برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

استخدام هیات علمی - آیین نامه نحوه و میزان پرداخت حق التعلیم مربیان ورزش

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت و امور دانشگاهی تیر ماه 1380
باز نویسی مجموعه قوانین و مقررات استخدامی اعضای هیات علمی


آیین نامه نحوه و میزان پرداخت حق التعلیم مربیان ورزش دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی

نظر به این که در تربیت بدنی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور افراد متخصص و واجد شرایط در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به تعداد کافی وجو ندارد. تربیت بدنی دانشگاه ها و دانشکده های مذکور می توانند به منظور تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جهت آموزش و تعلیم رشته های ورزشی، از افراد ذیصلاح و واجد شرایط با توجه به مفاد این آیین نامه استفاده نمایند.
ماده 1) تربیت بدنی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی می توانند کمبود نیروی انسانی خود را از بین متخصصین تربیت بدنی و علوم ورزشی و مربیان ورزش برای آموزش و تعلیم رشته های ورزشی تامین نمایند.
تبصره 1- منظور از متخصصین تربیت بدنی و علوم ورزشی و مربیان ورزش در این آیین نامه، اعضای هیات علمی و کارشناسانی که دارای تحصیلات دانشگاهی در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی و یا کسانی که دارای مدرک مربیگری و سوابق معتبر ورزشی هستند، می باشد.
تبصره 2- دارندگان مدرک ورزشی معتبر و بدون تحصیلات دانشگاهی که برای آموزش تیم های ورزشی دعوت می شوند، هرگاه صلاحیت و مهارت و تجربه آنان مورد کارشناسی و تایید تربیت بدنی دانشگاه ذیربط قرار گرفت، دانشگاه می تواند نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید.
تبصره 3- در صورت ضرورت تربیت بدنی دانشگاه می تواند حداکثر از سه نفر به عنوان (سر مربی – مربی – کمک مربی) برای هر تیم استفاده نماید.
ماده 2) حق التعلیم مربیان عضو هیات علمی تربیت بدنی و کارشناسان تربیت بدنی، معادل آیین نامه پرداخت حق التدریس محاسبه می گردد.
ماده 3) میزان حق التعلیم مربیان اداری کارت مربیگری با احتساب ضریب ریالی 500 برای هر جلسه دو ساعته به شرح ذیل محاسبه می گردد که سالانه برابر ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت به ضریب مذکور اضافه می گردد.
الف- مربی درجه یک بین المللی 69-65 برابر ضریب ریالی
ب- مربی درجه دو بین المللی 64-60 برابر ضریب ریالی
ج- مربی درجه سه بین المللی 59-55 برابر ضریب ریالی
د- مربی درجه یک 54 - 50 برابر ضریب ریالی
و- مربی درجه دو 49- 45 برابر ضریب ریالی
ه - مربی درجه سه 44 -40  برابر ضریب ریالی
تبصره 1- رده تعلیمی افرادی که دارای عنوان قهرمانی و سوابق و تجارب ورزشی بوده و فاقد مدرک مربیگری می باشند پس از بررسی کمیته کارشناسی مشترک تربیت بدنی دانشگاه و اداره کل تربیت بدنی استان مربوطه تعیین می گردد.
تبصره 2- رده تعلیمی افرادی که دارای مدرک کاردانی تربیت بدنی می باشند معادل مربی درجه یک و افرادی که دارای دیپلم تربیت بدنی می باشند معادل مربی درجه دو می باشد.
تبصره 3- میزان جلسات مجاز برای پرداخت حق التعلیم مربیان ورزشی 3 الی 6 جلسه در هفته (12 -6 ساعت در هفته) می باشد.
تبصره 4- در زمان برگزاری اردوهای شبانه روزی علاوه بر میزان ساعات قرارداد، روزانه 4 ساعت بر میزان حق التعلیم افزوده خواهد شد.
تبصره 5- در مورد ورزش های فصلی نظیر اسکی، شنا و ... که به صورت روزانه تمام وقت در یک فصل خاص انجام می شود با موافقت معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه روزانه حداکثر تا 6ساعت حق التعلیم قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 4) این آیین نامه که مشتمل بر 4 ماده و 8 تبصره می باشد در جلسه مورخ   هیات علمی امنا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی به استناد بند (ل) ماده 7 قانون تشکیل هیات های امنا دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسات 181 و 183 مورخ 9 و 1367/12/23 شورای عالی انقلاب فرهنگی) به تصویب رسید و از تاریخ تصویب جایگزین آیین نامه های قبلی بوده و قابل اجرا می باشد.


مبنا: 
شورای عالی انقلاب فرهنگی

بازگشت به فهرست