برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

وظایف هیأت علمی - روش پیشنهادی

وظایف و اختیارات اعضاء هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
روش پیشنهادی
با در نظر گرفتن آنچه که تا کنون گفته شد و با توجه به نتیجه بررسی روش های ارزیابی ده ها دانشکده دندان پزشکی در داخل و خارج از کشور و نظر به محدودیت های موجود در دانشکده های پزشکی سراسر کشور و نبود سیستم های متمرکز جمع آوری اطلاعات و ضعف در کارشناسی آموزشی به نظر این گروه مدل زیر شاید بتواند مبنایی برای تدوین نظام ارزیابی اساتید در دانشکده های پزشکی کشور در مقطع فعلی باشد.
تأکید می شود این مدل الزاماً بهترین مدل نیست و تا زمانی که به صورت آزمایشی مورد تجربه قرار نگیرد نمی توان از کارآیی آن در کشورمان اطمینان داشت.
 مراحل کار در این مدل به شرح زیر هستند:

الف- تعیین شرح وظایف عضو هیأت علمی
وظایف سالانه عضو هیأت علمی طی جلسه ای با مدیر گروه آموزشی تعیین می گردد. مبنای این در جلسه تفاهم است اما در صورت عدم تفاهم، نظر مدیر گروه قطعی خواهد بود. در تعیین شرح وظایف عضو هیأت علمی موارد زیر مدنظر خواهد بود:
1.    طیف گسترده وظایف عضو هیأت علمی در هفت ردۀ آموزشی، تحقیق، مشاوره، توسعه فردی، فعالیت های اجرایی و مدیریتی، فعالیت های تخصصی، فعالیت های مدنی
2.    نیاز های فردی عضو هیأت علمی در زمینه توسعه توانمندی های فردی هم به عنوان یک معلم و هم به عنوان یک متخصص با توجه به رشته مربوطه
3.    نیاز های دانشکده با توجه به رسالت هایی که دانشکده بر عهده دارد.
4.    تعداد دانشجویانی که در سال تحصیلی به گروه آموزشی معرفی شده اند.
5.    تعداد واحد هایی که توسط گروه آموزشی تدریس می شود شامل: نظری، عملی و بالینی
6.    در نظر گرفتن روش تدریس در هر یک از واحد هایی که آموزش داده خواهد شد و تعداد مناسب دانشجو در هر گروه آموزش گیرنده
7.    ضرورت تعادل بین وظایف محوله برای هر عضو هیأت علمی در مقایسه با دیگران و برای خودش با توجه به مسؤولیت های خانوادگی و نوع استخدام و ساعات کار موظف.
در این جلسه مشخص خواهد شد چه میزان از اوقات عضو هیأت علمی صرف هر یک از فعالیت های هفت گانه فوق خواهد گردید. و نوع مسؤولیت ها در خصوص آموزش، خدمات درمانی دقیقاً مشخص خواهند گردید.

ب- جمع آوری مستندات
در طی سال تحصیلی عضو هیأت علمی اقدام به جمع آوری مستندات برای انجام فعالیت ها در هر یک از حیطه های هفتگانه خواهد کرد. این مستندات می تواند شامل موارد زیر باشد اما منحصر به این ها نیست و لازم هم نیست که همه اساتید همه این مستندات را ارائه کنند.

1. آموزش

•    لیست و ساعات دروس تئوری، عملی و بالینی شامل بیمارستانی- درمانگاهی که توسط وی تدریس شده با ذکر نوع روش آموزشی و تعداد دانشجویان و ارزیابی به گواهی مدیر گروه مربوطه
•    فرم ارزیابی دانشجویان از نحوه تدریس استاد همراه با جمع بندی برای هر درس
•    جزوات آموزشی که برای هر درس تهیه شده است.
•    مستنداتی که حاکی از دستیابی دانشجویان به اهداف آموزشی اعلام شده درس مربوطه باشد.
•    لیست و شرح دروسی که توسط عضو هیأت علمی مورد بازنگری قرار گرفته و تدریس آن ها تغییر کرده است
•    مستنداتی که حاکی از در دسترس بودن استاد برای دانشجویان در طول دوره آموزشی برای پاسخ گویی به سؤالات آن ها می باشد.
•    نوار های آموزشی صوتی یا تصویری یا لوح های فشرده آموزشی
•    فعالیت های تحقیقاتی دانشجویان در چهارچوب درس تدریس شده که زیر نظر عضو هیأت علمی انجام شده اند.
•    لیست ساعات و عناوین تدریس شده در دوره های آموزش مداوم همراه با ذکر روش آموزشی
•    نتایج ارزیابی ناظران از روش تدریس این ناظران

می توانند از طرف معاونت آموزشی دانشگاه یا دانشکده یا مدیر گروه و با هماهنگی و پرهیز از تکرار تعیین گردند.
تعداد و عناوین و مقاطع تحصیلی پایان نامه هایی که تحت سرپرستی عضو هیأت علمی در مقطع زمانی یک سال که به پایان رسیده و یا در دست اجرا می باشند.
گزارش فعالیت های مشاوره ای برای دانشجویان
ساعات حضور در برنامه های آموزشی گروه (ژورنال کلاب، گزارش صبحگاهی- گراند گراند)

2. پژوهش

•    تعداد و عنوان مقالات چاپ شده در مجلات پزشکی با ذکر نوع مجله (داخلی- بین المللی فهرست شده، بین المللی یا فهرست نشده) همراه با کپی مقاله
•    تعداد و عنوان خلاصه مقالات ارائه شده در مجامع بین المللی داخلی و خارجی همراه با کپی
•    کتاب یا فصل و کتاب تألیف یا تدوین شده توسط عضو هیأت علمی
•    طرح های پژوهشی مصوب در حال اجرا با ذکر درصد تقریبی پیشرفت و میزان اوقاتی که صرف آن ها در طی یک سال شده است.
•    اختراعات و اکتشافات همراه با گواهی تٱ یید آن

3. فعالیت های اجرایی و مدیریتی

•    احکام مسؤولیت هایی که در گروه آموزشی یا دانشکده یا دانشگاه بر عهده دارد.
•    ساعاتی که عضو هیأت علمی در هر هفته صرف فعالیت های اجرایی نموده است به گواهی مسؤول وی

5.    توسعه فردی

•    گواهی شرکت در کلاس ها یا کارگاه های آموزشی یا دوره های آموزشی مداوم
•    ساعاتی که در هر هفته عضو هیأت علمی صرف مطالعه در رشته تخصصی مربوط خود نموده است.

6.    فعالیت های خدماتی

تعداد ماه های راند آموزشی با اعلام ساعات راند در هر ماه طبق گواهی مدیر گروه
تعداد کشیک ماهیانه در هر ماه طبق گواهی مدیر گروه
تعداد روز درمانگاه همراه با ساعات آن در هر جلسه (آموزشی و غیر آموزشی تفکیک شود) طبق گواهی مدیر بیمارستان مربوطه
تعداد روز پراسیجور همراه با ساعات آن در هر جلسه طبق گواهی مدیر بیمارستان مربوطه (آموزشی یا غیر آموزشی تفکیک شود)
ساعات حضور در فعالیت های درمانی خارج از دانشگاه که جنبه انتفاعی ندارند. نظیر درمانگاه های خیریه

7.    فعالیت های تخصصی

عضویت در مجامع پزشکی تخصصی کشوری و بین المللی و ساعات فعالیت در هر یک از این مجامع به تایید آن مجمع
تعداد و ساعات سخنرانی های عمومی در زمینه های پزشکی و تخصصی در صدا و سیما
لیست مقالات منتشر شده در نشریات عمومی و روزنامه ها در رابطه با موضوعات پزشکی

ج- بررسی مستندات

در خرداد ماه یا تیر ماه هر عضو هیأت علمی مستندات خود را به مدیر گروه تحویل می دهد. مدیر گروه مسؤولیت بررسی این مستندات را دارد. در گروه های بزرگ می توان این مسؤولیت را بر عهده یک شورای 3 تا 5 نفره که با انتخاب اکثریت اعضای گروه آموزشی مربوطه تعیین می شوند گذاشت رئیس این شورا را مدیر گروه آموزشی یا معاونت وی بر عهده دارند. این شورا نسبت به امتیاز بندی مستندات اقدام خواهد کرد. اساس این امتیاز بندی باید قبلاً به تصویب اکثریت گروه آموزشی مربوطه رسیده باشد. به پیوست یک نمونه از نحوه امتیاز بندی مستندات ارائه می شود در امتیاز بندی باید توجه داشت هیچ عضو آموزشی با دیگری مقایسه نمی شود. بلکه هر کس بر اساس شرح وظایفی که قبلاً به وی اعلام شده و بر اساس گزارش های خود امتیاز می گیرد. این امر در باعث می شود تا حقوق اکثریت در قبال ستاره های علمی پایمال نگردد.
در این امتیاز ضریب آموزشی هر عضو هیأت علمی را نیز تعیین می کنند این ضریب می بایست برای هر فرد که به نحوه محاسبه آن در ضمایم اشاره شده است.

د- نتایج این امتیاز بندی

ظرف یک ماه از تاریخ وصول توسط مدیر گروه به عضو هیأت علمی طی یک جلسه 2 نفره اعلام می شود. در گروه هایی که مسؤولیت بررسی مستندات بر عهده کمیته منتخب گذاشته شده، این کمیته نتایج را به مدیر گروه اعلام می کند و مدیر گروه پس از بررسی گزارش کمیته و حک و اصلاح لازم نتیجه را به اطلاع عضو هیأت علمی می رساند.
در این جلسه عضو هیأت علمی چنان چه نتیجه امتیاز بندی را قبول داشت با امضای صورت جلسه مربوطه، نتایج امتیاز بندی را صحه می گذارد. در صورتی که در خصوص امتیاز بندی اعتراض داشت اعتراض خود را کتباً اعلام می کند.
در دانشگاه هایی که مسؤول بررسی مستندات کمیته منتخب بوده یک نفر از کمیته منتخب به انتخاب مدیر گروه یک نفر از طرف رئیس دانشکده و یک نفر عضو هیأت علمی همان گروه آموزشی که عضو هیأت علمی معترض در آن عضو است به اتخاب عضو هیأت علمی مسؤولیت رسیدگی به اعتراض را بر عهده دارند و تصمیم این کمیته قطعی خواهد بود در دانشگاه هایی که مسؤول بررسی مستندات مدیر گروه آموزشی بوده، خود وی نیز در این کمیته حضور خواهند داشت.


بازگشت به فهرست