برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

آیین نامه تسهیلات اعضای هیأت علمی

ماده 1- در این آیین نامه عضو هیأت علمی به کسی اطلاق می شود که طبق قوانین و مقررات مصوب در کادر آموزشی و پژوهشی یکی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و مراکز تحقیقاتی مصوب شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت رسمی قطعی، رسمی آزمایشی و یا پیمانی استخدام شده و با حداقل رتبه استادیاری مشغول به خدمت باشد.
ماده 2- صندوق های غیر دولتی رفاه اعضای هیأت علمی در وزارتخانه های ذی ربط و دانشگاه ها و مراکز پژوهشی وفق ضوابط و مقررات مربوط برای حمایت و پشتیبانی نیازهای معیشتی و علمی اعضای هیأت علمی تأسیس می گردد. سرمایه این صندوق از طریق مشارکت دولت و بانک ها و مؤسسات اعتباری و کمک اشخاص حقیقی و حقوقی و سرمایه گذاری دانشگاهیان تأمین می گردد.
ماده 3- شرکت ها و دستگاه های تأمین کننده خدمات آب، برق، گاز و تلفن موظفند حق انشعاب خدمات مذکور برای یک واحد مسکونی متعلق به عضو هیأت علمی مشمول این آیین نامه و یا مجموعه مسکونی اعضاء هیأت علمی را به صورت خارج از نوبت و طی اقساط حداکثر سه ساله تأمین کنند.
ماده 4- برای مشمولان این آیین نامه جهت انجام مسافرت های علمی و پژوهشی به خارج از کشور (یک بار در سال) پنجاه درصد (50%) تخفیف در هزینه بلیط هواپیما در نظر گرفته می شود.
تبصره- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبار لازم را در ردیف های مربوط به بودجه سنواتی دستگاه ها به منظور پرداخت به شرکت های هواپیمایی بابت پنجاه درصد (50%) باقیمانده بهای بلیط اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مشمول این آیین نامه پیش بینی نماید.
ماده 5- افراد مشمول این آیین نامه در مراتب استادی و همچنین اعضای هیأت علمی نمونه که به تأیید وزارت خانه های ذی ربط رسیده باشند و اعضای رسمی فرهنگستان های کشور با ارئه معرفی نامه  از مؤسسه ذی ربط می توانند در فرودگاه های کشور از جایگاه تشریفات ویژه استفاده کنند.
ماده6- به منظور تداوم سیاست بهبود کیفیت در آموزش عالی و تحقیقات، ارتقای بهره وری و حضور فعال و مستمر اعضای هیأت علمی و ایجاد شرایط لازم برای تحقق رسالت و اهداف نظام آموزش عالی کشور فوق العاده شغل اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی که علاوه بر وظایف مندرج در آیین نامه ترفیع، بیشترین حضور را در محل کار داشته باشند و فعالیت های پژوهشی و خدمات علمی کیفی و ویژه ای ارائه نمایند، افزایش می یابد.
میزان این افزایش از حاصل ضریب بهره وری در مجموع حقوق و پایه و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب مرتبه به صورت زیر محاسبه می شود:
2> میزان بهره وری>صفر و 4/(10-A) = ضریب بهره وری
عدد A از جمع امتیازات آیین نامه ارتقاء با توجه به دستورالعمل اجرایی که توسط هر یک از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و تصویب می گردد تعیین می شود.
تبصره 1- حداکثر مشمولان فوق العاده موضوع این ماده چهل درصد (40%) اعضای هیأت دانشگاه ها خواهند بود.
تبصره2- اعتبار مورد نیاز برای اجرای این ماده از بهمن ماه سال 1382 از محل صرفه جویی اعتبارات مصوب و درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی تأمین و برای سال های بعد، در بودجه سنواتی پیش بینی خواهد شد.
تبصره 3- حداکثر تا سقف ده درصد (10%) با تصویب هیأت امناء هر مؤسسه از مربیان شاغل در هر دانشگاه و یا مؤسسه پژوهشی می توانند از امتیاز موضوع این ماده استفاده نمایند.
ماده7- اعضای هیأت علمی مشمول این آیین نامه می توانند به منظور خرید یک دستگاه خودرو از تولیدات داخلی معادل هفتاد درصد (70%)قیمت خودرو، حداکثر یکصد میلیون (100000000) ریال تسهیلات دراز مدت و با پنجاه درصد (50%) نرخ سود بخش صنعت از بانک های کشور وام دریافت کنند.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبار معادل پنجاه درصد (50%) باقیمانده نرخ سود تسهیلات بانکی پرداختی را در ردیف اعتباری خاص در بودجه سالانه کشور پیش بینی نماید.   
   محمد رضا عارف
   معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارت خانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و دفتر هیأت دولت ابلاغ می شود.


مبنا: 
دولت

بازگشت به فهرست