطالعاتی داخل استفاده می نمایند از سپردن تعهد و تضمین معاف می باشند.
تبصره 2- چگونگی اخذ تعهد معادل دو برابر کل هزینه های ارزی و ریالی به صورت ملکی (و یا سپردن سند محضری کارمندی با ضمانت 2 نفر کارمند رسمی قطعی دولت با ارائه چک، در موارد مقتضی به تشخیص موسسه) به هیات رییسه دانشگاه یا موسسه محول می گردد.
ماده6) اعضا هیات علمی در مدت استفاده از فرصت مطالعاتی خاج از کشور از حقوق و فوق العاده مخصوص مرتبه خود استفاده خواهند کرد و هزینه رفت و برگشت عضو خانواده وی (حداکثر 5 نفر) فقط یک بار در طول یک دوره فرصت مطالعاتی و هزینه عوارض گذرنامه و خروج از کشور عضو و خانواده وی (مجموعا 5 نفر) (برای عضو دوباره و برای همراهان فقط یک بار در طول یک دوره فرصت مطالعاتی) با تایید رییس دانشگاه از طرف آن دانشگاه یا موسسه اعزام کننده قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 1- اعضا هیات علمی که از فرصت مطالعاتی داخل استفاده می نمایند می توانند علاوه بر دریافت حقوق و فوق العاده مخصوص مرتبه خود با تشخیص دانشگاه از حق ماموریت و سایر مزایای شغلی نیز استفاده نمایند.
تبصره 2- فقط در صورتی که دوره فرصت مطالعاتی بیش از سه ماه باشد، تسهیلات فوق طبق مقررات به عضو و خانواده وی تعلق خواهد گرفت.
ماده 7) اعتبار لازم برای اجرای برنامه فرصت های مطالعاتی به طور مجزا در بودجه سالانه دانشگاه منظور خواهد شد.
تبصره 1- مابه التفاوت معادل ریالی مقرری ارزی فرصت مطالعاتی عضو و افراد خانواده وی (5 نفر) از محل اعتبارات دانشگاه پرداخت می گردد.
تبصره 2- معادل ریالی هزینه های بیمه درمانی حداکثر به میزان 3600 دلار برای هر خانواده در یک سال و پس از ارائه اسناد مثبته به شرط وجود اعتبار از محل اعتبارات دانشگاه پرداخت می گردد.
ماده 8) استفاده کنندگان از فرصت مطالعاتی موظفند گزارش پیشرفت مطالعه و تحقیقات خود را به فواصل معینی که در هنگام اعزام و در هر مورد تعیین خواهد گردید و در هر حال از 3 ماه تجاوز نخواهد کرد به دانشگاه متبوع خود ارسال دارند و حداکثر 2 ماه پس از پایان مطالعات خود گزارش جامعی درباره فعالیت علمی و پژوهشی خود به دانشگاه مربوطه و همچنین معاونت پژوهشی وزارت متبوع تسلیم نمایند.
تبصره – گزارش علمی و نهایی فرصت مطالعاتی بایستی مورد تایید شورای پژوهشی دانشگاه و معاونت پژوهشی وزارت متبوع قرار گیرد، در صورت عدم تایید گزارش علمی و تحقیقی استفاده از فرصت مطالعاتی بعدی منتفی خواهد شد.
ماده 9) مدت استفاده از فرصت مطالعاتی در صورتی که مدت آن بیش از سه ماه باشد جزو سابقه خدمت دانشگاهی عضو هیات علمی محسوب می شود.
ماده 10) عضو هیات علمی در دوران استفاده از فرصت مطالعاتی علاوه بر حقوق و فوق العاده مخصوص دریافتی خود، از موسسه میزبان که در آن مشغول مطالعه یا تحقیق است می تواند حق التدریس و حق التحقیق دریافت دارد.
ماده 11) عضو هیات علمی هنگام استفاده از فرصت مطالعاتی نمی تواند از مرخصی استحقاقی و همچنین پس از برگشت از دوره فرصت مطالعاتی تا اتمام تعهدات از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.
ماده 12) انصراف از فرصت مطالعاتی پس از آن که اعضای هیات علمی بخشی از آن را انجام داده اند به عنوان یک بار استفاده از فرصت مطالعاتی برای آن ها محسوب می گردد.
تبصره 1- در صورتی که برخی از اعضای هیات علمی به دلیل ویزا نگرفتن مراجعت نمایند با توجه به شرایط و مدتی که در خارج از کشور بوده اند حداکثر یک ماه ارز به آنان تعلق می گیرد و این مدت از طول فرصت مطالعاتی بعدی کسر می گردد.
تبصره 2- در هر دو مورد مسترد نمودن ارز مازاد بر مقرری دریافت شده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران الزامی است و معاونت پژوهشی دانشگاه موظف به پیگیری می باشد. در این راستا ضروری است دانشگاه مراتب را جهت اطلاع و اقدام لازم به معاونت پژوهشی وزارت متبوع منعکس نماید.
تبصره 3- در صورتی که تاخیر در بازگشت عضو هیات علمی به کشور، متعاقب اتمام دوره فرصت و مزایای نامبرده قطع خواهد گردید. چنانچه این تاخیر به بیش از سه ماه به طول انجامد بر اساس
مقررات مندرج در ماده 5 این آیین نامه با متقاضی رفتار خواهد شد.
ماده 13) نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه به عهده معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.
این آیین نامه در یک مقدمه، 13 ماده و 14 تبصره و 5 بند در تاریخ 77/10/22 به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید و از تاریخ یاد شده لازم الاجرا و آیین نامه قبلی و همچنین دستورالعمل اصلاحی آن لغو و بدون اعتبار اعلام می گردد.


مبنا: 
وزارت

بازگشت به فهرست