برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

وظایف هیأت علمی - منابع

وظایف و اختیارات اعضاء هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
منابع
سیف علی اکبر . ارزیابی دانشجویان از استادان تا چه اندازه می توان به آن اعتماد کرد؟ مجله پژوهش های روانشناختی سال 1370، دوره اول شماره 1 و 2 صفحه 12 تا 14

امان الله صفری . کلیاتی درباره ارزشیابی و کاربرد آن در تصمیم گیری
 
سیف علی اکبر . روش های اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی تهران، نشر دوران

نوری آرزومانی، محمد نیایی، امیر مازیار، همایونی زنده، رامین، ارزشیابی استاد، دبیرخانه شورای نظارت بر ارزشیابی و گزینش دانشگاه های علوم پزشکی سال 1380

Bland CJ wersal L vanalay W jecott W evaluating faculty performance : a systematically designed & assessed approach. Acad med 2002: 7:8

Shadish W. presidential address:
Evaluation theory is who we are American journal o f
Evaluation 1998: 19: 1-19


بازگشت به فهرست