برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

دوره تخصصی رادیولوژی دندان و فک و صورت

تعریف:
رادیولوژی دندان و فک و صورت یکی از دوره های تخصصی دندانپزشکی است که شامل مبانی فیزیکی و تکنیک های تصویر برداری، تفسیر و شناخت خصوصیات ضایعات دهان و صورت در انواع تصویربرداری ها و حفاظت در برابرتشعشات کاربردی می باشد ودرصورت اتمام موفقیت آمیزدوره دانشگاهی به صدور گواهینامه تخصصی می انجامد. دانس آموختگانی که در امتحانات دانشنامه تخصصی که توسط مراجع ذیصلاح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طراحی و برگزار می شود توفیق داشته باشندبه اخذ مدرک دانشنامه تخصصی نائل می گردند.


هدف کلی:
هدف از اجرای این برنامه آموزشی تربیت متخصصین رادیولوژی دندان و فک و صورت است که از نظر سطح آگاهی و دانش، میزان اعتقاد و باور و مهارتهای عملی در حد استانداردهای ملی و جهانی باشند و علاوه بر اینکه در حیطه تخصص خود قادر به ارایه خدمات تشخیص با کیفیت مطلوب باشند بتواندخدمات آموزشی ارایه نموده و در پیشرفت علوم و گسترش مرزهای دانش و پژوهش در حیطه این رشته تخصصی نقش فعال ایفا نمایند.    

اهداف اختصاصی:
دانش آموختگان دوره تخصصی رشته رادیولوژی دندان و فک و صورت باید توانایی های زیر را کسب نموده باشند:
1 – احاطه کامل به مبانی فیزیکی تصویر برداری، رادیوبیولوژی، حفاظت و بهداشت اشعه.
2 – انجام تکنیک های مختلف رادیوگرافی داخل و خارج دهانی در محدوده دهان و فک و صورت.
3 – احاطه کامل به شناخت علائم رادیولوژیک بیماری ها و تفسیر انواع تصویر برداری های دهان وفک و صورت.
4 – مشارکت فعال در امور آموزشی و پژوهشی در این رشته.

ضرورت و اهمیت:
الف – ایفای نقش در تامین سلامتی به عنوان یک عامل اساسی در توسعه پایدار و متوازن جامعه
ب- پیشگیری از ایجاد و بروز عوارض بیماری های دهان و فک و صورت با توجه به شیوع آنها،ارتقای کیفیت زندگی و کاهش هزینه های درمانی کشور.
ج – درمان صحیح بیماری های دهان و فک و صورت نسوج مرتبط و اهمیت آن در تامین، حفظ و ارتقای سطح سلامت افراد جامعه
د – ضرورت آشنایی و اطلاع از آخرین دستاوردهای عملی و تخصصی
هـ - اهمیت انجام پژوهش و تولید علم در گسترش مرزهای دانش و استفاده مناسب از نتایج آنها

طبق دوره:
طول دوره تخصصی رشته رادیولوژی دندان و فک و صورت 3 سال وبه صورت تمام وقت آیین نامه و مقررات شورایآموزش دندانپزشکی و تخصصی می باشد.

شکل نظام آموزشی:
نظام آموزشی دوره تخصصی رشته رادیولوژی دندان و فک و صورت به صورت سالی و در مورد دروس به صورت ساعتی می باشد. انواع دروس به شکل نظری، عملی، نظری عملی و کارگاهی تنظیم شده اند که در قالب دروس علوم پایه، وابسته و تخصصی ارابه می گردند.

ترکیب دروس:
ترکیب دروس دوره تخصصی رشته رادیولوژی دندان و فک و صورت شامل دروس علوم پایه، وابسته و تخصصی به ترتیب زیرمی باشد.
1 – دروس علوم پایه: این دروس به عنوان زیر ساخت سایر علوم وابسته و تخصصی محسوب شده و هدف از ارایه آنها نوآموزی ، یاد آوری و تعمیق مباحثی است که به برخی از آنها در دوره دکتری عمومی دندانپزشکی اشاره گردیده است.
دروس علوم پایه که جمعا277 ساعت از دوره تخصصی را به خود اختصاص داده اند به شکل علوم پایه مشترک ارایه می گردند.
2 – دروس علوم پایه: این دروس در مورد ارتباط عملی متقابل سایررشته های تخصصی دندانپزشکی به بحث پرداخته و دانش، خلاقیت و تصمیم گیری صحیح را به دستیاران آموزش می دهد به نحوی که دستیاران با شناخت توانائی ها، اولویت ها ، محدودیت ها و پیشرفت های نوین در علوم مرتبط توانایی شرکت در کار تیمی را جهت ارایه درمان جامع به بیماران کسب نمایند.
دروس علوم وابسته جمعأ 930 ساعت از دوره تخصصی را به خود اختصاص داده وبه شکل مشترک با گروه های آموزشی مرتبط ارایه خواهند شد.
3 – دروس علوم تخصصی: این دروس که محتوای اصلی دوره تخصصی را تشکیل می دهند.
با هدف ارتقای سطح دانش و آگاهی، ایجاد باور و مهارت های کیفی مناسب در حیطه تخصص رادیولوژی دندان و فک و صورت آموزش داده می شوند.
دروس علوم تخصصی جمعأ 2180ساعت از دوره تخصصی را به خوداختصاص می دهند. که توسط استاد گروه آموزشی مربوطه آموزش داده خواهند شد.
جمع کل ساعات آموزشی دوره تخصصی رشته رادیولوژی دندان و فک و صورت به میزان 3387 ساعت می باشد.
جدول دروس علوم پایه مشترک دوره تخصصی رشته رادیولوژی دندان و فک و صورت
جدول دروس علوم وابسته دانشکده ای دوره تخصصی رادیولوژی دندان و فک و صورت
جدول دروس علوم وابسته بیمارستانی دوره تخصصی رشته رادیولوژی دندان و فک و صورت
جدول دروس علوم تخصصی دوره تخصصی رشته رادیولوژی دندان و فک و صورت

مبنا: 
شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

بازگشت به فهرست