برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

استخدام هیات علمی - تسهیلات ویژه اعضا هیات علمی ایثارگر

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت و امور دانشگاهی تیر ماه 1380
باز نویسی مجموعه قوانین و مقررات استخدامی اعضای هیات علمی 


تسهیلات ویژه اعضا هیات علمی ایثارگر

با توجه به امتیازات منظور شده برای ایثارگران مشمول قانون استخدام کشوری موارد زیر نیز در مورد اعضا هیات علمی ایثارگر به تصویب رسید.
1-    ترفیع پایه
تسهیلات ویژه اعضا هیات علمی ایثارگر

1-1    با توجه به اینکه مرتبه عضو هیات علمی یک شاخص صرفا علمی و مستقل از سابقه و سنوات خدمت است، ارتقا مرتبه این اعضا کماکان تابع مقررات آیین نامه ارتقا می باشد.
2-1- ترفیعات بعدی این اعضا مشمول مقررات آیین نامه ترفیع است.
2- ساعات خدمت موظف:
در مورد کسر ساعت خدمت جانبازان موضوع تصویب نامه شماره 4058 / ت 160 ه مورخ 70/5/6 هیات وزیران مقرر گردید گروه های آموزشی با توجه به توانایی جسمی عضو هیات علمی جانباز برنامه آموزشی آنان را تنظیم نمایند و کسر ساعات کار با توجه به جدول موضوع تصویب نامه فوق الاشاره از ساعات خدمت موظف هفتگی (40 ساعت خدمت هفتگی) کسر گردد.
3 – حق التدریس:
حق التدریس اعضای هیات علمی جانباز و آزاده به میزان 10% بیشتر از حق التدریس تعیین شده برای مرتبه علمی موضوع ماده 2 آیین نامه حق التدریس قابل پرداخت است.
در مورد مدرسین حق التدریسی که عضو هیات علمی نمی باشند حق التدریس آنان بر اساس ضریب تعیین شده برای درجه تحصیلی بالاتر موضوع ماده 2 آیین نامه حق التدریس قابل پرداخت است.
4- زمان و نحوه احتساب سوابق:
امتیازات پیش بینی شده حسب مورد از زمان تصویب و اجرای مقررات در مورد مشمولین قانون استخدام کشوری قابل اجرا می باشد و در هر مورد گواهی های صادره از ستاد رسیدگی به امور آزادگان، سپاه پاسداران، جهاد سازندگی و ستاد بازسازی مناطق جنگی حسب مورد ملاک عمل می باشد.
در مواردی که فردی قبل از عضویت در هیات علمی در جبهه خدمت نموده و به عنوان جانباز، آزاده و ایثارگر شناخته شده باشد از تاریخ تایید صلاحیت های علمی و عمومی و عضویت در هیات علمی می تواند از امتیازات موضوع این دستور العمل استفاده نماید و نسبت به قبل از آن مشمول مقررات مربوط به مشمولین قانون استخدام کشوری خواهد بود.


مبنا: 
وزارت
شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

بازگشت به فهرست