برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

وظایف هیأت علمی - مدیریت و رهبری

وظایف و اختیارات اعضاء هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
مدیریت و رهبری Institutional administration
از وظایف مهم، کاربردی و قابل بحث یک عضو هیأت علمی نقش مدیریت و رهبری آن می باشد. بدیهی است امروزه به دنبال پیشرفت روند برنامه ریزی ها و مدیریت ها که پویایی خاص خود را می طلبد و در کنار آن مدیریت استراتژیک را در مد نظرقرار می دهد بتوان به دنبال مدیریتی بود که شامل تصمیمات و فعالیت های یک پارچه در جهت توسعه استراتژی ها مؤثر، اجرا و کنترل و ارزیابی نتایج آن باشیم که از ویژگی های مدیریت استراتژیک می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

•    مدیریت استراتژیک ویژگی هایی را که مدیریت کلی دارا است، در بر می گیرد.
•    مدیریت استراتژیک یک وظیفه بلند پایه و مهم است.
•    مدیریت استراتژیک اهداف مؤسسه آموزشی را با منافع جامعه به صورت یکپارچه می نگرد.
•    مدیریت استراتژیک مسائل عمده سازمانی را حل می کند.
•    مدیریت استراتژیک عمل کرد سازمانی را بهبود می بخشد.
•    مدیریت استراتژیک با اوضاع و احوالی که به سرعت دست خوش تغییر می شوند به روش کار ساز برخورد می کند.
•    مدیریت استراتژیک معطوف به آینده و هدف های بلند سازمانی است.

مسلماً از نیرو هایی که بتوان به صورت عملیاتی و توان بالا در برنامه ریزی استراتژیک یک مؤسسه آموزشی استفاده کرد اعضای هیأت علمی می باشند زیرا یک عضو هیأت علمی دانشگاه می تواند:
الف- درک و شناخت دقیق و جامعی از محیط بیرونی و عواملی که به نوعی فعالیت های مؤسسه آموزشی را تحت تأثیر قرار می دهد به دست آورد.
ب- توانایی تدوین استراتژی مناسب برای تلاش آتی مؤسسه در راستای تحقق اهداف آن کسب کند.
ج- به صورت استراتژیک قابلیت تبدیل استراتژی ها انتخابی به فعالیت های جاری مؤسسه را انجام دهد.
د- توان استفاده از پایش و در نهایت ارزیابی استراتژیک فعالیت های انجام شده را در یک دوره معین را دارد.
به طور خلاصه در مدیریت استراتژیک می توان توانمندی های داخلی را به فرصت های موجود متصل کرده، نقاط ضعف خود با بهره گیری از فرصت ها به نقاط قوت تبدیل کرده و با مجموعه توانمندی های خود می تواند تهدید ها را کنترل و یا آن ها را به فرصت ها تبدیل کرد.
در اینجا به صورت اجمالی عمده نقش مدیریتی اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور را می توان این چنین برشمرد:
5-1- مشارکت در رهبری دانشگاه (برنامه، گروه، دانشکده، دانشگاه و وزارتخانه)
5-2- مشارکت در برنامه ریزی های اجرایی
5-3- مشارکت در مدیریت اجرایی و پرسنلی


بازگشت به فهرست