برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

استخدام هیات علمی - آيين نامه اجرایی قانون نحوه تامین

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت و امور دانشگاهی تیر ماه 1380
باز نویسی مجموعه قوانین و مقررات استخدامی اعضای هیات علمی


آیین نامه اجرایی قانون نحوه تامین هیات علمی مورد نیاز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور

ماده 1) افرادی که در اجرای قانون نحوه تامین علمی مورد نیاز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب 65/3/1 (که در این آیین نامه قانون نامیده می شود) به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ادامه تحصیل خواهند داد موظف می باشند در مهلت مقرره در تبصره 1 ماده 34 قانون خدمت وظیفه عمومی و ماده 14 آیین نامه اجرایی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی (برای فارغ التحصیلان داخل کشور حداکثر ظرف یک سال * از تاریخ فراغت از تحصیل) خود را به حوزه وظیفه مربوطه معرفی تا دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت اخذ نمایند.
تبصره – برای رزیدنت هایی که با استفاده از این قانون دوره تخصصی را طی می کنند و فارغ التحصیل می شوند کسب موافقت مجدد شورای عالی دفاع لازم نیست و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در صورت نیاز می توانند بر اساس ماده 3 قانون فوق آنان را به استخدام خود درآورند.
ماده 2) فارغ التحصیلان داخل و خارج کشور مشمول این قانون حداکثر ظرف یک سال از تاریخ فراغت از تحصیل می باید به عنوان عضو هیات علمی جذب یکی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور گردیده و یا جهت کسب تخصص در یکی از رشته های مورد نیاز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ادامه تحصیل دهند.
تبصره – فارغ التحصیلان لیسانس و فوق لیسانس و دکتری مشمول داخل کشور به منظور جذب شدن در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور از شمول مقررات ماده 14 آیین نامه اجرایی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/7/29 مستثنی می گردند.
ماده 3) در صورتی که ظرف مدت مندرج در ماده 2 بکارگیری اعضا هیات علمی انجام نشود و یا جهت کسب تخصص در یکی از رشته های مورد نیاز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پذیرفته نگردند این قبیل فارغ التحصیلان موظف می باشند خدمت دوره ضرورت خود را برابر مقررات قانون خدمت وظیفه عمومی و آیین نامه های اجرایی آن مانند سایر مشمولان فارغ التحصیلان انجام دهند.
ماده 4) وزارتین فرهنگ و آموزش عالی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت اسامی (متضمن مشخصات کامل، نشانی، رشته تحصیلی و تاریخ فراغت از تحصیل) آن تعداد از افرادی که در اجرای قانون به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور به کارگمارده می شوند و یا در اجرای ماده 2 قانون برای کسب تخصص در یکی از رشته های مورد نیاز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی  کشور ادامه تحصیل خواهند داد برای تعیین وضعیت خدمتی به اداره وظیفه عمومی ارسال و اداره مذکور مکلف است حداکثر ظرف 15 روز بررسی های لازم معمول و نتیجه را به وزارتخانه های مذکور اعلام دارد.
ماده 5) اداره وظیفه عمومی همزمان با اعلام نتایج بررسی مربوطه درباره افراد مذکور در ماده 4 به وزارتخانه های ذیربط آمار کلیه فارغ التحصیلان بلامانع جهت اعزام به خدمت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که به حوزه های وظیفه عمومی مراجعه و دفترچه آماده به خدمت اخذ نموده اند به تفکیک رشته های گروه پزشکی و لیسانس به بالا تنظیم و به ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران (اداره یکم) ارسال می نماید.
ماده 6) پس از وصول نظریه اداره وظیفه عمومی هر یک از وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت اسامی منتخبین عضویت در هیات علمی و همچنین کسانی که در اجرای ماده 2 قانون برای کسب تخصص در یکی از رشته های مورد نیاز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور ادامه تحصیل خواهند داد به ترتیب اولویت به انضمام آمار کلیه فارغ التحصیلان همان سال با تعیین مقاطع و رشته های تحصیلی مربوطه را (فقط جهت اجرای مقررات ماده 2 قانون) به ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران (اداره یکم) ارسال خواهندنمود.
ماده 7) ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران (اداره یکم) بر اساس آمار فارغ التحصیلان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی واصله از اداره وظیفه عمومی و صورت اسامی واصله از وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیازمندی های سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به فارغ التحصیلان هر یک از رشته های تحصیلی، مراتب را ضمن هماهنگی با مبادی ذیربط مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گزارش نهایی را در حداقل مدت زمان ممکن تهیه و جهت اتخاذ تصمیم به
شورای عالی تقدیم می نماید.
تبصره – چنانچه اداره وظیفه عمومی و یا ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران مهلت های مقرر در موارد 1 و7 آیین نامه مبادرت به پاسخ ننماید، این امر به عنوان موافقت آنان با پیشنهادات وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تلقی خواهد شد و هر یک از وزارتخانه های مذکور راسا با ذکر این مطالب موضوع را به شورای عالی دفاع جهت اخذ تصمیم نهایی منعکس خواهد نمود.
ماده 8) مدت آموزش نظامی داوطلب کادر هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مشمول این آیین نامه، حداکثر 8 هفته برای رشته های گروه پزشکی و 12 هفته برای رشته های غیر گروه پزشکی تعیین می گردد که به صورت پیوسته در یک تابستان در یکی از مراکز آموزشی سیاه پاسداران انقلاب اسلامی به مورد اجرا گذاشته خواهد شد، مگر این که به تشخیص کمیسیونی با شرکت وزرا یا نمایندگان فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نمایندگان شورای عالی دفاع و ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آموزش نظامی آنان قبل از شروع به خدمت به عللی امکان پذیر نباشد که در این صورت آموزش یاد شده در اولین تابستان پایان سال تحصیلی دانشگاه ها انجام خواهد شد.
تبصره 1- در صورتی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نحوی قادر به اجرای آموزش نظامی نباشد با هماهنگ قبلی ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره 2- برنامه تفصیلی آموزش نظامی (مقدماتی و تخصصی) داوطلبان عضویت در کادر هیات علمی حسب مورد توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهیه خواهد شد.
ماده 9)‌کلیه افرادی که به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور پذیرفته می شوند موظفند بین سه تا چهار سال خدمت نمایند.
تبصره 1- مدت خدمت دوره ضرورت اعضای هیات علمی از تاریخ شروع دوره آموزشی در مراکز آموزش نظامی محاسبه می گردد.
تبصره 2- در صورتی که تاریخ شروع آموزش نظامی داوطلبان عضویت در کادر هیات علمی بعد از تاریخ مندرج در دفترچه آماده به خدمت باشد فرد داوطلب ضمن اخذ گواهی از وزارتخانه ذیربط جهت تصحیح تاریخ اعزام به حوزه صادر کننده دفترچه آماده به خدمت مراجعه می نماید.
ماده 10) فارغ التحصیلان موضوع قانون در زمان اشتغال در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور می توانند در ساعات فراغت با توجه به مقررات جاری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مراکزی که بوسیله دانشگاه مربوط تعیین می شود، فعالیت نمایند.
ماده 11) حقوق و مزایای اعضای هیات علمی در طول خدمت دوره ضرورت از اعتبار دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور پرداخت خواهد شد.
تبصره  - میزان حقوق و مزایای این دسته از اعضای هیات علمی پس از خدمت نظام وظیفه معادل سایر اعضای هیات علمی هم طراز باشد.
ماده 12) دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور موظفند موارد غیبت و یا هرگونه تخلف دیگر مشمولین شاغل را در زمان خدمت دوره ضرورت از طریق وزارتخانه ذیربط به قرارگاه ستاد نیروی
آموزش دهنده اعلام نمایند.
ماده 13) رشته های مورد نیاز و ظرفیت پذیرش در هر رشته با پیشنهاد دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و تصویب نهایی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی تامین می شود.
تبصره – فهرست مراکز آموزش دهنده رشته های مورد نظر باید قبلا به نحو مقتضی به اطلاع فارغ التحصیلان برسد.
ماده 14) استخدام اعضای هیات علمی از طریق قانون نحوه تامین هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بعد از پایان خدمت دوره ضرورت به صورت رسمی آزمایشی بلا مانع می باشد.
ماده 15) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اسامی آن دسته از دستیاران مشمول خدمت دوره ضرورت را که بر اساس آیین نامه مصوب دستیاری در امتحانات هر دوره موفق به احراز صلاحیت علمی و اخلاقی می شوند بر مبنای درصد فارغ التخصیلان مورد تصویب شورای عالی دفاع برای همان سال تحصیلی جهت اخذ مجوز به ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران (اداره یکم) ارسال می دارد تا بر اساس مقررات ماده 7 این آیین نامه اقدامات بعدی را به عمل آورد.
تبصره – برای داوطلبان رشته های هوشبری و علوم پایه پزشکی مقررات بالا ملحوظ نخواهد شد.
ماده 16) کسانی که با استفاده از مقررات قانون نحوه تامین هیات علمی مورد نیاز در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به کار گرفته شوند و یا به تحصیل ادامه دهند مکلفند کلیه ضوابط و مقررات مصوب آموزش عالی مربوط به خود را رعایت نمایند.
ماده 17) خروج از کشور برای کلیه اعضای هیات علمی و دستیاران موضوع قانون در غیر از موارد حج و بیماری صعب العلاج ممنوع می باشد.
تبصره – آن دسته ا زمشمولین این قانون چنانچه بتوانند مقالات علمی و پژوهشی مناسب تهیه و آن را به مجامع علمی بین المللی ارائه دهند، در صورت پذیرش مقالات مذکور در مجامع موصوف می توانند با سپردن وثیقه ملکی یا نقدی که نوع و میزان آن حسب مورد به وسیله وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین خواهد شد از کشور خارج شوند. **
ماده 18) در صورتی که داوطلبان موضوع این آیین نامه پس از شروع به کار در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور به نحوی از انحا از مواد مندرج در این آیین نامه تخلف نمایند و تخلف مذکور پس از طی آموزش نظامی باشد متخلف بقیه خدمت دوره ضرورت را در نیروی آموزش دهنده طی خواهند نمود. چنانچه متخلف دوره آموزش نظامی را طی ننموده باشد مانند سایر مشمولان مشابه از طریق اداره وظیفه عمومی در صورت بلامانع بودن به خدمت اعزام خواهد شد.
ماده 19) گواهی انجام خدمت دوره ضرورت مربوط به پرسنل مذکور که حسب مورد به تایید وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد به قرارگاه ستاد نیروی آموزش دهنده ارسال و قرارگاه مذکور کارت پایان خدمت دوره ضرورت را برابر مقررات صادر و به وزارتخانه ذیربط ارسال خواهد نمود.
پاورقی
* هيات وزيران جلسه مورخ 1365/9/23
** هيات وزيران جلسه مورخ68/12/13


مبنا: 
دولت

بازگشت به فهرست