برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

استخدام هیات علمی - بند الف تبصره 36 قانون بودجه 1358 کل کشور

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت و امور دانشگاهی تیر ماه 1380
باز نویسی مجموعه قوانین و مقررات استخدامی اعضای هیات علمی


بند الف تبصره 36 قانون بودجه 1358 کل کشور

الف- از اول شهریور ماه 1358 قوانین و مقررات استخدامی کادر آموزشی و هیات علمی دانشگاه تهران درباره کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (اعم از دولتی و یا غیر دولتی) که نام آن ها دراین قانون در ردیف دستگاه های دولتی درج شده است اجرا می شود و مقررات استخدامی مغایر با آن لغو می گردد.


مبنا: 
وزارت

بازگشت به فهرست