برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

استخدام هیات علمی - بخشنامه

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت و امور دانشگاهی تیر ماه 1380
باز نویسی مجموعه قوانین و مقررات استخدامی اعضای هیات علمی


بخشنامه*
خدمت وظیفه عمومی هیأت علمی

کلیه دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی
ضمن ارسال تصویر نامه شماره 707- خ / 313 – م – س مورخ 69/9/24 ستاد فرماندهی کل قوا به اطلاع می رساند اعضای هیات علمی مشمول وظیفه که بر اساس کاده یک قانون نحوه تامین هیات علمی مورد نیاز دانشگاه ها مشغول به کار گردیده با توجه به ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون فوق موظفند بین 3 تا 4 سال خدمت نمایند. (دانشگاه های محروم سه سال و دانشگاه های غیر محروم چهارسال) که 30 ماه آن (5/2) سال به عنوان دوره  ضرورت از تاریخ شروع آموزش نظامی محاسبه شده و بقیه خدمت سه یا چهار سال از زمان شروع به کار به قبل یا بعد آن اضافه خواهد شد. بهرحال صدور و تحویل کارت پایان خدمت اینگونه اعضای هیات علمی با توجه به مراتب فوق پس از انجام خدمت 3 یا 4 سال میسر خواهد بود.
پاورقی
* احتراما برابر مقررات خدمت وظيفه اعضاي هيات علمي و مقررات مربوط به مشمولاني كه خارج از نيروهاي مسلح در وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت خدمت دوره ضرورت پرسنل فوق الاشاره 30 ماه است و مبناي محاسبه شروع به خدمت دوره ضرورت تاريخ شروع آموزش نظامي آنان مي باشد، فلذا شروع به خدمت قبل از طي دوره آموزش نظامي جزو خدمت ضرورت لحاظ نمي گردد مگر اين كه طبق مجوز مدت خدمت ضرورت لحاظ نمي گردد مگر اين كه طبق مجوز شوراي عالي دفاع يا ستاد فرماندهي كل قوا آموزش به تعويق افتاده باشد.


مبنا: 
بخشنامه

بازگشت به فهرست