برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

آئین نامه ارتقاء اعضاء هیٱت علمی

آئین نامه ارتقاء اعضاء هیٱت علمی دانشگاه ها، مؤسسات آموزس عالی و مؤسسات پژوهشی گروه پزشکی

قسمت اول- نحوه ارتقاء

ارتقاء اعضاء هیٱت علمی دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی گروه پزشکی با توجه به میزان فعالیت آن ها در زمینه های، آموزشی، پژوهشی، تٱلیف و ترجمه، امور اجرایی آموزشی پژوهشی، خدمات فرهنگی، مشاوره ای تخصصی و خدمات بهداشتی درمانی بر اساس مفاد این آئین نامه و آئین نامه اجرایی ارتقاء اعضاء هیٱت علمی امکان پذیر خواهد بود.

ماده 1- فعالیت آموزشی اعضاء هیٱت علمی به پیشنهاد دانشکده یا مؤسسه آموزش عالی مربوط و با تصویب هیٱت ممیزه به ترتیب زیر ارزیابی و برای آنان امتیاز تعیین می شود.

10-1- کیفیت تدریس:
 امتیاز کیفیت تدریس از صفر تا 20امتیاز می باشد. ارزیابی این فعالیت باید به صورت مستمر توسط معاونت های آموزشی دانشگاه ها یا مؤسسه علمی طبق این آئین نامه و با رعایت آئین نامه اجرایی ارزیابی کیفیت آموزشی اعضاء هیٱت علمی که توسط معاونت آموزشی و امور دانشگاهی ابلاغ خواهد شد، بررسی گردد. در این بررسی از نحوه آموزش و کار عضو هیٱت علمی با نظر خواهی از مسئولین، همکاران، دانشجویان و نظایر آن کسب اطلاع گردیده و در آخر هر ترم تحصیلی امتیاز کسب شده در پرونده عضو هیٱت علمی مربوط، ضبط می گردد. در زمان ارتقاء میانگین امتیازات کسب شده در ترم های مختلف محاسبه می گردد.

تبصره: برای اعضاء هیٱت علمی پژوهشی حداکثر امتیاز کیفیت تدریس 5 می باشد.

20-1- کمیت تدریس:
کمیت تدریس حداکثر 6 امتیاز برای هر ترم می باشد. برای هر واحد درسی یا معادل آن با امتیاز یک دوم محاسبه می گردد.

تبصره 1: اگر عضو هیٱت علمی در یک ترم تحصیلی یک درس را در چند کلاس به طور مکرر تدریس نماید، امتیاز کسب شده برای اولین کلاس با ضریب 1 و برای کلاس های تکراری با ضریب یک دوم  منظور خواهد شد.

تبصره 2: تدریس هر درس که برای اولین بار توسط یک عضو هیٱت علمی ارائه می شود با ضریب یک و یک دوم محاسبه می گردد.

تبصره 3: اگر چند مدرس یک درس مشترک را در یک کلاس تدریس نمایند تعداد امتیاز آن درس به تعداد مدرسین به میزان مشارکت در تدریس تقسیم می شود.
 
تبصره 4: حداقل 50٪ از امتیازات کسب شده در دروس بالینی از آموزش سریالی در درمانگاه ها و عرصه های آموزش جامعه نگر کسب شود در غیر این صورت حداکثر 50٪ از امتیازات منظور خواهد شد.

تبصره 5: به دروسی که حق التدریس پرداخت می شود امتیازی معادل نصف امتیاز تدریس موظف تعلق می گیرد. ولی مجموع امتیازات کسب شده از دروس موظف و حق التدریسی در هر ترم تحصیلی مطابق بند 2-1 از 6 امتیاز بیش تر نخواهد شد، مشروط به این که حداقل دو سوم امتیاز از تدریس موظف کسب شود.

تبصره 6: حداکثر امتیاز کمیت تدریس در هر ترم تحصیلی برای اعضاء هیٱت علمی پژوهشی که به امر تدریس نیز اشتغال دارند یک و یک دوم امتیاز می باشد.

3-1- راه اندازی آزمایشگاه یا کارگاه:
ایجاد (طرح و راه اندازی) آزمایشگاه یا کارگاه آموزشی و یا پژوهشی و یا بخش بهداشتی، درمانی و بالینی جدید که در آن واحد موجود نبوده با دستور العمل های لازم برای تدریس که از طرف شورای گروه تٱیید شده باشد در هر مورد دارای صفر تا 5 امتیاز می باشد (حداکثر 10 امتیاز).
4-1- ایجاد (طرح، برنامه ریزی و راه اندازی) یک آزمایش با اهمیت و جالب یا درس کارگاهی با دستور العمل لازم که در آن واحد موجود نبوده و از طرف شورای گروه تٱیید شده باشد تا یک چهارم امتیاز دارد مشروط بر این که از بند 3-1 امتیازی کسب نکرده باشد.

تبصره: اگر چند نفر همکار در موضوع بند های 3-1 و 4-1 فعالیت کرده باشند امتیاز مربوطه به تعداد نفرات و به میزان مشارکت تقسیم می شود.

5-1- راهنمایی پایان نامه های دوره های بالاتر از کارشناسی
که به نتیجه کامل رسیده باشد بر حسب نوع و کیفیت کار دارای امتیازاتی به شرح زیر می باشد:
هر پایان نامه دکترای عمومی گروه پزشکی تا 5/1 امتیاز، هر پایان نامه دوره کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) و دارو سازی تا 3 امتیاز، هر پایان نامه دوره های تخصصی تا 3 امتیاز، هر پایان    (P.H.D)نامه فوق تخصصی تا 5 امتیاز و هر پایان نامه دکترا
 تا 8 امتیاز.

تبصره 1: حداکثر سقف امتیازات پایان نامه ها مجموعاً 20امتیاز می باشد.

تبصره 2: در صورتی که راهنمایی پایان نامه موضوع بند 5-1 تحت راهنمایی چند عضو هیٱت علمی انجام شده باشد امتیاز مربوط به نسبت میزان مشارکت که توسط آنان اعلام خواهد شد تعیین می گردد.

تبصره 3: به استاد راهنما (یا راهنما ها) امتیاز کامل و به استاد مشاور یا مشاوران پایان نامه های مذکور در بند 5-1 معادل 30٪ (به نسبت مساوی) امتیاز کل پایان نامه تعلق می گیرد.

ماده 2- فعالیت های پژوهشی:
فعالیت پژوهشی اعضاء هیٱت علمی با توجه به نتایجی که از آن، خاصه در رابطه با رفع مشکلات و مسائل مورد ابتلای کشور به دست می آید اعم از این که به صورت اختراع و یا اکتشاف ثبت شده، چاپ کتاب، مقاله و یا گزارش های علمی و فنی باشد با پیشنهاد دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی یا مؤسسه پژوهشی مربوط و با تصویب هیٱت ممیزه دانشگاه ها یا هیٱت ممیزه مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به ترتیبی که در این ماده ارائه می گردد ارزیابی خواهد شد.
در کلیه موارد مربوط به این ماده چنانچه فعالیتی توسط چند نفر انجام شده باشد امتیاز اولیه آن فعالیت بر اساس مواد این آئین نامه تعیین و سپس در ضریبی که در جدول شمره یک (ضریب مربوط به نفرات) آمده است ضرب و حاصل آن که امتیاز نهایی است برای هر نفر به نسبت فعالیت آنان که توسط خودشان اعلام خواهد شد محاسبه می گردد و در غیر این صورت سهم هر نفر بر اساس سهم تعیین شده در ستون سوم جدول شماره یک بر مبنای امتیاز اولیه تعیین و محاسبه می شود.
تبصره 1: چنانچه فعالیتی از یکی از بند های ماده 2 امتیاز کسب نماید همان فعالیت مجدداً نمی تواند از سایر بند های همین ماده و یا ماده یک کسب امتیاز نماید (فقط چنانچه مقاله ای از یک پایان نامه حاصل شود، به پایان نامه نصف امتیاز معمول آن پایان نامه در ماده یک علاوه بر امتیاز کامل مقاله که در ماده دو داده می شود، تعلق گیرد).

تبصره 2: برای مقالات تحقیقی یا تحلیلی یک نفره 85٪ امتیاز کامل محاسبه شود.
جدول 1: نحوه محاسبه و توزیع امتیاز برای فعالیت های پژوهشی مشترک
امتیازات ماده 2 به شرح زیر است:

1-2- هر اختراع و یا هر اکتشاف ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور پس از بررسی و تائید معاونت آموزشی و امور دانشگاهی وزارت متبوع تا 8 امتیاز.

تبصره: اگر اختراع و یا اکتشاف مذکور در سطح بین المللی نیز ثبت شود پس از بررسی و تائید معاونت آموزشی و امور دانشگاهی وزارت متبوع تا 2 امتیاز دیگر به آن اضافه می گردد.

2-2- هر فعالیتی که برای اولین بار در ایران انجام گرفته باشد و در جهت خود کفایی کشور کمک مؤثر نماید تا 4 امتیاز. تشخیص انجام فعالیت برای اولین بار در ایران پس از اظهار نظر دانشگاه و بررسی و تائید معاونت آموزشی و امور دانشگاهی وزارت متبوع، به عهده هیأت ممیزه مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. بخشی از این گونه فعالیت ها عبارتند از:
1-2-2- انجام هر فعالیت عمده پزشکی.
2-2-2- مدل سازی وسائل پزشکی و آزمایشگاهی و ارائه طرح اجرایی جهت ساخت هر قطعه که منجر به ساخت آن شود.
3-2-2- تهیه مواد برای آزمایشات پزشکی.
4-2-2- به کارگیری سیستم ها و روش ها و خدمات جدید در جهت حل معضلات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی کشور.

5-2-2- اجرای طرح های مداخله ای که منجر به کشف و معرفی گونه های گیاهی، معدنی، جانوری و میکرو اورگانیزم های جدید و منابع آن شود، پس از بررسی و تائید معاونت آموزشی و امور دانشگاهی وزارت متبوع.

3-2- هر مقاله چاپ شده در مجلات معتبر علمی داخلی و یا خارجی با توجه به اعتبار علمی مجله و مقاله مربوط دارای امتیازاتی به شرح زیر می باشد:

1-3-2- مقاله تحقیقی و یا تحلیلی اصل تا 5 امتیاز.
2-3-2- گزارش موارد نادر و جالب (ِCase Report) همراه با منابع و مواخذ معتبر علمی تا 2 امتیاز.

تبصره 1: یکی از شروط لازم برای ارتقاء از مرتبه استادیاری به مرتبه دانش یاری کسب حداقل 5 امتیاز و برای ارتقاء از مرتبه دانش یاری به مرتبه استادی حداقل 10 امتیاز از مجموع بند های 1-3-2 و 2-3-2 برای اعضا هیأت علمی آموزشی می باشد. حداقل امتیاز لازم از مجموع این بند ها برای اعضا هیأت علمی پژوهشی 12 امتیاز برای ارتقاء از مرتبه استادیاری به مرتبه دانش یاری و 20 امتیاز برای ارتقاء از مرتبه دانش یاری به مرتبه استادی می باشد.

(بند های شرطی)
تبصره 2: برای ارتقاء از مراتب استادیاری به دانش یاری و دانش یاری به استادی کسب حداقل 40% از 5 و 10 امتیاز حداقل مقالات پژوهشی (بند های شرطی)، از مقالات چاپ شده به زبان خارجی در یکی از مجلات معتبر داخلی و یا خارجی الزامی می باشد. اعضاء هیأت علمی پژوهشی حداقل 40% از 12 و 20 امتیاز حداقل مقالات پژوهشی (بند های شرطی) را باید از مقالات چاپ شده به زبان خارجی کسب نمایند.

تبصره 3: سهم گزارش موارد نادر و جالب (بند 2-3-2) برای احتساب در بند های شرطی، برای احراز مرتبه استادیاری به دانش یاری حداکثر تا 1 امتیاز و از مرتبه دانش یاری به استادی حداکثر تا 2 امتیاز می باشد و این سهم برای اعضای هیأت علمی پژوهشی 2 امتیاز از استادیاری به دانش یاری و 4 امتیاز از دانش یاری به استادی می باشد.

تبصره 4: سهم گزارش موارد نادر و جالب (بند 2-3-2) در سقف های حداقل 15 و 20 امتیاز به ترتیب برای احراز مرتبه استادیاری به دانشیاری و دانشیاری به استادی، حداکثر 4 امتیاز می باشد و مازاد امتیاز به سر جمع ماده 2 بعد از کسب حداقل امتیاز ارتقاء اضافه و منظور خواهد شد. این سهم برای اعضای هیأت علمی پژوهشی حداکثر 10 امتیاز می باشد.

تبصره 5: در اختصاص امتیاز گزارش موارد نادر و جالب، امتیاز کامل به مقالات مندرج در مجلات خارجی معتبر داده شود. و به موارد مندرج در سایر مجلات کسری از امتیاز کامل داده شود. به طور مثال حداکثر امتیاز گزارش موارد نادر و جالب در یک مجله فارسی معتبر علمی تحقیقی چهار پنجم امتیاز کامل خواهد بود.

3-3-2- انتشار کامل مقاله اصیل و بدیع به شرط چاپ شدن در کتاب یا کتابچه مجموع مقالات کنفرانس های معتبر بین المللی  و داخلی که پس از بررسی انتخاب می شود تا 5/1 امتیاز و انتشار خلاصه مقاله تا 1 امتیاز.

تبصره: ارائه گواهی و تائیدیه شرکت در کنگره و سخنرانی توسط مرجع برگزار کننده همراه با متن تایپ شده نیز مورد قبول می باشد، ولی حداکثر تا 5/0 امتیاز می گردد.

4-3-2- مقاله مروری مبتنی بر تٱلیف و گردآوری با هدف در یک زمینه علمی در صورت ارائه منابع و مؤاخذ علمی معتبر برای یک مقاله تا 5/1 امتیاز و حداکثر 3 امتیاز.

تبصره 1: از مجموع بند های 3-3-2 و 4-3-2 حداکثر 4 امتیاز برای ارتقاء بدون احتساب در حداقل بند های شرطی ارتقاء محسوب خواهد شد. (در گروه های پژوهشی جز، حداقل امتیاز 12 و 20 محسوب نخواهد شد). مازاد آن می تواند به سر جمع ماده 2 بعد از کسب حداقل امتیاز ارتقاء اضافه و منظور شود. بدیهی است که مجموع امتیاز ماده 2 تا سقف حداکثر آن در سرجمع نهایی منظور خواهد شد.

تیصره 2: مقالاتی که در ارتباط با استخراج از رساله های شخص متقاضی در مقاطع کارشناسی ارشد، دکترای عمومی و تخصصی و فوق تخصصی و یا PH.D در گروه پزشکی منتشر گردد، با توجه به محتوی، مشمول یکی از بند های فوق بدون احتساب امتیاز در حداقل بند های شرطی می باشد.

تبصره 3: احتساب امتیازات کسب شده در ماده 2 قبل از اخذ درجه دکترای تخصصی و یا PH.D و قبل از احراز مرتبه استادیاری به موجب بند 3-2 بلامانع است ولی جزو حداقل بند های شرطی محسوب نخواهد شد.

تبصره 4: اعتبار علمی مجلات داخلی باید هر دو سال یک بار به تائید کمیسیون تعیین تائید اعتبار مجلات علمی دانشگاه های علوم پزشکی در معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برسد.
تبصره 5: اعتبار علمی مجلات خارجی باید به تائد کمیته های تخصصی هیأت های ممیزه دانشگاه ها . یا هیأت ممیزه مرکزی برسد.

تبصره 6: اگر چند مقاله یا اثر دارای محتوای یکسان ولی فرم متفاوت باشد فقط به یکی از آن ها امتیاز تعلق می گیرد و در صورت احتیاج به تشخیص نهایی محتوی یکسان، می توان از متخصصین آن رشته نظر خواهی کرد.

تبصره 7: با توجه به تعیین اعتبار مجلات داخلی از سال 1373، به مقالات مندرج در مجلات داخلی قبل از این تاریخ مطابق روال سنوات قبل و با تشخیص هیأت های ممیزه دانشگاه ها و یا هیأت ممیزه مرکزی عمل خواهد شد.

تبصره 8: چاپ مقاله در مجلات علمی تحقیقی تائید شده فارسی زبان (حداکثر تا 4 امتیاز).
امتیاز مکتسبه تماماً در حداقل بند های شرطی از ماده 2 منظور می شود.

تبصره 9: چاپ مقاله در مجلات علمی ترویجی تایید شده فارسی زبان (حداکثر تا 2 امتیاز):
فقط 50% از امتیاز مکتسبه در حداقل بند های شرطی از ماده 2 منظور می شود.

تبصره 10: چاپ مقاله در مجلات تایید نشده فارسی زبان (حداکثر تا 1 امتیاز):
فقط 50% از امتیاز مکتسبه در ماده 2 قابل محاسبه می باشد و امتیاز مکتسبه از این گونه مقالات در حداقل بند های شرطی ماده 2 منظور نمی گردد.

تبصره 11: با توجه به نوبت چاپ طولانی مقالات پذیرفته شده در بعضی از مجلات داخلی و به منظور جلوگیری از ضایع شدن حق نویسندگان، ملاک ارزیابی یک مقاله در زمان ارزیابی موارد مندرج در تبصره های 3-2، وضعیت اعتبار مجله در زمان پذیرش مقاله خواهد بود.

تبصره 12: با توجه به این که اعتبار مجلات جدید بر اساس مقالات معتبر ارائه شده در سه شماره آخر آن داده می شود و به منظور تشویق نویسندگان برای ارائه مقالات به این مجلات، به مقالات مندرج در سه شماره آخر قبل از تائید، امتیازی معادل مجله تائید شده داده خواهد شد.

تبصره 13: حداکثر به ارائه دو مقاله قبل از چاپ آن امتیاز کامل داده خواهد شد ولی امتیاز آن جز امتیاز حداقل بند های شرطی محسوب نخواهد شد.

5-3-2- ترجمه کامل یک مقاله علمی چاپ شده تا یک چهارم امتیاز، حداکثر یک امتیاز

4-2- تألیف کتاب چاپ شده که از طریق شورای انتشارات دانشگاه مربوط تائید و حاوی قسمتی از تجربیات نویسنده یا نویسندگان باشد بر حسب نوع و موضوع که متناسب با برنامه آموزشی و رشته تخصصی مربوطه بوده باشد و کیفیت نگارش و کمیت نگارش در چاپ اول تا 20 امتیاز.

تبصره 1: حداکثر امتیاز از تألیف کتاب 40 امتیاز می باشد.

تبصره 2: تحریر و تجدید چاپ کتاب، در صورتی که توأم با تجدید نظر و افزودن مطالب و نکات مهم جدید باشد تا 2 امتیاز.

5-2- کتابی که از متن خارجی به زبان فارسی برگردانده شده و از طریق شورای انتشارات دانشگاه مربوطه تائید و چاپ شده باشد با در نظر گرفتن نوع، ارتباط موضوعی که متناسب با برنامه آموزشی و رشته تخصصی مربوطه بوده باشد، کیفیت و کمیت ترجمه تا 10 امتیاز و حداکثر 20 امتیاز.

تبصره 1: ترجمه یا تألیفی که از طریق و تائید شورای انتشارات دانشگاه مربوطه به چاپ نرسیده باشد جهت تائید و اظهار نظر می بایستی به شورای انتشارات دانشگاه ارجاع گردد. در دانشگاه هایی که فاقد شورای انتشارات می باشد این مهم را شورای پژوهشی دانشگاه بر عهده خواهد داشت.

تبصره 2: شورای انتشارات دانشگاه های علوم پزشکی که قانوناً واجد شرایط دارا بودن هیأت ممیزه هستند مورد قبول می باشند.

تبصره 3: به کتاب هایی که توسط شورای انتشارات دانشگاه یا موسسه انتشاراتی یکی از دانشگاه های علوم پزشکی و یا مرکز نشر دانشگاهی تائید شده ولی مراحل چاپ آن به پایان نرسیده باشد، به شرط ارائه پیش نویس تائید شده آن و ارائه اصل متن قرارداد چاپ آن،  تا حداکثر 50\% امتیاز تعلق می گیرد. باقی مانده امتیاز داده نشده به کتاب در ارتقاء بعدی قابل استفاده خواهد بود.

6-2- همکاری اعضاء هیأت علمی پژوهشی در انجام طرح های پژوهشی با توجه به برنامه زمان بندی شده مصوب گروه پزشکی مربوط و گزارش های ماهانه و سالانه متناسب با پیشرفت کار تا 5 امتیاز، حداکثر تا 20 امتیاز.

7-2- چنانچه فعالیتی از یکی از بند های ماده 2 امتیاز کسب نماید همان فعالیت مجدداً نمی تواند از سایر بند های همین ماده کسب امتیاز نماید.

ماده 3-
همکاری فعال در انجام امور اجرایی، آموزشی، پژوهشی و خدمات مشاوره ای تخصصی در وزارتین بهداشت درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی، دانشگاه ها و مؤسسات و نهاد های ذیربط دیگر پساز پیروزی انقلاب اسلامی دارای امتیازاتی به شرح زیر است:

1-3- وزیر و معاونین عضو هیأت علمی حداکثر تا 15 امتیاز برای هر سال.

2-3- ریاست یا سرپرست دانشگاه یا مؤسسات آموزش عالی حداکثر 15 امتیاز برای هر سال کامل.

3-3- معاونت دانشگاه یا مؤسسات آموزش عالی حداکثر تا 10 امتیاز برای هر سال کامل.

4-3- ریاست یا سرپرست دانشکده یا مجتمع بیمارستانی و یا ریاست واحد های پژوهشی مستقل حداکثر تا 8 امتیاز برای هر سال کامل.

5-3- ریاست یا سرپرست بیمارستان و یا معاونت دانشکده و یا ریاست مراکز پژوهشی، رؤسای مراکز بهداشت حداکثر تا 6 امتیاز برای هر سال کامل.

6-3- سمت هایی که طبق مقررات متصدیان آن ها باید عضو هیأت علمی باشند نظیر مدیران گروه های آموزشی، معاونین بیمارستان ها و مسؤول آموزشی بیمارستان حداکثر 4 امتیاز برای هر سال کامل و رؤسای بخش ها و آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی، معاونین گروه ها و پست های ستاره دار در مجموعه پست های سازمانی مصوب و اساتید راهنمای دانشجویان حداکثر 5/2 امتیاز برای هر سال کامل.

تبصره 1: در یک زمان معین عضو هیأت علمی می تواند فقط از یکی از امتیاز های بند های 1-3 و 6-3 استفاده کند.

تبصره 2: در مورد سمت هایی که ذکر نشده یا سمت های جدید چنان چه فعالیت در زمینه مشاغل آموزشی و پژوهشی باشد، هیأت ممیزه مرکزی با رعایت این آیین نامه و تا حداکثر 10 امتیاز برای هر سال کامل هم طرازی خواهد نمود.

تبصره 3: در اختصاص امتیازات فوق تعداد دانشکده های یک دانشگاه، تعداد عضو هیأت علمی، تعداد دانشجو، تعداد تخت بیمارستانی و موارد مشابه می تواند برای در نظر گرفتن حداکثر امتیاز مورد استناد قرار گیرد.

7-3- فعالیت مؤثر در کمیته ها، شورا های رسمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی و شورای عالی انقلاب فرهنگی (ستاد انقلاب فرهنگی سابق) و دبیر خانه شورا های آموزش تخصصی گروه پزشکی بازا، هر 50 ساعت حداکثر تا 1 امتیاز مجموع حداکثر 6 امتیاز برای هر سال.

تبصره 1: در مورد افرادی که با شورای عالی انقلاب فرهنگی (ستاد انقلاب فرهنگی سابق) همکاری مؤثر و تعیین کننده داشته اند امتیاز به حداکثر 8 و در مورد اعضاء شورای عالی برنامه ریزی و شورای عالی انقلاب فرهنگی و مسؤولین گروه های شورای عالی برنامه ریزی به حداکثر 10 افزایش می یابد.

8-3- فعالیت مؤثر در انجام پروژه های کابردی مربوط به جنگ تحمیلی به ازا، هر 50 ساعت کار مفید حداکثر 1 امتیاز و در مجموع حداکثر 10 امتیاز برای هر سال مشروط بر آن که از بند دیگری کسب امتیاز نکرده باشد (امتیاز مربوط به این بند پس از تائید هیأت ممیزه مرکزی قابل محاسبه خواهد بود).

9-3- خدماتی که به کسب موافقت قبلی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی و یا مؤسسه پژوهشی محل خدمت انجام گیرد به ازا، هر 10 ساعت حداکثر تا 1 امتیاز و حداکثر 6 امتیاز برای هر سال کامل. این امتیاز برای قائم مقام و مشاورین وزیر حداکثر 10 امتیاز و برای قائم مقام و مشاورین معاونین وزیر و رؤسای دانشگاه ها حداکثر 8 امتیاز برای هر سال کامل می باشد.
این گونه خدمات عبارتند از:
1-9-3- خدمات پزشکی، فنی، علمی و یا پژوهشی در رابطه با نیاز مملکت و همکاری در داوران پایان نامه ها، مقالات، عضویت در شورا ها و کمیته های دانشگاه، دانشکده، بیمارستان و گروه های آموزشی.

تبصره: خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی و پژوهشی موظف در بخش های بالینی و مؤسسات وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی مشمول امتیازات بند 9-3 نمی گردد.

2-9-3- سرپرستی درمانگاه های بیمارستان های آموزشی و حضور و مشارکت فعال در عرصه آموزش پزشکی جامعه نگر.

3-9-3- همکاری مؤثر با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا وزارت فرهنگ و آموزش عالی.

4-9-3- همکاری مؤثر با شورای عالی انقلاب فرهنگی (ستاد انقلاب فرهنگی سابق)
 
5-9-3- همکاری علمی، پزشکی، فنی با نهاد های انقلاب سازمان ها و مؤسسات دولتی.

6-9-3- همکاری در امور فرهنگی و سایر اموری که در پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی مؤثر است.

7-9-3- عضویت در هیأت مدیره انجمن های علمی رسمی و هیأت تحریریه و سردبیری مجلات علمی ویژه هر رشته با توجه به ساعات مصروفه در جلسات مربوط.

8-9-3- ویراستاری علمی و ادبی و هنری کتب بر مبنای گواهی صادره از طرف مرکز انتشارات دانشگاه مربوط یا مرکز نشر دانشگاهی.

9-9-3- همکاری در تشکیل سخنرانی ها و سمینار های علمی.
10-9-3- همکاری در ایجاد مراکز تحقیقاتی و یا ایجاد هماهنگی و کمک به انسجام نظام تحقیقاتی کشور.

11-9-3- همکاری در تهیه و ارائه طرح های تحقیقاتی مصوب.

12-9-3- همکاری در ایجاد رشته های جدید دانشگاهی.

13-9-3- شرکت در تهیه و تدوین برنامه های جدید دوره های آموزشی، پژوهشی که تصویب شده و به مرحله اجرا در آمده باشد.

14-9-3- ارزیابی گزارش های مربوط به دوره ها و طرح های تحقیقاتی و اختراعات، اکتشافات و ابداعات هنری و ادبی و علمی و انتشاراتی.

10-3- شرکت در کارگاه های پژوهشی، آموزشی، جامعه نگر و اخلاق پزشکی مصوب دانشگاه ه ازای هر 50 ساعت 1 امتیاز، حداکثر 6 امتیاز در سال. به مدرسین کارگاه ها با توجه به دریافت حق الزحمه در ازا، هر 100 ساعت 1 امتیاز تعلق می گیرد.

تبصره 1: امتیازات مربوط به ماده 3 متناسب با طول مدت فعالیت محاسبه خواهد شد.

تبصره 2: ارزیابی بند 1-3 و بند 2-3 توسط هیأت ممیزه مرکزی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر بند ها توسط هیأت ممیزه دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی و مؤسسه پژوهشی مربوط انجام می شود.

ماده 4-
پرونده آن عده از اعضا هیأت علمی که به تشخیص دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی و یا مؤسسه پژوهشی محل خدمت و بر اساس ضوابط مربوط واجد شرایط ارتقاء هستند جهت بررسی و تصویب به هیأت ممیزه دانشگاه مربوط ارسال خواهد شد.

تبصره 1: پرونده اعضا هیأت علمی دانشگاه هایی که دارای هیأت ممیزه نیستند به هیأت ممیزه مرکزی ارجاع خواهد شد. هیأت ممیزه مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می تواند این پرونده ها را راساً بررسی نموده و یا جهت بررسی به یکی از هیأت های ممیزه مستقر در دیگر دانشگاه های علوم پزشکی کشور تفویض اختیار نماید.

تبصره 2: هیأت ممیزه مرکزی مرجع نظارت و ارزیابی عملکرد هیأت های ممیزه دانشگاه ها و رسیدگی به شکایات و اعتراضات واصله می باشد. هیأت ممیزه مرکزی موظف به بررسی گاه گاهی تصادفی به پرونده های رسیدگی و تائید شده توسط هیأت های ممیزه دانشگاه ها می باشد و همچنین نمایندگی از اعضا هیأت ممیزه مرکزی می توانند در جلسات هیأت های ممیزه دانشگاه ها شرکت نمایند.

تبصره 3: پرونده رئیس و معاونین دانشگاه که عضو هیأت ممیزه بوده و نیز اعضا هیأت ممیزه دانشگاه هایی که خود هیأت ممیزه دارند و خود متقاضی ارتقا می باشند جهت بررسی و تصویب به هیأت ممیزه مرکزی ارسال می گردد.

ماده 5-
شرایط ارتقاء از هر مرتبه به مرتبه دیگر برای اعضاء هیأت علمی آموزش آموزش و پژوهشی به شرح زیر است:
1-5- پیشنهاد دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی یا مؤسسه پژوهشی مربوط.
2-5- برای ارتقاء از مرتبه مربی به مرتبه استادیاری علاوه بر داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) یا دکترای عمومی در رشته های وابسته به گروه پزشکی و دام پزشکی داشتن شرط یا شروط مندرج در یکی از دو بند زیر نیز لازم است:

1-2-5- تحصیل گواهی نامه دکترا (PH.D) در رشته مربوط یا تخصص «دانش نامه (بورد)» در رشته های وابسته به گروه پزشکی و دامپزشکی، که این شرط به تنهایی برای ارتقاء از مرتبه مربی به مرتبه استادیاری کافی است.

2-2-5- داشتن تحقیق علمی در سطح دوره دکترا PHD رشته های علوم پزشکی و گذراندن امتحان در سطح امتحان این دوره و احراز سایر شرایط ارتقاء مندرج در این آئین نامه ارزشیابی تحقیق و امتحان مزبور توسط شورای مرکب از 5 نفر متخصص با مرتبه حداقل استادیار، با انتخاب و زیر نظر هیأت ممیزه مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می گیرد (غیر از گروه های بالینی پزشکی و دندان پزشکی شامل بقیه رشته ها خواهد شد.)

3-5- برای ارتقاء از مرتبه استادیاری به دانش یاری و از دانش یاری به استادی داشتن دانش نامه تخصصی PHD یا بورد در رشته های مربوط الزامی است.
تبصره: ارتقاء مرتبه کلیه استادیاران و دانشیاران دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی که تا تاریخ 1شهریور 58 مراتب استادیاری یا دانشیاری را طبق آئین نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاه تهران احراز نموده اند و جز دانشنامه تخصصی در رشته های علوم پزشکی و یا دکترای تخصصی در رشته های مربوطه، دارای سایر شرایط مندرج در این آئین نامه می باشند مربوط به طی امتحان در رشته مربوط بوده و تشخیص ضرورت انجام امتحان و یا عدم انجام آن به عهده هیأت ممیزه دانشگاه مربوط و یا هیأت علمی مرکزی حسب مورد می باشد. در مورد اعضاء هیأت علمی پژوهشی با توجه به تاریخ تطبیق وضع آنان با آئین نامه هیأت علمی دانشگاه تهران، تاریخ 1 فروردین 1361 ملاک عمل می باشد.

4-5- حداقل مدت اشتغال به منظور ارتقاء به مرتبه بالاتر در مرتبه مربی 5 سال و در مرتبه استادیاری 4 سال و در مرتبه دانشیاری 4 سال به صورت تمام وقت جغرافیایی (بدون اشتغال به کار انتفاعی خصوصی در غیر از ساعات اداری) در مراکز  آموزشی و یا پژوهشی معتبر و مورد قبول هیأت های ممیزه می باشد. حداقل مدت اشتغال به منظور ارتقاء به مرتبه بالاتر برای اعضاء هیأت علمی تمام وقت که به کار انتفاعی در بخش خصوصی در ساعات غیر اداری اشتغال دارند در ضریب 25/1 ضرب خواهد شد.

تبصره 1: فرصت های مطالعاتی و مأموریت های علمی زیر یک سال جز، مدت اشتغال محسوب و بیش از آن در مورد اعضاء هیأت علمی رسمی حداکثر 50% زمان مأموریت قابل محاسبه خواهد بود.

تبصره 2: در مورد اعضاء هیأت علمی نیمه وقت حداقل مدت اشتغال 2 برابر سنوات مذکور در این بند است.

*5-5- تسلط به یک زبان خارجی به تناسب رشته مربوط برای استفاده از آثار و مدارک علمی ضرورت دارد (امتیازی ندارد).

*6-5- کسب حداقل 100 امتیاز از جمع مواد 1 الی 3 به منظور ارتقاء به مرتبه های استادیاری و دانش یاری و حداقل 105 امتیاز از جمع مواد مذکور به منظور ارتقاء به مرتبه استادیاری ضروری است.

تبصره 1: رعایت حداقل امتیازات مذکور در جدول شماره 2 برای اعضاء هیأت علمی آموزشی و حداقل امتیازات مذکور در جدول شماره 4 برای اعضاء هیأت علمی پژوهشی ضروری است.

تبصره 2: رعایت حداکثر امتیازات مذکور در جدول شماره 3 برای اعضاء هیأت علمی آموزش و حداکثر امتیازات مذکور در جدول شماره 5 برای اعضاء هیأت علمی پژوهشی ضروری است.

تبصره 3: حداقل 60% امتیازات مکتسبه در ماده 1 و 2 باید مستقیماً در زمینه رشته مربوطه باشد.

*تذکر: کل امتیازات مکتسبه هیأت علمی از مواد 1 و 2 و 3  می بایستی در پرونده متقاضی ضبط گردد و در ارتقاء بعدی مد نظر قرار گیرد.

*7-5- امتیازاتی جهت ارتقاء مورد قبول است که قبلاً به منظور اخذ مدرک تحصیلی به هیچ وجه مورد استفاده قرار نگرفته باشند (به استثناء تبصره 2- بند 4-3-2)

*8-5- برای ارتقاء از مرتبه ای به مرتبه دیگر منحصراً امتیاز فعالیت هایی که در مرتبه فعلی کسب شده است مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

9-5- تاریخ اجراء حکم ارتقاء از تاریخ تصویب هیأت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی مربوطه و یا هیأت ممیزه مرکزی می باشد.
تبصره: بار مالی ناشی از ارتقاء و ترفیع حاصل از ارتقاء از تاریخ تصویب هیأت ممیزه دانشگاه و یا هیأت ممیزه مرکزی حسب مورد قابل پرداخت است.

*تذکر: پرونده ارتقاء متقاضیان ارتقاء که تا تاریخ ابلاغ این آئین نامه از تصویب کمیته منتخب ارتقاء دانشکده ها گذشته باشد مشمول آئین نامه قبلی می گردد.

جدول شماره 2: جدول حداقل امتیازات لازم برای ارتقاء اعضاء هیأت علمی آموزشی دانشگاه ها و مؤسسات عالی پزشکی
                              
              
جدول شماره 3: جدول حداکثر امتیازات قابل محاسبه برای اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش

                      

برای آن دسته از اعضاء هیأت علمی آموزشی که از ستون 6 جدول شماره 2 حداقل 20 امتیاز کسب نماید سقف 65 برای برای مربیان به 70 و برای استادیاران به 75 و برای دانش یاران به 80 افزایش می یابد.

جدول شماره 4: جدول حداقل امتیازات لازم برای ارتقاء اعضاء هیأت علمی پژوهشی مؤسسات علوم پزشکی

                         

جدول شماره 5: جدول حداکثر امتیازات قابل محاسبه برای اعضاء هیأت علمی مؤسسات پژوهشی

                           

برای آن دسته از اعضاء هیأت علمی پژوهشی که از ستون 4 حداقل 40 امتیاز کسب نماید سقف 105 برای پژوهش یاران و پژوهشگران به 115 و برای رهبران پژوهشی به125 افزایش می یابد.

آئین نامه اجرایی ارتقاء اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی گروه پزشکی

1- نحوه بررسی پرونده متقاضیان ارتقاء:

به منظور بررسی پرونده اعضاء هیأت علمی متقاضی ارتقاء کمیته ای در هر دانشکده با ترکیب و وظائف زیر تشکیل می شود:

*1-1- ترکیب اعضاء

کمیته (منتخب) دارای 5 نفر عضو خواهد بود که 2 نفر آنان ثابت و 3 نفر بقیه متغیر می باشند. اعضاء کمیته باید حداقل در مرتبه استادیاری باشند.

1-1-1- اعضاء ثابت عبارتند از:

الف- رئیس دانشکده یا نماینده واجد شرایط وی

ب- یک نفر نماینده منتخب اعضاء هیأت علمی دانشکده مربوطه با مرتبه دانش یاری یا بالاتر و در صورتی که بیش از یک نفر دانش یار یا بالاتر در دانشکده نباشد در آن صورت نماینده مزبور می تواند از میان اعضاء هیأت علمی دانشکده در مرتبه استادیاری و با حداقل 3 سال سابقه خدمت آموزشی انتخاب شود.

2-1-1- اعضاء متغیر که برای هر پرونده حسب مورد انتخاب می شوند 3 نفر خواهند بود که توسط رئیس دانشکده و فرد منتخب اعضاء هیأت علمی و مدیر گروه مربوطه انتخاب می شوند.
حداقل 2 نفر از 3 نفر عضو متغیر باید از گروه آموزشی مربوطه یا رشته مشابه و در مرتبه علمی که حتی الامکان بالاتر از مرتبه علمی عضو متقاضی ارتقاء باشد اتخاب شوند. در دانشگاه هایی که گروه آموزشی مربوطه وجود نداشته باشد از رشته مشابه انتخاب خواهند شد.

*2-1- وظائف کمیته منتخب دانشکده

کمیته منتخب با دریافت اطلاعات لازم از منابع ذیربط در دانشگاه، پرونده متقاضی ارتقاء را تنظیم و سپس پرونده را از طریق معاون آموزشی دانشگاه به هیأت ممیزه مرکزی ارسال می نمایند. کمیته منتخب برای ارزیابی کیفیت تدریس از نتایج به دست آمده توسط مرجعی که در بند 1-1 آئین نامه ارتقاء به آن اشاره شده استفاده خواهد کرد.

نحوه تکمیل فرم ارزشیابی فعالیت های عضو هیأت علمی:

قسمت هایی از این فرم توسط عضو هیأت علمی تکمیل و امضاء می شود و پس از تائید و امضاء مدیر گروه ذیربط (در محلی که در فرم پیش بینی شده است)، فرم تکمیل شده برای کمیته منتخب دانشکده ارسال می گردد. در تمام صفحات فرم ستون امتیاز توسط کمیته منتخب تکمیل خواهد شد و توسط عضو هیأت علمی متقاضی و مدیر گروه مربوط در این ستون امتیازی ذکر نخواهد شد. هم چنین جدول های شماره 5 و 7 و 21 و 22 و 23 منحصراً توسط کمیته منتخب دانشکده و هیأت ممیزه مرکزی تکمیل خواهد شد.

به همراه فرم تکمیل شده که برای کمیته منتخب و هیأت ممیزه مرکزی ارسال می شود می بایستی یک برگ فتوکپی از کلیه مدارک تحصیلی، احکام، توافق نامه ها، تائیدیه ها، جزوات، مقالات، کتب و سایر مدارک لازم ارسال گردد.

در دانشگاه های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بر اساس مفاد قسمت دوم آئین نامه ارتقاء واجد شرایط تشکیل هیأت ممیزه نمی باشند، کمیته منتخب دانشکده می بایستی پس از تکمیل فرم آن را همراه با مدارک لازم از طریق معاون آموزشی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی جهت بررسی به دفتر هیأت ممیزه مرکزی این وزارت ارسال دارد.بازگشت به فهرست