برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

وظایف هیأت علمی - خدمات درمانی

وظایف و اختیارات اعضاء هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
خدمات درمانی (مراقبت از بیماران) Patient care
اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی در کم ترین نقش خود ناظران آگاه و ارزیابان دقیق روند آموزش هستند. عمل کرد دانش آموختگان تا حد زیادی به کمیت و کیفیت عملکرد اساتید وابسته است. در کنار امر مهم کلیدی آموزش نکته ظریف و حساس نقش بالینی و یا خدمات درمانی (بستری- سرپایی) یک عضو هیأت علمی بالینی نمایان و قابل توجه است.
در سیستم امروزی ما که مراکز دانشگاهی کشور اکثراً به سیستم ارجاعات بیماران مجهز و بیمارستان ها، کلینیک های تخصصی و مراکز آزمایشگاهی- پاتولوژی به طور گسترده ای از نظر خدمات روانی مناطق کشور را پوشش می دهند، نقش اعضای هیأت علمی بالینی پر رنگ و قابل ارزشیابی می گردد.
کمیته بررسی و تعیین وظایف و اختیارات اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بعد از مطالعات و بررسی های همه جانبه عمده خدمات بالینی یک عضو هیأت علمی را این چنین تدوین نموده اند.
4-1- ارائه خدمات درمانی- آزمایشگاهی (پاراکلینیکی) به بیماران بستری و سرپایی
4-2- برنامه های انکالی
4-3- بررسی پرونده های پزشکی بخش:
Chart reviews
Card index reviews

4-1- ارائه خدمات درمانی- پاراکلینیکی (مراقبت از بیماران):
شامل:
4-1-1- راند بیماران
4-1-2- حضور بر بالین بیمار در بخش فوریت های پزشکی
4-1-3- حضور در اطاق عمل (جراح- بیهوشی) "مستقیم و غیر مستقیم"
4-1-4- ویزیت های قبل از عمل جراحی
4-1-5- ویزیت های بعد از عمل جراحی
4-1-6- حضور در برنامه گزارش صبحگاهی
4-1-7- حضور در مشاوره های پزشکی
4-1-8- رادیولوژی
4-1-9- رادیو تراپی
4-1-10- آزمایشگاه
4-1-11- کلینیک های سرپایی
4-1-12- Cath.lab
4-1-13- اندوسکوپی ها
4-1-14- اکوکاردیوگرافی
4-1-15-پروسیجر های سرپایی

4-2- آنکالی عضو هیأت علمی:
برنامه های آنکالی اعضای هیأت علمی بالینی با توجه به نیاز گروه آموزشی مربوطه و نظر مدیر گروه آموزشی تعیین می گردد که شامل:
4-2-1- آنکالی گروه جراحی
4-2-2- آنکالی گروه بیهوشی
4-2-3- آنکالی گروه داخلی
4-2-4- آنکالی گروه کودکان
4-2-5- آنکالی گروه پاتولوژی
4-2-6- آنکالی گروه رادیولوژی
4-2-7- آنکالی گروه رادیوتراپی
4-2-8- آنکالی گروه زنان و زایمان
4-2-9- آناکالی گروه چشم
4-2-10- آنکالی گروه گوش و حلق و بینی می باشد.

4-3- بررسی پرونده های پزشکی بخش
Chart reviews
Card index reviews
حال بعد از تعیین عمده وظایف درمانی یک عضو هیأت علمی بالینی، برای به دست آوردن استانداردها و مدون نمودن شاخص ها بایستی با توجه به ماهیت فعالیت و گروه آموزشی به موارد ذیل اشاره کرد:

4- الف- کیفیت ها:
4- الف- الف- رضایتمندی بیماران
4- الف- ب- متوسط تخت روز بیماران بستری
4- الف- ج- مرگ و میر غیر منتظره
4- الف- د- رعایت اخلاق حرفه ای
4- الف- و- رعایت مقررات، حقوق و خدمت بیماران
4- الف- ه- حسن شهرت
4- الف- ی- مهارت عملی

4- ب- کمیت ها:
4- ب- الف- در دسترس بودن (برنامه آنکالی- فوریت های پزشکی- مشاوره های پزشکی- پاراکلینیکی)
4- ب- ب- تناسب تعداد بیماران با زمان اختصاص یافته و امکانات
4- ب- ج- درآمد زایی- مولد بودن برای دانشگاه (با توجه به ماهیت و فعالیت رشته مربوطه)
4- ب- د- حضور فیزیکی بر اساس برنامه تنظیمی توسط مدیر گروه
4- ب- و- میانگین تعداد روز های فعالیت بالینی در هر هفته ( ماه، سال) بر میانگین تعداد روزهای كاری در هر هفته ( ماه، سال)
4- ب- ه- میانگین تعداد ویزیت های بخش در زمان هر ویزیت بر کل تعداد ساعت های کاری مورد انتظار در هر سال
4- ب- ی- تعداد متوسط ساعات اختصاص یافته به فعالیت بالینی در هر هفته (ماه، سال) بر کل تعداد ساعت های کاری در هر هفته (ماه، سال)
4- ب- ع- میانگین تعداد جلسات درمانگاه در هفته بر کل تعداد جلسات درمانگاه در هفته که معادل تلاش 100٪ در نظر گرفته می شود
4- ب- ن- میانگین تعداد جلسات کاری بالینی در هر هفته (ماه، سال) بر کل تعداد جلسات کاری در هر هفته (ماه، سال)
4- ب- ل- میانگین تعداد ماه های مختلف در تلاش بالینی بر 12 ماه


بازگشت به فهرست