برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

استخدام هیات علمی - قانون نحوه تامین

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت و امور دانشگاهی تیر ماه 1380
باز نویسی مجموعه قوانین و مقررات استخدامی اعضای هیات علمی


قانون نحوه تامین هیات علمی مورد نیاز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

ماده 1) کلیه افرادی که به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور به کار مشغول می شوند می توانند خدمت نظام وظیفه و سایر خدمات قانونی را در دانشگاه ها یا موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مربوطه انجام دهند. *
تبصره 1- حقوق و مزایای اعضای هیات علمی موضوع این قانون در صورتی که در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی خدمت نمایند پس از طی دوره آموزش نظامی همانند سایر اعضای هیات علمی محاسبه و از محل اعتبارات موسسه مربوط قابل پرداخت خواهد بود. دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی واقع در شهرستان های غیر مرکز استان در استفاده از این نیروها از اولویت برخوردارند.
تبصره 2- هرگونه خدمت اولیه اعضای هیات علمی مشمول این قانون از قبیل حضور داوطلبانه در جبهه، طرح دانشجویی اعزام به جبهه و خدمت سربازی در پادگان های نظامی در احتساب دوره ضرورت منظور می گردد. خدماتی که مشمول قبل از شروع دوره آموزشی نظامی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی انجام می دهد در مدت تعهدی که به دانشگاه یا موسسه متبوع خود دارد، احتساب می گردد. قرارگاه ستاد نیروی آموزش دهنده مکلف است در پایان دوره ضرورت، حسب گواهی وزارتخانه مربوط، کارت پایان خدمت دوره ضرورت را صادر و به وزارتخانه مربوط ارسال نماید.
ماده 2) هر سال حداکثر 10% از فارغ التحصیلان رشته های گروه پزشکی قبل از انجام خدمت نظام وظیفه و یا سایر خدمات قانونی می توانند تا کسب تخصص در یکی از رشته های مورد نیاز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ادامه تحصیل دهند.
تبصره 1- برای داوطلبان رشته های هوشبری و علوم پایه پزشکی و نیز برای بانوان در رشته جراحی زنان و مامایی محدودیت فوق ملحوظ نخواهد شد.
تبصره 2- اجرای مواد 1و2 مشروط به آسیب ندیدن آمادگی رزمی به تشخیص شورای عالی دفاع می باشد.
ماده 3) کلیه فارغ التحصیلان موضوع ماده 2 ملزمند در صورت نیاز، خدمت نظام وظیفه و سایر خدمات قانونی را به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور 1 الی 2 برابر، به تفصیل آیین نامه اجرایی انجام دهند.
تبصره 1- در صورت خودداری از خدمت در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی ملزمند علاوه بر خدمت نظام وظیفه 2 برابر خدمات قانونی، انجام وظیفه نمایند.
تبصره 2- در هر صورت تسلیم دانشنامه، گواهینامه و هر نوع تاییدیه تحصیلی موکول به انجام وظیفه عضو هیات علمی یا انجام خدمات قانونی خواهد بود.
ماده 4) اعضا هیات علمی موضوع این قانون موظفند دوره مقدماتی آموزش نظامی را طبق برنامه زمان بندی شده و مناسب در یکی از مراکز آموزش نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.
ماده 5) افراد موضوع این قانون باید از نظر صلاحیت های اخلاقی و علمی به تایید مقامات ذیصلاح برسند.
ماده 6) وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسوول اجرای این قانون بوده و موظفند ظرف مدت 3 ماه آیین نامه اجرایی قانون را با همکاری وزارت دفاع تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و چهار تبصره در جلسه روز پنج شنبه اول خرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1365/3/6 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
* تبصره هاي 1و2 ماده 1 به استناد قانون الحاق دو تبصره به ماده 1 قانون نحوه تامين هيات علمي مصوب 1380/2/5 مجلس شوراي اسلامي اضافه شده است.


مبنا: 
مجلس

بازگشت به فهرست