برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

آئین نامه بازنگری شده ارتقاء هیـأت علمی

 سلام علیکم
پیرو بخش نامه شماره 7207 مورخ 16 مرداد 80 آئین نامه بازنگری شده ارتقاء هیـأت علمی دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی گروه پزشکی بدین وسیله جدول شماره یک (صفحه 4) به شرح زیر اصلاح می گردد.
عنوان ستون 2 از ضریب فردی به مجموع ضرایب تبدیل و ضریب یک نفره ستون 2 نیز از (00/1) به (85/0) تغییر یافته، ضمناً پاراگراف دوم ماده 2 (صفحه 2 آئین نامه) مربوط به فعالیت های پژوهشی حذف می شود.
مثال: سهم هر نفر از یک مقاله 4 امتیازی در داخل پرانتز در جدول مشخص شده است.


بازگشت به فهرست