برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

وظایف هیأت علمی - ضمیمه دوم

وظایف و اختیارات اعضاء هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
ضمیمه دوم
ارزشیابی آموزشی
جدول زیر به عنوان پیشنهادی جهت ارزشیابی آموزش اعلام می شود   
در بین 5 فاکتور اندازه گیری شده در ضمن ارزشیابی آموزشی به عامل اول و دوم ضریب 3 تعلق خواهد گرفت

* امتیاز بندی کیفیت تدریس با در نظر گرفتن مستندات زیر و بر اساس استاندارد هایی که در هر گروه برای همان گروه آموزش تعریف شده است. توسط مدیر گرو ه یا کمیته منتخب ارزیابی می شود:
گزارش ناظران که از سوی گروه، دانشکده یا دانشگاه کیفیت تدریس را بررسی کرده اند.
جمع بندی نظر خواهی از دانشجویان و دستیاران با تأکید بر محتوا و روش تدریس برای ساعات تدریس.
ارائه طرح درس برای ساعاتی که تدریس داشته اند.

** کمیته تدریس بر اساس ضریب کمی آموزش با توجه به ضمیمه شماره یک محاسبه می شود


بازگشت به فهرست