برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

وظایف هیأت علمی - فعالیت های خارج از دانشکده

وظایف و اختیارات اعضاء هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
فعالیت های خارج از دانشکده Professional out reach
اگر بتوان خدمات و رسالت اعضای هیأت علمی را به 2 شکل مستقیم و غیر مستقیم تعیین نمود، از فعالیت های غیر مستقیم افراد، می توان فعالیت های حرفه ای خارج از دانشگاه و فعالیت های فردی و اجتماعی را ذکر کرد:
خدمات غیر مستقیم: اغلب برای خدمات غیر مستقیم اصطلاح سرویس یا خدمات را به کار می برند. این خدمات غیر مستقیم معمولاً در ارتباط با تخصص و شغل فرد یا انتظاری که از او می رود می تواند باشد یا این که ارتباط مشخصی با این موضوع ندارد. مشارکت در خدمات غیر مستقیم معمولاً نسبت به آموزش، پژوهش و دیگر وظایف و اختیارات اعضای هیأت علمی توجه کمتری می شود یا این که گاه به عنوان وظیفه یا رسالت افراد قلمداد نمی گردد. که در این رابطه بعد از بررسی متعدد و قابل توجه توسط صاحب نظران امر آموزش پزشکی ما به این نتیجه رسیدیم که خدمات مذکور می تواند به شکل جدی مورد توجه و در عین حال مورد بحث قرار گیرد.
در اینجا دو گروه از خدمات غیر مستقیم یا همان سرویس را ذکر می کنیم:
1- ارائه خدمات غیر مستقیم به مؤسسه آموزشی
2- ارائه خدمات غیر مستقیم در جهت فعالیت های حرفه ای خارج از دانشگاه

6-1- خدمات غیر مستقیم (سرویس) به مؤسسه آموزشی:
سرویس به مؤسسه یا خدمات به آن می تواند شامل کمک و یاری به گروه و بخش آموزشی، به دانشکده و به دانشگاه به عنوان یک مجموعه باشد تعدادی از این فعالیت ها در ارتباط با مسیر های اداره کردن دانشگاه و تعدادی منشأ از رسم و عرف دارد که افراد بایستی با ایجاد استاندارد ها هم برای خودشان و هم برای دانشجویانشان اجرا نمایند. در نتیجه خدمات دانشگاهی شامل طیف وسیعی از فعالیت هایی که از ایجاد و اجرا سیاست های مؤسسه آموزشی در هر سطح می گردد.

6-2- خدمات غیر مستقیم (سرویس) در جهت فعالیت های حرفه ای خارج از دانشگاه:
خدمات حرفه ای که خارج از محیط دانشگاه و در کمک به وظایف و شغل افراد انجام می گیرد، خدمات حرفه ای خارج از دانشگاه نام دارد. آن ها می توانند شامل مشارکت در انجمن ها و گروه های حرفه ای (مشارکت در انجمن های علمی تخصصی)، ارائه خدمات مشاوره علمی تخصصی به جامعه، عضویت در کمیته های تخصصی و یا شرکت در گردهمایی ها می تواند باشد و به عبارتی می توان سرویس اعضای هیأت علمی دانشگاه را به شکل ذیل تدوین نمود:
6-2-الف- مشارکت در انجمن ها و گروه های حرفه ای
6-2-ب- مشارکت در ارائه خدمات عمومی
6-2-ج- ارائه خدمات مشاوره علمی تخصصی به جامعه
6-2-د- شرکت در کمیته های تخصصی
6-2-ه- برپایی یا شرکت در گردهمایی ها


بازگشت به فهرست