برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

جستجو:
 

استخدام هیات علمی - آیین نامه فرصت مطالعاتی

استخدام هیات علمی - قسمت 2- فصل 10

استخدام هیات علمی - قسمت 1- فصل 10

استخدام هیات علمی - فصل 9

استخدام هیات علمی - فصل 8

استخدام هیات علمی - پيوست 2 - فصل 7

استخدام هیات علمی - پيوست 1 - فصل 7

استخدام هیات علمی - فصل 7

استخدام هیات علمی - قسمت 4- فصل 6

استخدام هیات علمی - قسمت 3- فصل 6

استخدام هیات علمی - قسمت 2- فصل 6

استخدام هیات علمی - قسمت 1- فصل 6

استخدام هیات علمی - پيوست فصل 5

استخدام هیات علمی - فصل 5

استخدام هیات علمی - پيوست 4 - فصل 4

استخدام هیات علمی - پيوست 3 - فصل 4

استخدام هیات علمی - پيوست 2 - فصل 4

استخدام هیات علمی - آیین نامه اجرايی تبصره ماده 6

استخدام هیات علمی - آیین نامه اجرايی تبصره 1 - ماده 1

استخدام هیات علمی - پيوست 1 -فصل 4

استخدام هیات علمی - فصل 4

استخدام هیات علمی – فصل 3

استخدام هیات علمی – فصل 2

استخدام هیات علمی – پيوست 3- فصل 1

استخدام هیات علمی – پيوست 2- فصل 1

استخدام هیات علمی – پيوست 1- فصل 1

استخدام هیات علمی – فصل 1

منابع بوردهای تخصصی ارتودنسی

باز نویسی مجموعه قوانین و مقررات استخدامی اعضای هیات علمی

آیین نامه آموزشی دوره دكترای عمومی دندان پزشكی

آیین نامه مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

دوره تخصصی سلامت دهان و دندان پزشكی اجتماعی