برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

جستجو:
 

قانون جديد سازمان نظام پزشکی مصوب 18/3/1382 مجلس شورای اسلامی

قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1374

قوانین مربوط به صدور گواهی های پزشکی

قوانین مربوط به مطب های پزشکی و دندان پزشکی

آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته

آیین نامه مریوط به فرم نسخه،تابلو و تبلیغات اعضای سازمان نظام پزشکی

جدول دروس علوم تخصصی جراحی دهان

جدول دروس علوم وابسته بیمارستانی جراحی دهان

جدول دروس علوم وابسته دانشکده‌ای جراحی دهان

جدول دروس علوم پایه اختصاصی جراحی دهان

جدول دروس علوم پایه مشترک جراحی دهان

جدول دروس علوم تخصصی رادیولوژی دندان

جدول دروس علوم وابسته بیمارستانی رادیولوژی دندان

جدول دروس علوم وابسته دانشکده ای رادیولوژی دندان

جدول دروس علوم پایه مشترک رادیولوژی دندان

جدول دروس علوم تخصصی پروتزهای دندانی

جدول دروس علوم وابسته پروتزهای دندانی

جدول دروس علوم پایه مشترک پروتزهای دندانی

جدول دروس علوم تخصصی پریودانتیکس

جدول دروس علوم وابسته بیمارستانی پریودانتیکس

جدول دروس علوم وابسته دانشکده‌ای پریودانتیکس

جدول دروس علوم پایه مشترک پریودانتیکس

جدول دروس علوم تخصصی دندان پزشکی کودکان

جدول دروس علوم وابسته بیمارستانی دندان پزشکی کودکان

جدول دروس علوم وابسته دانشکده‌ای دندان پزشکی کودکان

جدول دروس علوم پایه مشترک دندان پزشکی کودکان

جدول دروس علوم تخصصی پاتولوژی دهان

جدول دروس علوم وابسته بیمارستانی پاتولوژی دهان

جدول دروس علوم وابسته دانشکده‌ای پاتولوژی دهان

جدول دروس علوم پایه اختصاصی پاتولوژی دهان

جدول دروس علوم پایه مشترک پاتولوژی دهان

جدول دروس علوم وابسته ارتودانتیکس

جدول دروس علوم پایه اختصاصی ارتودانتیکس

جدول دروس علوم پایه مشترک ارتودانتیکس

جدول دروس علوم تخصصی بیماری‌های دهان

جدول دروس علوم وابسته بیمارستانی بیماری‌های دهان

جدول دروس علوم وابسته دانشکده‌ای بیماری‌های دهان

جدول دروس علوم پایه اختصاصی بیماری‌های دهان

جدول دروس علوم پایه مشترک بیماری‌های دهان

جدول دروس علوم تخصصی رشته اندودانتیکس

جدول دروس علوم وابسته رشته اندودانتیکس

جدول دروس علوم پایه مشترک رشته اندودانتیکس

جدول دروس علوم تخصصی دندان پزشکی اجتماعی

جدول دروس علوم وابسته دندان پزشکی اجتماعی

جدول دروس علوم پایه اختصاصی دندان پزشکی اجتماعی

راهنمای اخلاقی پژوهش های پزشکی

جدول دروس علوم پایه مشترک دندان پزشکی اجتماعی

جراحی دهان - مقایسه و مرور با قوانین نظام پزشکی

جراحی دهان - نمونه ای از یك رضایت نامه

جراحی دهان - خلاصه