برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

استخدام هیات علمی - قانون و مقررات انتظامی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت و امور دانشگاهی تیر ماه 1380
باز نویسی مجموعه قوانین و مقررات استخدامی اعضای هیات علمی


قانون و مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور*

فصل اول – هیات رسیدگی انتظامی:
ماده 1) هیات های رسیدگی عبارتند از:
1-    هیات بدوی
2-    هیات تجدیدنظر
ماده 2) هیات بدوی در هر دانشگاه یا موسسه آموزش عالی و موسسه تحقیقاتی یا دانشکده مستقل تشکیل می شود و دارای سه نفر عضو اصلی و حداکثر دو نفر عضو علی البدل خواهد بود که از بین اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور و حتی الامکان از همان دانشگاه یا موسسه یا دانشکده مستقل انتخاب می شوند.
تبصره 1- یک نفر از اعضای هیات بدوی باید از مدرسان معارف اسلامی که حداقل دارای تحصیلات فوق لیسانس یا معادل آن باشد انتخاب گردد.
تبصره 2- انتخاب مجدد اشخاص مزبور بلامانع است.
ماده 3) در هر یک از دانشگاه ها یا چند دانشگاه یا موسسه آموزش عالی و تحقیقاتی مشترکا و به تشخیص وزارت فرهنگ و آموزش عالی یک هیات تجدید نظر تشکیل می شود. این هیات دارای سه نفر عضو اصلی و حداکثر دو نفر عضو علی البدل با رعایت تبصره 1 ماده 2 است که از بین اعضای هیات علمی موسسات مزبور به مدت دو سال به وسیله وزیر فرهنگ و آموزش عالی تعیین و منصوب می شوند.
تبصره – در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی که تابع سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی می باشند، هیات تجدید نظر به وسیله وزیر مربوط با بالاترین مقام دستگاه دولتی تعیین می شود.
ماده 4) صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی با هیات بدوی است آرا این هیات در صورتی که علیه متخلف صادر شود و قابل تجدید نظر باشد و ظرف یک ماه برای افراد داخل کشور و دو ماه برای افراد خارج از کشور از تاریخ ابلاغ به متخلف توسط وی درخواست تجدید نظر نشود قطعی و با دستور بالاترین مقام اجرایی دانشگاه یا موسسه مربوط اجرا خواهد شد. هرگاه عضو هیات علمی ر مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ رای هیات بدوی درخواست تجدید نظر نماید هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی خواهد بود.
تبصره 1- ابلاغ طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد.
تبصره 2- رای هیات تجدید نظر مانع از رجوع عضو هیات علمی به مراجع قضایی نخواهد بود.
ماده 5) اعضای هیات بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدوین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه باید دارای شرایط زیر باشند:
1- تاهل
2- داشتن حداقل سه سال سابقه عضویت در هیات علمی
ماده 6) هیچ یک از اعضای اصلی یا علی البدل هیات های بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رای شرکت نخواهند کرد:
الف- عضو هیات علمی با متهم قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب- عضو هیات با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای مطروحه ذی نفع باشد.
ج- عضو هیات مدعی تخلف یا مدعی متخلف باشد.
فصل دوم – تخلفات انتظامی و جرایم:
ماده 7) تخلفات انتظامی و جرایم شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف شرع و اخلاق عمومی به قرار زیر است:
1-  ترک خدمت و یا غیبت بدون اجازه یا عذر موجه
2-  تخلف از اجرای قوانین و مقررات دانشگاه
3- سهل انگاری یا غرض ورزی در انجام وظایف
4- تمرد از اجرای دستورات قانونی مقامات دانشگاه 
5- استفاده غیر مجاز از امکانات و اموال دولتی
6- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند و یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن ها را دارند.
7- تسامح در حفظ اموال و وجوه دولتی و اسناد و مدارک دانشگاه اعم از محرمانه و غیر آن
8- افشا سوالات امتحانی و یا تعویض برگ های امتحانی و یا تغییر اوراق
9- افشا اسناد محرمانه دانشگاه
10- از بین بردن و اخفای غیر مجاز اسناد و مدارک دانشگاه و حیف و میل اموال و وجوه دولتی
11- اعتیاد و ارتکاب اعمال خلاف عمومی که موجب هتک حیثیت و شوون شغلی است.
12- ارتکاب اعمال خلاف شرع و عدم رعایت حجاب اسلامی
13- عضویت در یکی از فرق ضاله و ساواک منحله و تشکیلات فراماسونری و مشابه آن
14- عضویت یا فعالیت یا تبلیغ به نفع احزاب و گروه های الحادی
15- القا اندیشه های الحادی و توهین به مقدسات اسلامی
16- ارتکاب اعمال خلاف مصالح نظام جمهوری اسلامی از قبیل به تعطیل کشاندن کلاسها و اعتصاب، تحصن و تظاهرات به طور غیر مجاز در محیط دانشگاه.
17- اثبات تخلفات و جرایم مذکور در بندهای 10و13و14و16 در مرجع صالح قضایی صورت می گیرد و عضو هیات علمی در مدت رسیدگی در مرجع قضایی به حالت تعلیق در می آید.
فصل سوم – مجازات های انتظامی:
ماده8 ) انواع مجازات ها به ترتیب اهمیت عبارتند از:
1- احضار و خطار شفاهی
2- اخطار کتبی با درج در پرونده
3- توبیخ کتبی با درج در پرونده
4- کسر حقوق و مزایای دریافتی تا یک سوم، از یک ماه تا سه ماه.
5- تعلیق رتبه از یک سال تا دو سال
6- تنزل یک پایه
7- انفصال موقت از یک ماه تا یک سال
8- بازخرید خدمت با پرداخت 45 روز حقوق در قبال هر سال خدمت دولتی تا ده سال و پرداخت یک ماه حقوق در قبال هر سال نسبت به مازاد ده سال خدمت، کسور بازنشستگی افرادی که خدمت انان بازخرید می شود به آنان مسترد خواهد شد و کسر یک سال خدمت، یک سال محسوب می شود.
9- اخراج از دانشگاه یا موسسه آموزشی یا تحقیقاتی مربوط
10- اخراج از موسسه متبوع و محرومیت از پذیرش در سایر دانشگاه هاو موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور
11- انفصال دائم از خدمات دولتی
تبصره – رییس دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی و تحقیقاتی می تواند بدون مراجعه به هیات رسیدگی انتظامی مجازات های مندرج در بند 1و2 و3 را در مورد اعضای متخلف هیات علمی اجرا کند. اجرای مجازات های مندرج در بندهای بعدی موکول به رای هیات رسیدگی انتظامی است.
ماده 9) مجازات های بند 4 و بند های بعدی ماده 8 این قانون قابل پژوهش در هیات تجدید نظر می باشد.
ماده 10) در صورت تکرار تخلف و ثبوت آن عضو هیات علمی خاطی به اشد مجازات پیش بینی شده در آن درجه محکوم خواهد شد و هرگاه مجازات قبلی اشد مجازات اعمال شده در درجه مربوط باشد، عضو خاطی به حداقل مجازات درجه بعد محکوم خواهد شد به نحوی که در هر حال از مجازات محکومیت قبلی شدیدتر باشد.
ماده 11) مجازات غیبت غیر موجه به متوالی بیش از دو ماه یا متناوب بیش از 4 ماه در سال به تشخیص هیات ها اخراج از دانشگاه یا موسسه آموزش عالی تحقیقاتی مربوط خواهد بود.
تبصره 1- استخدام این گونه افراد در دانشگاه ها یا موسسات تحقیقاتی دیگر بلامانع است.
تبصره 2- وزارت فرهنگ و آموزش عالی می تواند افرادی را که به علت غیبت اخراج می شوند، در صورت نیاز به خدمات آنان در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی شهرستان ها و مناطق محروم به ترتیب اولویت اعاده به کار نماید.
ماده 12) مجازات مرتکبین جرایم مندرج در بندهای 13و 14 و 15 و 16 ماده 7 این قانون انفصال دائم از خدمات دولتی است.
تبصره – در سایر موارد تعیین مجازات به ترتیب مندرج در ماده 8 به تشخیص هیات خواهد بود.
ماده 13) هرگاه تخلف عضو هیات علمی عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات انتظامی مکلف است پرونده امر را به مرجع قضایی ارسال دارد. حکم مرجع قضایی از جهت ارتکاب جرم عمومی برای هیات انتظامی لازم الاتباع است ولی رسیدگی در مرجع قضایی مانع رسیدگی انتظامی نخواهد بود لیکن تا صدور رای مراجع قضایی آن را متوقف می سازد.
تبصره – در صورتی که مجازات تعیین شده از طرف مراجع قضایی همان  مجازات مقرره در این قانون باشد مجازات تکرار نخواهد شد در غیر این صورت حکم مراجع قضایی مانع مجازات های انتظامی نخواهد بود.
فصل چهارم – نحوه بازنشستگی و بازخرید و انتقال افراد غیر مفید هیات علمی:
ماده 14) به وزارت فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده می شود حداکثر ظرف مدت 6 ماه بعد از تصویب و ابلاغ آیین نامه این قانون آن تعداد از اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را که غیر مفید تشخیص می دهد، به ترتیب مقرر در این قانون بازنشسته، بازخرید و یا با موافقت سازمان های دولتی و یا موسسات تحقیقاتی به این گونه سازمان ها یا موسسات منتقل نماید.
تبصره 1- تشخیص افراد غیر مفید با معرفی وزیر فرهنگ و آموزش عالی به وسیله هیات های بدوی می باشد.
تبصره 2- اشخاصی که غیر مفید تشخیص داده می شوند می توانند به هیات های تجدید نظر شکایت نمایند. رای هیات های تجدید نظر درباره آنان قطعی و لازم الاجراست.
ماده 15)‌بازنشستگی و یا بازخرید افراد مشمول ماده 14 به ترتیب زیر خواهد بود:
الف- در صورتی که حداقل بیست سال سابقه خدمت دولتی داشته باشند، بر اساس سنوات خدمت طبق قانون استخدام کشوری بازنشسته خواهد شد.
ب- در صورتی که سابقه خدمت دولتی آنان کمتر از 20 سال تمام باشد، خدمت آنان بر اساس ماده 8 این قانون بازخرید خواهد شد.
ماده 16) در صورتی که حقوق اعضا هیات علمی که به سازمان ها و موسسات دولتی منتقل می شوند و یا تغییر شغل می یابند کمتر از حقوق پایه و رتبه علمی آنان باشد مابه التفاوت آن پرداخت خواهد شد، هرگونه افزایش حقوق این افراد از مابه التفاوت کسر خواهد گردید.
ماده 17) منظور از انتقال در این قانون تغییر وضعیت اعضا هیات علمی و انتصاب آنان به مشاغلی است که مستلزم تدریس در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نباشد.
تبصره 1- انتقال اعضای هیات علمی به کلیه سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی با موافقت موسسات مذکور انجام خواهد شد.
تبصره 2- کسور بازنشستگی پس از انتقال برابر مقررات سازمان بازنشستگی عینا به صندوق بازنشستگی محل انتقال،‌ واریز خواهد شد.
ماده 18) استخدام مجدد افراد بازخرید شده موضوع ماده 14 این قانون در سایر موسسات دولتی برای مشاغل غیر آموزشی بلامانع است مشروط به این که کلیه وجوه دریافتی مدت بازخریدی را یک جا مسترد نمایند.
تبصره – احتساب سنوات خدمت گذشته به شرط استرداد وجوه بازنشستگی خواهد بود.
فصل پنجم – سایر مقررات:
ماده 19) هرگاه وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تشخیص دهند که در یکی از موسسات آموزش عالی به یکی از اعضا هیات علمی نیاز است که توسط هیات های بدوی و تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی به علت غیبت، اخراج یا منفصل شده است آن عضو با تشخیص هیات های تجدید نظر و به شرط آن که مشمول موارد مشروحه در ماده 12 این قانون نباشد، می تواند به خدمت اعاده شود.
ماده 20) آین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 21) از تاریخ تصویب آیین نامه کلیه قوانین و مقررات انتظامی اعضای هیات های علمی مغایر این قانون لغو می گردد و کلیه پرونده هایی که در هیات های پاکسازی و بازسازی گذشته منجر به صدور رای قطعی نگردیده برای رسیدگی و صدور رای قطعی به هیات های بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال خواهد شد.
پاورقی
* عضويت نماينده دفتر شوراي نمايندگان مقام رهبري در دانشگاه ها در شوراي دانشجويي و هيات انتظامي اساتيد و كاركنان هر دانشگاه (مصوب سيصد و پنجمين جلسه مورخ 72/2/14 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
بنا به پيشنهاد شماره 3382 / د گ مورخ 71/10/12 شوراي نمايندگان  مقام رهبري در دانشگاه ها، شوراي عالي موافقت كرد به تركيب اعضاي شوراي دانشجويي مندرج در ماده 25 آيين نامه مديريت دانشگاه ها (مصوبه 1640 / د ش مورخ 70/5/12) به صورت زير اضافه شود:
" انتخاب و معرفي نماينده (دفتر شوراي نمايندگان مقام رهبري) جهت عضويت در شوراي دانشجويي و هيات انتظامي اساتيد و كاركنان هر دانشگاه"


مبنا: 
وزارت
شورای عالی انقلاب فرهنگی

بازگشت به فهرست