برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

جستجو:
 

جراحی دهان - پزشکی از راه دور

جراحی دهان - درمان های هماهنگ و کنترل شده

جراحی دهان - تهدید به اقدام دعوی

جراحی دهان - مسائل معمول مورد دعوی

جراحی دهان - واگذاری بیمار

جراحی دهان - مشکلات کنترل بیمار

جراحی دهان - عوارض

جراحی دهان - ارجاع به دندان پزشک

جراحی دهان - پرونده و مدارک

جراحی دهان - رضایت نامه

جراحی دهان - اطلاعات بیمار

جراحی دهان - کاهش خطر یا ریسک

جراحی دهان - مفاهیم قانونی که بر مسؤولیت تأثیر گذار است

ملاحظات پزشکی قانونی

جدول دروس علوم پایه مشترک دندان پزشکی اجتماعی

بورس تحصیلی - جدول 2

بورس تحصیلی - جدول1

اساس نامه تعاونی - فصل هفتم

اساس نامه تعاونی - فصل ششم

اساس نامه تعاونی - فصل پنجم

اساس نامه تعاونی - فصل چهارم

اساس نامه تعاونی - فصل سوم

اساس نامه تعاونی - فصل دوم

اساس نامه تعاونی - فصل اول

اساسنامه شرکت تعاونی

راهنمای اخلاقی - پژوهش بر حیوانات

راهنمای اخلاقی - پژوهش های پیوند عضو و بافت

راهنمای اخلاقی - پژوهش بر گامت و جنین

راهنمای اخلاقی - پژوهش های ژنتیک

راهنمای اخلاقی - پژوهش بر گروه های خاص

راهنمای اخلاقی - کار آزمایی های بالینی

بورس تحصیلی - فرم 2

دستورالعمل اجرایی پایان نامه های دانشجویان دکتری

بورس تحصیلی - فرم 1

بورس تحصیلی به منظور ادامه تحصیل در دوره دکترای تخصصی

راهنمای پایان نامه - سوگندنامه

راهنمای پایان نامه - وظایف دانشجو

راهنمای پایان نامه - جلسه دفاع

راهنمای پایان نامه - هیأت داوران

راهنمای پایان نامه - آمادگی برای جلسه دفاع

راهنمای پایان نامه - شیوه نگارش

راهنمای پایان نامه - انتخاب واحد

راهنمای پایان نامه - استاد راهنما

راهنمای پایان نامه - انتخاب موضوع

راهنمای پایان نامه - انواع

راهنمای پایان نامه - اهداف

راهنمای پایان نامه - آئین نامه های آموزشی

راهنمای پایان نامه - مقدمه

راهنمای پایان نامه - پیش گفتار

راهنمای پایان نامه - مقدمه نويسنده