برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

کلیات و چگونگی تعیین شرح وظایف و نحوه ارزشیابی فعالیت های اعضاء هیأت علمی

الف- کلیات و چگونگی تعیین شرح وظایف اعضاء هیأت علمی آموزشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و مؤسسات وابسته وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی:
توسعه نیروی انسانی بدون توجه به اعضای هیأت علمی و تبدیل آن ها از عناصر مستقل به عناصر مؤثر و بدون افزایش کارایی و در عین حال حفظ و ارتقاء انگیزه، نشاط و نوآوری آن ها امکان پذیر نخواهد بود.
دستیابی به توسعه ای پایدار و مداوم در وحله اول منوط به باور داشتن نیاز به این توسعه در بین اعضای هیأت علمی و نیز در بین تصمیم گیران آموزشی و پژوهشی کشور است. در توسعه نیروی انسانی در بخش های آموزشی و پژوهشی هماهنگی بین نیازهای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و مؤسسات وابسته که بر اساس برنامه راهبردی دانشگاه، دانشکده، مؤسسه و گروه به دست آمده باشد و نیز وظایف فرد به عنوان عضو هیأت علمی از ضرورت ها است.
در ادامه به منظور اختصار به جای دانشگاه ها/ دانشکده های علوم پزشکی و مؤسسات وابسته از کلمه دانشگاه استفاده خواهد شد.
طیف گسترده وظایف عضو هیأت علمی در هفت حیطه آموزش، تحقیق و پژوهش، توسعه فردی، فعالیت های اجرایی و مدیریتی، ارائه خدمات درمانی و ارتقاء سلامت و فعالیت های تخصصی در خارج از دانشگاه می باشد. این حیطه ها عبارتند از:
1. آموزش:
شامل تدریس دروس نظری، عملی، کارگاهی، آزمایشگاهی، و آموزش بالینی خواهد بود. قبول مسؤولیت ها استاد راهنما یا مشاور دانشجویان، سرپرستی پایان نامه ها، تدریس و یا شرکت در کنفرانس های آموزشی گروه، تدوین و طراحی برنامه های درسی و آزمایشگاه، بازنگری برنامه های آموزشی و دروس، طرح روش های امتحانی، و برگزاری امتحانات، شرکت در برنامه های آموزشی، عموم مردم، تولید نرم افزارها و لوح های فشرده چند رسانه ای نیز از جمله فعالیت های آموزشی یک عضو هیأت علمی خواهد بود.
2. تحقیق و پژوهش:
فعالیت های تحقیقاتی شامل بررسی اولویت های پژوهشی، اجرای طرح های پژوهشی، راه اندازی آزمایشگاه های تحقیقاتی، ارائه مقاله در سمینارها و همایش های داخلی و خارجی. چاپ و انتشارات مقالات، کتب علمی و ترجمه کتب، اختراع و ابتکار جدید و ارائه فعالیت های نوین در حیطه های مختلف می باشد. در این ارتباط همکاری با مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و صنایع داخلی و خارجی و ارئه طرح های مشترک و اخذ گرانت و جذب منابع مالی خارج از دانشگاه باید مد نظر گرفته شود.
داروی مقالات، طرح ها و پایان نامه های پژوهشی و ویراستاری مجلات و کتب علمی از مقولات دیگر فعالیت های پژوهشی است.
  3. توسعه فردی:
تلاش به منظور افزایش توانایی های فردی (دانش و مهارت ها) یک عضو هیأت علمی که عهده دار مسؤولیت های مدرس، پژوهشگر، درمانگر و حافظ سلامت جامعه خواهد بود، می باشد. اعضای هیأت علمی می باید بر اساس نتایج حاصل از ارزشیابی سالیانه خود سعی در برنامه ریزی به منظور رفع کاستی های احتمالی و از بین بردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت و نیز به روز نمودن آگاهی های عمومی و تخصصی خود بنمایند. در این ارتباط گذراندن دوره های کوتاه مدت و میان مدت داخلی و خارجی، شرکت در همایش ها و کارگاه های مختلف و آموزش از راه دور باید در نظر گرفته شود.
عضو هیأت علمی موظف است در سنوات مشخص شده رتبه علمی بالاتر را کسب نماید و علاوه بر ارتقاء دانش فردی و مهارت های لازم را جهت انتقال دانش خود به فراگیران را کسب نماید.
4. فعالیت های اجرایی و مدیریتی
با توجه به ساختار دانشگاه ها در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پذیرش مسؤولیت های اجرایی و مدیریتی یکی از وظایف مهم اعضای هیأت علمی که توانایی این امر را دارند می باشد. در این ارتباط قبول مسؤولیت های مختلف در بخش، گروه دانشکده، بیمارستان و دانشگاه، عضویت در شوراها و کمیته های مختلف، قبول مسؤولیت در حوزه های ستادی وزارت متبوع و شوراها و مجامع آن، مشارکت در برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک از اهم این وظایف می باشد.
5. ارائه خدمات درمانی و ارتقاء سلامت:
در دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی برخی از اعضای هیأت علمی وظیفه مستقیم ارائه خدمات درمانی را بر عهده دارند ولی به طور کلی اعضاء هیأت علمی این دانشگاه ها به نحوی در ارتقاء سلامت جامعه نقش دارند. در ارتباط با ارائه خدمات درمانی، انجام برنامه های ویزیت بیماران در بخش و درمانگاه، انجام عمل های جراحی مختلف، شرکت در تیم های جراحی، انجام مشاوره های پزشکی، انجام امور پراکلینیکی مختلف (شامل فعالیت های آزمایشگاهی، رادیولوژی، اندوسکوپی، اعمال تشخیصی قلب و عروق و...). و شرکت در برنامه های کشیک شبانه (آنکالی) از اهم این فعالیت ها می باشند.
6. فعالیت های تخصصی در خارج از دانشگاه:
ارائه خدمات غیر مستقیم در ارتباط با تخصص و شغل فرد با انتظاری که از او می رود در این حیطه قرا می گیرد . این خدمات می تواند به مؤسسه آموزشی و یا جامعه ارائه گردد. از این فعالیت ها می توان مشارکت در انجمن ها و گروه های حرفه ای، ارائه خدمات مشاوره ای علمی وتخصصی به جامعه شرکت در گرد همایی ها و مواردی از این قبیل نام برد.

چگونگی تعیین شرح وظایف اعضاء هیأت علمی
وظایف سالانه عضو هیأت علمی بر اساس سیاست ها و راهبردهای دانشکده و دانشگاه طی جلسه ای در شروع سال تحصیلی با مدیر گروه آموزشی (حسب وضعیت با رئیس بخش) تعیین می گردد. مبنای این جلسه تفاهم است اما در صورت عدم تفاهم، نظر مدیر گروه قطعی خواهد بود. در این جلسه مشخص خواهد شد چه میزان از اوقات عضو هیأت علمی صرف هر یک از فعالیت های شش گانه فوق خواهد گردید و نوع مسؤولیت ها در خصوص وظایف آموزشی، پژوهشی، خدمات درمانی و سایر حیطه ها دقیقاً مشخص خواهد گردید. در تعیین شرح وظایف عضو هیأت علمی موارد زیر مد نظر قرار خواهد گرفت.
این وظایف متناسب با سوابق خدمت در دانشگاه، مرتبه دانشگاهی، تعداد فراگیران و واحدهای موظف گروه در سال تحصیلی در نظر گرفتن تعداد مناسب فراگیر در گروه آموزش گیرنده با توجه به روش تدریس و معادل بازی بر اساس فعالیت های مختلف عضو هیأت علمی و هر یک از حیطه ها خواهد بود. وزن هر کدام از حیطه ها بر اساس نیاز سنجی گروه و دانشکده مربوطه و بر اساس برنامه ریزی راهبردی گروه، دانشکده و دانشگاه خواهد بود. بدیهی است که یک عضو هیأت علمی آموزشی باید بیشترین فعالیت را در حیطه آموزشی ارائه نماید.
در نتیجه حسب مسؤولیتی که از وظایف شش گانه فوق یا تلفیقی از آن به عضو هیأت علمی داده می شود (اعم از عضو هیأت علمی گروه، رئیس بخش، مدیر گروه) وظایف وی تعیین می شود. مثلاً از عضو هیأت علمی عمدتاً انتظار آموزش، پژوهش و درمان از مدیر گروه علاوه بر موارد قبل عمدتاً مدیریت انتظار خواهد رفت.
بر پایش حضور فیزیکی اعضاء هیأت علمی تأکید می گردد. این پایش متناسب با امکانات دانشکده، بیمارستان و گروه و با رعایت شئون دانشگاه و اعضای هیأت علمی و به نحو مناسب انجام گیرد.

جمع آوری مستندات
با توجه به موارد پیشگفت و پس از تفاهم در مورد شرح وظایف یک عضو هیأت علمی در طی سال تحصیلی، عضو هیأت علمی اقدام به جمع آوری مستندات برای انجام فعالیت ها در هر یک از حیطه های شش گانه خواهد کرد. این مستندات می تواند شامل موارد زیر باشد اما منحصر به این ها نیست و می تواند موارد دیگری را که دانشگاه تعیین می کند را نیز در بر بگیرد.

1- آموزش:
 -  ارائه برنامه تدریس کلاس های نظری و عملی را در صورت ارتباط شامل آموزش بالینی (بیمارستانی- درمانگاهی) و فیلد که توسط تدریس شده با ذکر نوع روش آموزشی و تعداد فراگیران و نحوه ارزیابی آنان که به گواهی رئیس بخش و مدیر گروه مربوطه رسیده باشد.
-  تدوین Course Plan و ارسال یک نسخه به دانشکده و توجیه فراگیران در شروع هر کلاس
-  ارئه متون درسی و یا نوارهای آموزشی صوتی و یا نوارهای آموزشی صوتی یا تصویری یا لوح های فشرده آموزشی
 -  مستنداتی که حاکی از دستیابی فراگیران به اهداف آموزشی اعلام شده درس مربوطه باشد
-  مستنداتی که حاکی از دسترس بودن عضو هیأت علمی برای فراگیران در طول دوره آموزشی برای پاسخگویی به سؤالات آن ها باشد.
-  ابداع و نوآوری در فعالیت های آموزشی
-  ارائه نتایج ارزیابی فراگیران از نحوه تدریس عضو هیأت علمی
-  لیست و شرح دروسی که نحوه تدریس آن ها توسط عضو هیأت علمی مورد بازنگری قرار گرفته و تغییر کرده است.
-  لیست ساعات و عناوین تدریس شده در دوره های آموزش مداوم همراه با ذکر روش آموزشی سخنرانی های بازآوری
-  گزارش فعالیت های مشاوره برای فراگیران
-  ساعات حضور در برنامه های آموزشی گروه (ژورنال کلاب، گزارش صبحگاهی، گراند راند، گزارش مرگ و میر، ...) و نحوه فعالیت در آنها
-  تعداد و عناوین و مقاطع تحصیلی پایان نامه هایی که تحت سرپرستی عضو هیأت علمی در مقطع زمانی یکسال به پایان رسیده و یا در دست اجرا می باشند.

2- تحقیق و پژوهش:
-  اعلام فعالیت های پژوهشی خود به مدیر گروه و از آن طریق به دانشکده در ابتدای سال تحصیلی
-  تعداد و عناوین مقالات چاپ شده در مجلات پزشکی با ذکر نوع مجله (داخلی- بین المللی) همراه با کپی مقاله.
-  تعداد و عناوین خلاصه مقالات ارائه شده در همایش ها و مجامع داخلی و خارجی  همراه با کپی خلاصه مقالات.
-  کتاب یا فصل کتاب تألیف یا تدوین یا ترجمه شده
-  طرح های پژوهشی مصوب در حال اجرا با ذکر درصد تقریبی پیشرفت و میزان اوقاتی که صرف آن ها در طی یک سال شده است.
-  اختراعات و اکتشافات همراه با گواهی تأیید آن
-  در مدت معین پس از پایان سال تحصیلی امتیازات مربوط به فعالیت های پژوهشی فوق پس از محاسبه توسط دانشکده به عضو هیأت علمی منعکس خواهد شد.

3- توسعه فردی
-  گواهی شرکت در دوره ها، سمینارها، همایش های تخصصی، و کارگاه های مختلف
-  ساعاتی که عضو هیأت علمی صرف مطالعه در رشته تخصصی مربوط خود در هر ماه نموده است.
-  گواهی استفاده از فرصت های مطالعاتی داخل یا خارج از کشور برابر ضوابط مصوب
-  ارائه گزارش اقدامات انجام شده برای برطرف کردن نقاط ضعف در ارزشیابی و تقویت نقاط قوت
-  ارائه تٱییدیه ارتقا به مرتبه بالاتر (در صورت ارتقاء)

4- فعالیت های اجرایی و مدیریتی:
-  ارائه احکام مسؤولیت های هر عضو هیأت علمی در بخش گروه آموزشی، دانشکده یا دانشگاه
-  ارائه احکام مسؤولیت های خارج از دانشگاه
-  ارائه ساعات صرف شده در هر ماه جهت فعالیت هایی اجرایی به گواهی مسؤول وی
ارائه ساعات صرف شده در هر ماه جهت شرکت در کمیته ها و شوراهای مختلف

5- ارائه خدمات درمانی و ارتقاء سلامت
-  میزان ساعات صرف شده در هر ماه برای ارائه خدمات درمانی (ویزیت بیماران، اتاق عمل، انجام روش های تشخیصی و درمانی مختلف و...) نحوه انجام آن طبق گواهی مدیر گروه و معاون آموزشی بیمارستان
-  تعداد کشیک ماهیانه در هر ماه و نحوه انجام آن طبق گواهی مدیر گروه و معاون آموزشی بیمارستان
تعداد روز حضور در درمانگاه همراه با ساعات آن در هر جلسه (به تفکیک آموزشی و غیر آموزشی) طبق گواهی مدیر گروه و معاون آموزشی بیمارستان
-  میزان و نحوه مشارکت در برنامه های ارتقاء سلامت

6- فعالیت های تخصصی در خارج از دانشگاه:
-  عضو هیأت ممتحنه دانشنامه و گواهینامه تخصصی و سایر امتحانات کشوری مرتبط
-  عضویت و شرکت در مجامع علمی تخصصی کشوری و بین المللی اعم از انجمن های علمی داخل یا خارج از کشور، فرهنگستان و ...
-  تعداد و ساعات سخنرانی های عمومی در زمینه های علمی و تخصصی مربوطه در صدا و سیما و سایر مجامع
-  لیست مقالات منتشر شده در نشریات عمومی و روزنامه ها در رابطه با موضوعات پزشکی
-  ارائه گواهی فعالیت های فوق به مدیر گروه و دانشکده

ب- کلیات و چگونگی ارزشیابی و نحوه پایش فعالیت های امضاء هیأت علمی آموزشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و مؤسسات وابسته وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی:
1- بررسی مستندات و اعلام امتیاز کسب شده:
قبل از شروع هر سال تحصیلی هر عضو هیأت علمی مستندات خود در زمینه فعالیت های انجام شده در حیطه های مختلف در سال تحصیلی گذشته را به مدیر گروه تحویل می دهد. مدیر گروه مسؤولیت بررسی این مستندات را دارد. در گروه های آموزشی بزرگ (تعداد بیش از 1-  نفر) این مسؤولیت بر عهده یک شورای 3 تا 5 نفره که با انتخاب اکثریت اعضای گروه آموزشی مربوطه تعیین می شوند، خواهد بود. رئیس این شورا را مدیر گروه آموزشی وی برعهده دارد. بررسی امتیاز کسب شده توسط خود مدیر گروه بر عهده شورای پیشگفت و در گروه های آموزشی کمتر از 1-  نفر بر عهده شورایی متشکل از معاون گروه، یک عضو هیأت علمی همان گروه به انتخاب اکثیرت اعضای گروه آموزشی مربوط و یکی از معاونین دانشکده خواهد بود.
مدیر گروه یا شورای ذکر شده نسبت به محاسبه میزان فعالیت ها و امتیازبندی مستندات هر عضو هیأت علمی اقدام خواهد کرد. در امتیاز بندی باید توجه داشت که هر فرد بر اساس شرح وظایفی که قبلاً به وی اعلام شده و بر اساس گزارش های خود و گواهی ارائه شده امتیاز می گیرد و این امر باعث می شود تا حقوق اکثریت در قبال ستاره های علمی در هر گروه پایمال نگردد.
اساس این امتیاز بندی و معادل سازی فعالیت های یک عضو هیأت علمی در حیطه های مختلف توسط معاونت آموزشی و امور دانشگاهی ابلاغ خواهد شد.
ظرف مدت مشخص، نتایج کسب شده توسط مدیر گروه به هر عضو هیأت علمی اعلام می شود. در گروه هایی مسؤولیت مستندات بر عهده شورای منتخب گذاشته شده،  این شورا نتایج را  به مدیر گروه اعلام می کند و مدیر گروه پس از بررسی گزارش شورا، نتیجه را در جلسه ای حضوری به اطلاع عضو هیأت علمی می رساند. در این جلسه عضو هیأت علمی چنانچه نتیجه امتیاز بندی را قبول داشت با مضای صورت جلسه مربوطه، بر نتایج امتیاز بندی صحه می گذارد و در صورتی که در خصوص امتیاز بندی اعتراض داشت اعتراض خود را کتباً به مدیر گروه اعلام می کند.
اعتراضات اعضای هیأت علمی در کمیته ای که با حضور مدیر گروه، سه نفر عضو هیأت علمی از همان گروه آموزشی و یک نفر از معاونین دانشکده به نمایندگی از طرف رئیس دانشکده و با حضور عضو هیأت علمی معترض تشکیل می گردد، بررسی خواهد شد. با رأی اکثریت اعضای کمیته (و در غیاب عضو هیأت علمی معترض) امتیاز نهایی مشخص و تصمیم این کمیته قطعی خواهد بود.
مدیر گروه موظف است در مدت مشخص نتایج نهایی امتیازات کسب شده توسط اعضای هیأت علمی گروه را به داشکده جهت اقدام مقتضی ارسال نماید.

2. نحوه ارزشیابی:
شاید پیچیده ترین نوع ارزشیابی آموزشی، ارزشیابی یک عضو هیأت علمی باشد. علت این پیچیدگی در ارتباط با نحوه استفاده از وسایل و روش های ارزشیابی موجود و نوع این روش ها و اختلاف نظر در مورد پایایی و روایی آن ها و در عین حال اهمیت نتایج حاصل در این نوع ارزشیابی است. به همین دلیل در این ارزشیابی استفاده از همه منابع اطلاعاتی موجود برای کاستن از خطرها ضروری است.
برای یک فرایند ارزشیابی منطقی جهار مرحله قابل تصور است:
1-    تعیین معیارهای یک مدرس خوب
2-    داشتن استانداردهای عملکرد بر اساس این معیارها
3-    جمع آوری داده های متناسب با استانداردهای عملکردی فوق الذکر
4-    تلفیق داده ها با یکدیگر به منظور دستیابی یک قضاوت نهایی
    در خصوص معیارهای یک مدرس خوب و استانداردهای عملکردی مبتنی بر آن اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد اما به عنوان استانداردهای اصلی برای ارزشیابی اعضای هیأت علمی از نظر آموزشی می توان به این استاندارد ها اشاره کرد:
1-    تعهد اعضای هیأت علمی در رابطه با فراگیران و یادگیری آنها
2-    دانستن نحوه تدریس و چگونگی آموزش مباحث به فراگیران
3-    عهده دار بودن مسؤولیت ایجاد و هدایت یادگیری فراگیران در محیط های یادگیری مختلف
4-    بررسی مداوم پیشرفت تحصیلی فراگیران و در تجزیه و تحلیل نتایج آن
5-    تطبیق روش های آموزش خود در جهت بهبود میزان یادگیری فراگیران
6-    تعهد مدرسین در مقابل ارتقاء مداوم و رشد حرفه ای خویش
7-    نمایش درجه بالایی از تخصص گرایی (professionalism )

طرح سیستم ارزشیابی استاد:
برای طرح سیستم مناسب ارزشیابی در هر مؤسسه آموزش عالی باید به نکات زیر توجه داشت:
1-    سیستم ارزشیابی باید نمایانگر ارزش ها و اولویت های مؤسسه آموزش عالی باشد. هر مؤسسه آموزش عالی رسالت هایی را بر عهده دارد. سیستم ارزشیابی باید دقیقاً در این راستا تعریف شده باشد که آیا مؤسسه آموزش عالی به رسالت های خود دست یافته یا خیر. همچنین در هر مؤسسه آموزش عالی ارزش هایی مورد احترام هستند که در نظام ارزشیابی باید به این ارزش ها بها داد.
2-    باید هر یک از اعضاء هیأت علمی در طراحی و سازمان دهی سیستم ارزشیابی نقش داشته باشند.
3-    سیستم ارزشیابی باید برای رشد و توسعه فردی اعضای هیأت علمی و فراهم آوردن اطلاعات لازم جهت تصمیم گیری های شخصی آن ها نیز کارآمد باشد. بنابراین نتایج آن باید برای هر یک از آن ها قابل وصول باشد و به نحوی طراحی شده باشد که نقاط قوت و ضعف هر فرد را به وی بنمایاند.
4-    سیستم ارزشیابی باید این قدرت را داشته باشد که اطلاعات و داده های واصله از منابع متعددی که ناشی از طیف گسترده فعالیت های متصور برای یک عضو هیأت علمی است را پوشش دهد.
5-    سیستم ارزشیابی باید قابل اعتماد باشد و امکان اشتباه در آن به حداقل برسد.

تأکید بر استفاده از مستندات به جای تأکید بر شناخت های فردی می تواند در این راستا راه گشا باشد.

نکات اصلی و کلیدی در سیستم های ارزشیابی استاد:
در مدیریت رسالتمدار تمام فعالیت ها و از جمله ارزیابی در مؤسسات آموزشی باید به نحوی طراحی و اجرا گردد که مدیریت مؤسسه را از میزان وصول به اهداف و رسالت های مؤسسه، آگاه سازد و در عین حال خود به ابزاری جدید برای ایجاد انگیزه در بین اعضای هیأت علمی آن مؤسسه درآید که آنها را تشویق به فعالیت بیشتر در راستای اهداف آن مؤسسه بنماید.
در حال حاضر از وضعیت نابهنجار نبود سیستم ارزیابی در دانشگاه ها در حال گذار به مرحله تأسیس این سیستم ها و بکارگیری آن ها هستیم و بکارگیری درست و با برنامه ریزی صحیح سیستم های ارزیابی می توانند باعث بهبود کیفیت آموزش، پژوهش و خدمات به عنوان سه رسالت اصلی دانشگاه ها گردد. بعضی از نکات مهمی که می تواند ارزیابی را به ابزار کارآمد و قابل اعتماد در دانشگاه مبدل کند به این شرح هستند:
1- روشن نمودن شرح وظایف عضو هیأت علمی
اگر عضو هیأت علمی از ابتدا به درستی و به صورت شفاف و دقیق بداند که چه چیزی از او خواسته شده و چه چیزی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت خواهد تواست خود را با اهداف و رسالت های دانشگاه تطبیق دهد و ارزیابی او مفهوم روشنی خواهد داشت . در حال حاضر در بسیاری از دانشگاه ها از عضو هیأت علمی توقع می رود که خودش وظایف خود را بشناسد. همچنین بین مدیران دانشگاه (که ارزیابی عضو هیأت علمی را به عهده دارند) و عضو هیأت علمی بر سر اینکه دقیقاً وظیفه هیأت علمی در یک مقطع زمانی چیست تفاهمی صورت نمی پذیرد و همین امر باعث می شود که ارزیابی کننده چیزی را مورد ارزیابی قرار دهد که عضو هیأت علمی آن را اصولاً وظیفه خود نمی دانسته است.

2- تأثیر نتایج ارزیابی در نظام تشویق، پاداش و نوع استخدام در دانشگاه
دانشگاه ها امکانات متعددی برای پاداش و تشویق اعضای هیأت علمی خود دارند که به درستی مورد استفاده قرار نمی گیرد و نتایج ارزیابی اعضای هیأت علمی ندرتاً در چنین تصمیم گیری هایی مد نظر قرار داده می شود برای ارائه بورس های تحصیلی، افزایش حقوق ها و ارتقاهای عرضی عضو هیأت علمی به جای اینکه دنبال بهبود کیفیت عملکرد خود باشد، در پی یافتن راه حل هایی دیگری باشد. بکارگیری اعضای هیأت علمی با استخدام قطعی هر چند می تواند نوعی اطمینان خاطر برای اعضای هیأت علمی فراهم آورد و در نتیجه مشوق آن ها باشد اما از سوی دیگر خود این امر می تواند منجر به از بین رفتن انگیزه ها و نداشتن نشاط و عدم ارتقای طولی و عرضی اعضای هیأت علمی شود. در بعضی از کشورها برای جلوگیری از افت فعالیت های یک عضو هیأت علمی، استخدام قطعی را تنها با کسب امتیازات لازم دانشیاری ممکن ساخته اند و یا استخدام قطعی را منحصر به مناطق محرومی کرده اند که امکان جذب هیأت علمی دائم در آن ها کمتر است و در عوض با ارزشیابی های سالیانه نسبت به تمدید قرارداد سالیانه و یا دو سالانه با اعضای هیأت علمی خود اقدام کرده اند تا بدین وسیله انگیزه و نشاط لازم را در بین اعضای هیأت علمی خود حفظ نمایند.

3- توجه به آموزش:
در نظام ارزیابی باید به فعالیت های آموزشی عضو هیأت علمی بهای مناسبی داده شود، چون در بین سه رسالت اصلی دانشگاه ها، آموزش جایگاه محوری دارد و فوق دانشکده یا پژوهشکده و دانشکده با مؤسسات خدماتی در این محوریت است. کیفیت آموزشی و اوقاتی که مدرس برای آماده سازی خود برای تدریس صرف می کند و آموزش دروس بالینی، از اموری هستند که ارزیابی آن ها چندان آسان نیست و به همین دلیل در ارزیابی های فعلی چندان مد نظر قرار نمی گیرند. فعالیت های چشمگیر آموزشی و خلاقیت های فردی در این حیطه باید به خوبی تشویق شوند تا با افزایش خلاقیت ها و انگیزه ها در حیطه آموزشی گردند.

4- ارزیابی مدیران:
در یک نظام ارزیابی همانگونه که عضو هیأت علمی باید پاسخگوی مدیران در اجرای صحیح شرح وظایف ابلاغی باشد، مدیران نیز باید پاسخگوی اعضای هیأت علمی در کارآمدی و فراهم آوردن امکانات برای مؤسسه توزیع صحیح بودجه ها، برنامه ریزی های راهبردی، جلب مشارکت اعضای هیأت علمی و خلاصه هر آنچه که وظیفه یک مدیر در سیستم آموزش عالی است باشند. اعضای هیأت علمی نیز باید بتوانند مدیران خود را ارزیابی کنند و نتایج این ارزیابی در روند پاداش مدیران نقش آفرین باشد.

5- عدم توجه بیش از حد به پژوهش:
در ارزیابی اموری که به آسانی قابل تشخیص هستند معمولاً ناخودآگاه بیشتر مورد توجه قرار می گیرند. فعالیت های پژوهشی هر عضو هیأت علمی با تعداد مقالات چاپ شده، ارائه گزارش در مجامع علمی، تألیف کتاب، تعداد طرح پژوهشی مصوب و... به آسانی سنجیده می شوند. این امر به صورت ناخودآگاه باعث شده در نظام ارزیابی فعلی به جای محوریت آموزش، به پژوهش محوریت داده شود. حتی اعضای هیأت علمی جدید نیز از همان ابتدا به جای تلاش برای فراگیری مهارت های لازم برای تدریس به دنبال فعالیت های پژوهشی هستند تا راحت تر ارتقاء پیدا کنند و این امر یکی از علل افت آموزش به ویژه در سال های اخیر می باشد و لازم است به این حیطه در حد خود بها داده شود.

6- عدم تأکید بیش از حد بر ارزیابی بدست آمده از فراگیران
ارزیابی فراگیران از مدرسین که از حدود چهار دهه پیش به تدریج وارد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی جهان شد، در ابتدا به این منظور طراحی گردید که عضو هیأت علمی بازخورد مناسبی از میزان موفقیت خود در انجام وظایف آموزشی داشته باشد تا بدین وسیله اقدام به تصحیح و بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی خود نماید.
اما به تدریج این ابزار از اهداف اصلی خود دور افتاد، به نحوی که امروزه این ارزیابی توسط مدیران و ستاد دانشکده ها انجام می شود و عضو هیأت علمی از نتایج آن فقط به صورت کلی اطلاع پیدا می کند. همزمان این ابزار به لحاظ سهولت استفاده و باور نادرست این تئوری که فراگیران به عنوان مشتری در دانشکده ها محق ترین افراد برای ارزیابی مدرسین هستند، باعث شده که ابزار اصلی ارزیابی در بسیاری از دانشکده ها منحصر به همین نوع ارزیابی باشد. تحقیقات متعددی نشان داده اند این نوع ارزیابی بر محتوای آموزشی، نحوه ارزیابی مدرس از دانشجو، روش تدریس و استانداردهای آموزشی اثر منفی دارد و باعث می شود آزادی عمل مدرس در آموزش محدود شود. عواملی مانند شهرت و اعتبار، خصوصیات شخصی و جنسیت مدرس، تعداد دانشجویان در کلاس، ویژگی های شخصیتی، جنسیت و وضعیت تحصیلی دانشجو این ارزیابی را به شدت تحت تأثیر قرا می دهد. البته به این روش به عنوان جزیی از نظام ارزیابی باید توجه داشت. اما نمی توان آن ها را تنها مبنا قرار داد.

7- کاهش یا برطرف نمودن عوامل متعدد مداخله گر در انجام وظایف اساتید:
حتی اگر عضو هیأت علمی تصمیم جدی برای انجام صحیح وظایف خود داشته باشد همیشه این امر امکان پذیر نیست و عوامل متعددی در این راستا مؤثر هستند که امکان کنترل آن ها برای عضو هیأت علمی همیشه میسر نیست. به عنوان مثال استفاده مناسب از وسایل کمک آموزشی توسط عضو هیأت علمی منوط به وجود چنین وسایلی در دانشکده و در دسترس بودن آن ها برای همه اعضای هیأت علمی است. در مورد تعداد فراگیران در یک کلاس مدرس تصمیم گیرنده نیست بلکه دانشکده تصمیم می گیرد. پیش نیازهای دروس معمولاً بدون در نظر گرفتن مدرسین و بر اساس تصمیمات مرکزی تعیین می گردند. باید در ارزیابی به این عوامل مداخله گر توجه شود در غیر این صورت، تلاش و زحمات مدرس ممکن است به خوبی شناخته نشده و پاداش لازم را نگیرد.

8- ایجاد باور در اعضای هیأت علمی و گروه های آموزشی به سیاست ها و روش های ارزیابی
هر چند ارزیابی و پاسخگویی هر کسی نوعی الزام و محدویت ایجاد می کند اما همه اعضای هیأت علمی بالاخره ضرورت آن را قبول می کنند. مهم این است که در طراحی نظام ارزیابی و سپاسگزاری های آن، تعیین استانداردها و مجریان ارزیابی، به نظر اعضای هیأت علمی توجه داشت و در چارچوب سیاست ها و استانداردهای کلی، به گروه های آموزشی این اختیار را داد که با تصویب اکثریت اعضای خود، خودشان برای اعضای هیأت علمی نوعی سیاستگزاری ارزیابی داشته باشند. البته این وظیفه دانشکده ها و دانشگاه است که با تطبیق این سیاستگزاری ها با سیاست های کلان دانشگاه و وزارت متبوع و با پیگیری های مستمر بر صحت و روش ارزیابی هر گروه آموزشی نظارت داشته باشند.

9- توجه به اکثریت اعضای هیأت علمی و نه فقط به ستاره ها
ارزیابی باید به نحوی طراحی شود که اکثریتی که عهده بار آموزشی را به عهده دارند به نحو مناسبی مورد تشویق و پاداش قرار گیرند. البته در کنار آن باید به ستاره های علمی و تخصصی در هر دانشگاه نیز توجه کرد.


مبنا: 
وزارت

بازگشت به فهرست