برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

وظایف هیأت علمی - فعالیت های فردی اجتماعی

وظایف و اختیارات اعضاء هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
فعالیت های فردی اجتماعی Citizenship
خدمات اجتماعی شامل به کار گیری دانش و معرفت به دست آمده از آموزش و تحقیق در جهت سود و برای افراد و گروه هایی که به طور مستقیم خدمات نمی گیرند می باشد. ممکن است خدمات و فعالیت های اجتماعی به افراد، کمیته ها، سازمان ها، اجتماعات و گروه های اجتماعی ارائه داده شود. این خدمات می تواند هم به فرم شرکت دادن اطلاعات و دانش و هم به شکل استفاده از دانش در جهت حل مشکلات باشد. اعضای هیأت علمی که به طور مستقیم درگیر فعالیت های خارج می باشند، تماس و ارتباط تقویت شده ای با جامعه و مدیران به دست آورند، آنان قدرت ارزیابی، برنامه ریزی، مشاوره و کمک های تکنیکال را کسب می کنند.
لازمه تأثیرات مهم، خدمات اجتماعی- فردی تخصص در کسب موضوع مناسب، سطح دانش، توانایی سازمان ها، قدرت نوشتاری و مهارت کلامی در ارتباطات دارد. مطمئناً برای خدمات فردی و مدنی به کارگیری ارزیابی و ارزشیابی به سادگی میسر نمی باشد. که عموماً به شکل مشارکت شخصی به عنوان یک شهروند نشان داده می شود که ممکن است مستقیماً در حکومت، خدمات مذهبی، فعالیت های نوع دوستانه و گروه های جامعه نقش گیرد. این جریانات و فعالیت های افراد با استفاده از وقت و زمان شخصی معنا و نقش می گیرد.
از دیگر خدمات مدنی یک عضو هیأت علمی در شکل یک شهروند مؤثر تجلی می یابد که دانشگاه به دانشگاهی نیاز دارد که به طور مؤثر عمل کند و واحد ها ممکن است این امورات را به عنوان قسمتی از موفقیت ها مورد ارزیابی قرار دهند. تعدادی از اعضای هیأت علمی به طور هماهنگ و هارمونیک و با حسن نیت، درون بخش یا واحد و با همکارانش عمل می کنند یا به طور کلی همراه اهداف مشترک مؤسسه می باشند. دیگر افراد ممکن است رفتاری دیگر پیشه گیرند که می تواند برای بخش و گروه یک نتیجه مخرب در بر داشته باشد.
در این جا لازم است گوشه ای از رفتار ها و فعالیت های مدنی- فردی اعضای هیأت علمی را در شکل ذیل ببینیم:

•    مشارکت و حمایت از اهداف کلی دانشگاه
•    ایجاد و ارتقاء روابط اجتماعی مناسب در دانشگاه
•    ابراز تمایل عملی به کار گروهی
•    وقت شناسی و حضور به موقع


بازگشت به فهرست