برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

استخدام هیات علمی - جدول فوق العاده جذب

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت و امور دانشگاهی تیر ماه 1380
باز نویسی مجموعه قوانین و مقررات استخدامی اعضای هیات علمی 


جدول فوق العاده جذب اعضا هیات علمی

به استناد بند "ن" و "ی" ماده 7 قانون هیات های امنا دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسات 181، 183 مورخ 9 و 1367/12/23 شورای عالی انقلاب فرهنگی) مصوبه مشترک اجلاس مورخ 1379/6/3 هیات های امنا دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی مبنی بر اصلاح ضرایب فوق العاده جذب اعضا هیات علمی از تاریخ 1379/7/1 به شرح جداول پیوست و تبصره زیر تایید و ابلاغ می گردد.
تبصره – "از تاریخ اصلاح ضرایب فوق العاده جذب صرفا حقوق مرتبه و پایه و فوق العاده مخصوص مبنای محاسبه حق التدریس، حق التحقیق و محرومیت از مطب در کلیه مناطق می باشد."
کلیه مصوبات مغایر این اصلاحیه از تاریخ اجرا لغو می گردد بدیهی است پیش بینی اعتبار لازم قبل از هرگونه پرداختی ضروری می باشد.
اصلاحیه ضرایب فوق العاده جذب برای مراتب مختلف اعضای هیات علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی
جدول فوق العاده جذب اعضا هیات علمی
57590-2.jpg
جدول فوق العاده جذب اعضا هیات علمی
57590-4.jpg


مبنا: 
شورای عالی انقلاب فرهنگی

بازگشت به فهرست